Modelo 043. Taxa fiscal sobre o xogo. Salas de bingo. Solicitude liquidación.

Válido só cando o rendemento ou a xestión non estean cedidos á comunidade autónoma correspondente.

  • De acordo co Art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, se informa que os datos persoais que vai a facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro. Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte ligazón: Información ao interesado sobre protección de datos

  • Normativa referente ao modelo
    • Boletín Oficial do Estado en nova ventáOrde de 27 de xullo de 2001
      por que se aproban os modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 e 651 en euros, así como o modelo 777, documento de ingreso ou devolución no caso de declaracións-liquidacións extemporáneas e complementarias, e por que se establece a obriga de utilizar necesariamente os modelos en euros a partir do 1 de xaneiro de 2002.
       (BOE, 03-agosto-2001)