Nota informativa

NOTA INFORMATIVA IMPOSTO TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS

O ITP e AJD é un imposto cedido ás Comunidades Autónomas segundo o disposto na Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de autonomía e se modifican determinadas normas tributarias, en cuxo artigo 33 se establecen os puntos de conexión para determinar a cesión dos distintos tipos de feito impoñible.

As Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla non asumiron a competencia do imposto no marco de cesión, polo que a competencia corresponde ao Estado, Delegación correspondente da AEAT

Corresponde ao Estado, e á Oficina Nacional de Xestión Tributaria da AEAT (Paseo da Castelá nº 147, baixo, CP:28046 MADRID) a xestión deste para aqueles feitos impoñibles non susceptibles de cesión, no caso de Non residentes, fundamentalmente:

TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS ONEROSAS

A modalidade sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas deberá autoliquidarse cando se realicen transmisións retribuídas e inter vivos de toda clase de bens e dereitos que integren o patrimonio das persoas físicas ou xurídicas, así como a constitución de dereitos reais, préstamos, fianzas, arrendamentos, pensións e concesións administrativas.

Este imposto non grava as operacións descritas cando se realizan por empresarios ou profesionais no exercicio da súa actividade empresarial ou profesional, xa que estas están gravadas polo Imposto sobre o Valor Engadido (con excepción de determinadas operacións sobre bens inmobles que estarán suxeitas e exentas do IVE).

A competencia corresponde ao Estado, ao non estar cedido ás CCAA, cando se dan as dúas seguintes condicións:

 • se polo acto ou documento non hai liquidación nin pola cota gradual de actos xurídicos documentados, documentos notariais, nin tampouco pola modalidade de operacións societarias, só para os seguintes feitos impoñibles:
  • transmisión de bens mobles, semoventes ou créditos, así como a constitución e cesión de dereitos reais
  • constitución de préstamos simples, fianzas e pensións
 • e o adquirente ou o suxeito pasivo, respectivamente, é Non Residente.

TRAMITES A REALIZAR:

 • A autoliquidación do Imposto realízase no Modelo 600 ou Modelo 620 dependendo do tipo de ben e ingrésase en entidade colaboradora, se a cota é “a ingresar”
 • O prazo para pagar, se é o caso, e autoliquidar o imposto é de 30 días hábiles dende que se celebre o acto ou contrato
 • O interesado pode autoliquidar o Modelo 600 ou Modelo 620 da Axencia Tributaria en calquera parte de España e remitir, unha vez pagado en entidade colaboradora se o resultado é “a ingresar”, a través de calquera rexistro, o exemplar para a Administración xunto co documento no que conste ou se relacione o acto ou contrato que orixine o tributo (orixinal e fotocopia)

Se comparece na Oficina Nacional de Xestión Tributaria AEAT (Paseo da Castelá, nº 147, baixo CP:28046 MADRID), ten que presentar o Modelo (exemplar para a Administración), unha vez pagado en entidade colaboradora se o resultado é “a ingresar”, xunto co documento (orixinal e fotocopia) no que conste ou se relacione o acto ou contrato que orixine o tributo, devolvéndoselle selado o documento orixinal.

NORMATIVA REGULADORA:

 • Real Decreto Lexislativo 1/1993, do 24 de setembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
 • Real Decreto, 828/1995, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
 • Orde HAC/1927/2002, do 24 de xullo, pola que se modifica a Orde de 4 de xullo de 2001 pola que se aproban os modelos 600, 620 e 630, en pesetas e en euros, de declaración-liquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e determínanse o lugar e prazos de presentación dos mesmos e a Orde de 12 de novembro de 2001 pola que se autoriza o pagamento en metálico do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados que grava a emisión dos documentos que realicen función de xiro ou suplan ás letras de cambio, amplíase a autorización do pagamento en metálico do imposto correspondente a determinados documentos negociados por entidades colaboradoras, apróbanse os modelos 610, 611, 615 e 616 en euros do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, así como os deseños físicos e lóxicos para a presentación dos modelos 611 e 616 de declaración informativa anual en soporte directamente lexible por ordenador e se establece o procedemento para a súa presentación telemática por teleproceso.
 • Orde de 4 de xullo de 2001, pola que se aproban os modelos 600, 620 e 630, en pesetas e en euros, de declaración-liquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e se determinan o lugar e prazos de presentación destes.
 • Orde de 4 de xullo de 2001, pola que se aproban os modelos 600, 620 e 630, en pesetas e en euros, de declaración-liquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e se determinan o lugar e prazos de presentación destes.
O CONTIDO DESTA NOTA TEN CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO, POLO QUE, EN CALQUERA CASO, HABERÁ QUE ESTAR AO DISPOSTO NA NORMATIVA VIXENTE