Xestión de solicitudes de información (multiplataforma)

 • Programa de axuda
 • ATENCIÓN: Para a correcta execución dos programas de axuda é necesario ter previamente instalada unha máquina virtual Java.

 • Documentación
 • Novidades
  • Novidades versión 3.7.0

   1. Subministracións engadidos 
    1. 301 - Pensións públicas exentas (2017)
    2. 201 - Nivel de renda xeral (2017)
    3. 202 - Nivel de renda para bolsas (2017)
    4. 203 - Nivel de renda para prestacións sociais (2017)
    5. 204 - Nivel de renda agricultores (2017)
    6. 205 - Nivel de renda básica emancipación (2017)
   2. Subministracións só visualizables
    1. Todos os correspondentes a exercicios anteriores ao 2013

   Novidades versión 3.6.0

   1. Subministracións engadidos 
    1. 391 - Pensións públicas exentas (2016)
    2. 691 - Nivel de renda xeral (2016)
    3. 694 - Nivel de renda para bolsas (2016)
    4. 695 - Nivel de renda básica emancipación (2016)
    5. 696 - Nivel de renda agricultores (2016)
    6. 697 - Nivel de renda para prestacións sociais (2016)
   2. Subministracións só visualizables
    1. Todos os correspondentes a exercicios anteriores ao 2012

   Novidades versión 3.5.1

   1. Xeral
    1. Se corrixe un erro no gardado de peticións para medios Linux.

   Novidades versión 3.5.0

   1. Xeral
    1. Se realizaron correccións menores nalgúns textos da interface de usuario e de certos certificados.
   2. Subministracións engadidos
    1. 381. Pensións públicas exentas (2015)
    2. 681. Nivel de renda xeral (2015)
    3. 684. Nivel de renda para bolsas (2015)
    4. 685. Nivel de renda básica emancipación (2015 presentaron
    5. 686. Nivel de renda agricultores (2015)
    6. 687 - Nivel de renda para prestacións sociais (2015)
   3. Subministracións só visualizables
    1. Todos os correspondentes a exercicios anteriores ao 2011

   Novidades versión 3.4.1

   1. Xeral
    1. Se solucionou un erro ao abrir subministracións do modelo 113- Certificado do Imposto de Actividades Económicas

   Novidades versión 3.4.0

   1. Xeral
    1. Se incluíu no subministración con código 676 (Nivel de renda agricultores 2014) a recadro 154 de sumatorio do total de ingresos de actividades agrícolas, gandeiras e forestais en estimación obxectiva

   Novidades versión 3.3.0

   1. Xeral
    1. O subministración con código 111, do tipo Certificado do Imposto de Actividades Económicas, se substituíu polo 113 con idéntica información.
   2. Subministracións engadidos
    1. 113. Certificado do Imposto de Actividades Económicas.
   3. Subministracións só visualizables
    1. 111. Certificado do Imposto de Actividades Económicas.

   Novidades versión 3.2.0

   1. Xeral
    1. Para facilitar a identificación de subministracións obtidos mediante arquivos de petición xerados por programas distintos a este ou por versións anteriores á 3.0.0, se agregou unha xanela de diálogo que mostra os posibles coincidentes e permite seleccionar o axeitado.
    2. Se realizaron correccións menores nalgúns textos
   2. Subministracións engadidos
    1. 371. Pensións públicas exentas (2014)
    2. 671. Nivel de renda xeral (2014)
    3. 674. Nivel de renda para bolsas (2014)
    4. 675. Nivel de renda básica emancipación (2014)
    5. 676. Nivel de renda agricultores (2014)
    6. 677. Nivel de renda para prestacións sociais (2014)
   3. Subministracións só visualizables
    1. Todos os correspondentes a exercicios anteriores ao 2010

   Novidades versión 3.1.0

   1. Xeral
    1. Restableceuse a funcionalidade omitida para a importación de arquivos de contribuíntes en formato CSV.
    2. Solucionouse un erro ao abrir subministracións do Modelo 310 con rexistros de contribuíntes non identificados ou sen datos.
    3. Realizáronse correccións menores nalgúns textos da interface de usuario.

   Novidades versión 3.0.1

   1. Xeral
    1. Corrixiuse un comportamento non desexado na impresión/exportación a PDF de determinados certificados con moitos importes, que se detectaba pola presenza de tamaños de letra maiores do habitual e contidos truncados.
    2. Mellorouse a eficiencia na impresión/exportación a PDF de subministracións con moitos certificados, diminuíndo a posibilidade de esgotar a memoria dispoñible.
    3. Corrixiuse un erro que impedía a execución do programa en sistemas operativos con idioma predeterminado diferente ao español.

   Novidades versión 3.0.2

   1. Xeral
    1. Optimizouse a distribución de páxinas nalgúns certificados para os efectos de minimizar o consumo de papel.
    2. Corrixiuse a visualización da data de certificación nos certificados do tipo estar ao corrente no cumprimento de obrigas tributarias.

   Novidades versión 3.0.1

   1. Xeral
    1. Corrixiuse un comportamento non desexado na impresión/exportación a PDF de determinados certificados con moitos importes, que se detectaba pola presenza de tamaños de letra maiores do habitual e contidos truncados.
    2. Mellorouse a eficiencia na impresión/exportación a PDF de subministracións con moitos certificados, diminuíndo a posibilidade de esgotar a memoria dispoñible.
    3. Corrixiuse un erro que impedía a execución do programa en sistemas operativos con idioma predeterminado diferente ao español.

   Novidades versión 3.0.0

   1. Xeral
    1. Redeseñouse completamente a interface de usuario para unha maior simplicidade de uso.
    2. Engadiuse a posibilidade de exportar a PDF todos os certificados dunha subministración, cada un nun arquivo separado.
   2. Subministracións eliminados
    1. 401. Censo de Contribuíntes Municipios FEMP.
   3. Subministracións só visualizables
    1. 120. Identificación de persoas físicas, xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.
    2. Todos os correspondentes a exercicios anteriores a 2009.
   4. Subministracións engadidos
    1. 361. Pensións públicas exentas (2013).
    2. 661. Nivel de renda xeral (2013).
    3. 664. Nivel de renda para bolsas (2013).
    4. 665. Nivel de renda básica emancipación (2013).
    5. 666. Nivel de renda agricultores (2013).
    6. 667. Nivel de renda para prestacións sociais (2013).