Cadro de delimitación de competencias Estado/Comunidades Autónomas de Réxime Común (ITPAJD)

FEITO IMPOÑIBLETIPOLOXÍASUXEITO PASIVO (ADQUIRENTE)COMPETENCIA ESTADO
TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS ONEROSAS

TPO

BENS MOBLES, SEMOVIENTES ou CRÉDITOS.

CONSTITUCIÓN E CESIÓN DE DEREITOS REAIS SOBRE OS MESMOS

NON RESIDENTE ESTADO

ONGT

Se o documento non está suxeito a liquidación nin por cota gradual de AJD nin por VOS

TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS ONEROSAS

TPO

CONSTITUCIÓN DE PRÉSTAMOS SIMPLES, FIANZAS, PENSIÓNS NON RESIDENTE ESTADO

ONGT

Se o documento non está suxeito a liquidación nin por cota gradual de AJD nin por VOS

TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS ONEROSAS

TPO

CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS Pola parte da concesión que se encontre no mar territorial ESTADO

ONGT

ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS

AJD

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A REHABILITACIÓN E TRANSMISIÓN DE GRANDEZAS e TÍTULOS NOBILIARIOS RESIDENTES E NON RESIDENTES NON CEDIDO ÁS CCAA

ESTADO

ONGT

OPERACIÓNS SOCIETARIAS

VOS

EN NINGÚN CASO