Solicitude de devolución do IVMDH

A Axencia Tributaria deseñou un modelo normalizado de solicitude, de utilización voluntaria para quen soportasen a repercusión do imposto e desexen solicitar a devolución do imposto soportado. Este modelo normalizado está dispoñible para a súa presentación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria. O modelo acompáñase de instrucións e dunha listaxe de preguntas frecuentes.