Exercicio 2017

 • Versión 1.00

  Versión 1.01

  Mellóranse determinadas validacións recollidas para os estados contables das entidades sometidas ás normas de contabilidade de Banco de España.

  Actualízase a totalización dos importes pendentes de adición por límite de beneficio operativo non aplicado e de correccións ao resultado.

  Versión 1.02

  Inclúese modificación para o caracter 00073, prevista na disposición adicional centésimo terceira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, pola que se permite manifestar a vontade de destinar o 0,7 por cento da cota íntegra do Imposto sobre Sociedades a subvencionar actividades de interese xeral consideradas de interese social.Poderá exercitarse por aqueles contribuíntes cuxo período impositivo finalice a partir da entrada en vigor da citada Lei.

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (15.939.096 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (14.456.536 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (14.966.919 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (13.114.785 bytes)
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

 • A Axencia Tributaria garante que o programa de axuda PADIS 2017 descargado dende a súa páxina Web non contén virus.Es posible que algún antivirus lo identifique como virus en el momento de la descarga o instalación.En este caso, para poder completar la instalación del programa de ayuda, utilice las opciones que proporcione el propio antivirus.

  Ejecución empleando el fichero comprimido

  1. Descargue o ficheiro comprimido ZIP e descomprima nunha carpeta chamada AEAT dentro da súa unidade principal.

   *(por exemplo, "C:/AEAT" en sistemas operativos Windows, "Aplicacións/AEAT" en sistemas operativos MacOSX ou "/home/usuario/AEAT" en sistemas operativos Linux).

   * Se non ten a carpeta "AEAT" é necesario creala.

  2. Dende a carpeta AEAT acceda á carpeta Sociedades 200-2017 e execute o ficheiro soc200.jar