Nota informativa

NOTA INFORMATIVA IMPOSTO TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS

O ITP e AJD é un imposto cedido ás Comunidades Autónomas segundo o que se dispón na Lei 22/2009, de 18 de decembro, por que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de autonomía e se modifican determinadas normas tributarias, en cuxo artigo 33 se establecen os puntos de conexión para determinar a cesión dos distintos tipos de feito impoñible.

As Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla non asumiron a competencia do imposto no marco de cesión, polo que a competencia corresponde ao Estado, Delegación correspondente da AEAT

Corresponde ao Estado, e á Oficina Nacional de Xestión Tributaria da AEAT (Paseo de la Castellana nº 147, baixo, CP: 28046 MADRID) a xestión do mesmo para aqueles feitos impoñibles non susceptibles de cesión, no caso de Non residentes, fundamentalmente:

TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS ONEROSAS

A modalidade sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas deberá autoliquidarse cando se realicen transmisións retribuídas e inter vivos de toda clase de bens e dereitos que integren o patrimonio das persoas físicas ou xurídicas, así como a constitución de dereitos reais, préstamos, fianzas, arrendamentos, pensións e concesións administrativas.

Este imposto non grava as operacións descritas cando se realizan por empresarios ou profesionais no exercicio de seu actividade empresarial ou profesional, xa que as mesmas están gravadas polo Imposto sobre o Valor Engadido (con excepción de determinadas operacións sobre bens inmobles que estarán suxeitas e exentas do IVE).

A competencia corresponde ao Estado, ao non estar cedido ás CCAA, cando se dan as dous seguintes condicións:

 • se polo acto ou documento non hai liquidación nin pola cota gradual de actos xurídicos documentados, documentos notariais, nin tampouco pola modalidade de operacións societarias, só para os seguintes feitos impoñibles:
  • transmisión de bens mobles, semovientes ou créditos, así como a constitución e cesión de dereitos reais
  • constitución de préstamos simples, fianzas e pensións
 • e o adquirente ou o suxeito pasivo, respectivamente, é Non Residente.

TRAMITES A REALIZAR:

 • A autoliquidación do Imposto se realiza no Modelo 600 ou Modelo 620 dependendo do tipo de ben e se ingresa en entidade colaboradora, se a cota é “a ingresar”
 • O prazo para pagar, se é o caso, e autoliquidar o imposto é de 30 días hábiles desde que se celebre o acto ou contrato
 • O interesado pode autoliquidar o Modelo 600 ou Modelo 620 da Axencia Tributaria en calquera parte de España e remitir, unha vez pago en entidade colaboradora se o resultado é “a ingresar”, a través de calquera rexistro, o exemplar para a Administración canda o documento en que conste ou se relacione o acto ou contrato que orixine o tributo (orixinal e fotocopia)

Se se persoa na Oficina Nacional de Xestión Tributaria AEAT (Paseo de la Castellana, nº 147, baixo CP: 28046 MADRID), ten que presentar o Modelo (exemplar para a Administración), unha vez pago en entidade colaboradora se o resultado é “a ingresar”, canda o documento (orixinal e fotocopia) en que conste ou se relacione o acto ou contrato que orixine o tributo, devolvendoselle selado o documento orixinal.

NORMATIVA REGULADORA:

 • Real decreto Lexislativo 1/1993, de 24 de setembro, por que se aproba o Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
 • Real decreto, 828/1995, de 29 de maio, por que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
 • Orde HAC/1927/2002, de 24 de xullo, por que se modifica a Orde de 4 de xullo de 2001 por que se aproban os modelos 600, 620 e 630, en pesetas e en euros, de declaración-liquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e se determinan o lugar e prazos de presentación dos mesmos e a Orde de 12 de novembro de 2001 por que se autoriza o pagamento en metálico do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados que grava a emisión dos documentos que realicen función de xiro ou suplan ás letras de cambio, se amplía a autorización do pagamento en metálico do imposto correspondente a determinados documentos negociados por entidades colaboradoras, se aproban os modelos 610, 611, 615 e 616 en euros do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, así como os deseños físicos e lóxicos para a presentación dos modelos 611 e 616 de declaración informativa anual en soporte directamente lexible por ordenador e se establece o procedemento para seu presentación telemática por teleproceso.
 • Orde de 4 de xullo de 2001, por que se aproban os modelos 600, 620 e 630, en pesetas e en euros, de declaración-liquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e se determinan o lugar e prazos de presentación dos mesmos.
 • Orde de 4 de xullo de 2001, por que se aproban os modelos 600, 620 e 630, en pesetas e en euros, de declaración-liquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e se determinan o lugar e prazos de presentación dos mesmos.
O CONTIDO DESTA NOTA TEN CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO, POLO QUE, EN CALQUERA CASO, HABERÁ QUE ESTAR AO QUE SE DISPÓN NA NORMATIVA VIXENTE