Exercicio 2010

  • Programa de Axuda
  • Guía para Usuarios de Windows 98

    Para a correcta execución do programa é necesario que teña instalado no seu equipo a versión 1.6.3 do Java.

    • Descargue o ficheiro para outros sistemas operativos (Windows 98 / Millenium).
    • Entre na carpeta de IVA2010 e execute o ficheiro iva2010.jar
  • ATENCIÓN: Para a correcta execución dos programas de axuda multiplataforma é necesario ter previamente instalada unha máquina virtual Java compatible coa versión 1.6 de JRE de Sun e o programa de axuda do IVE, ambos dispoñibles nesta páxina.