Máis de 4.300.000 contribuíntes recibiron a súa devolución, un 29% máis, por importe de 3.000 millóns de euros

Campaña de Renda 2019

 • Superado o mes de campaña, 6.754.000 contribuíntes presentaron xa a súa declaración, 1.330.000 máis que o ano pasado no mesmo período
 • Dende hoxe pódese pedir cita para o plan ‘Lle Llamamos’, o sistema de confección telefónica de declaracións que arrancará o día 7 de maio e que multiplicará por case seis veces a súa capacidade para suplir a asistencia en oficinas mentres as condicións sanitarias o requiran
 • A capacidade de citas do ‘Lle Llamamos’ irá crecendo gradualmente en número e en perfil do contribuínte para garantir a fiabilidade do servizo
 • Na campaña está prevista a presentación de 21.030.000 declaracións, das cales 14.565.000 serán a devolver, case o 70% do total, por importe de 10.686 millóns de euros

5 de maio de 2020.- Máis de 4.349.000 contribuíntes recibiron, a data de hoxe, a súa devolución superado o primeiro mes de campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2019 (IRPF 2019).O importe total devolto alcanza os 3.000 millóns de euros.Mantense desta forma o forte incremento das devolucións con respecto ás mesmas datas do ano pasado, do 29% en número e de máis do 39% en importe.

Cabe recordar que, no contexto actual de emerxencia sanitaria, e tendo en conta que o 88% dos contribuíntes presentan as súas declaracións por Internet, se considerou especialmente importante manter a data de inicio de campaña prevista (1 de abril), de maneira que os contribuíntes puidesen ir recibindo canto antes as súas devolucións.

Este incremento sostido nas devolucións tras superar o primeiro terzo da campaña está ligado ao grande incremento rexistrado paralelamente nas propias presentacións, dado que, a estas alturas de campaña xa presentaron a súa declaración 1.330.000 contribuíntes máis que o ano pasado (+24,5%).

Na presente campaña está previsto que se presenten 21.030.000 declaracións, un 1,6% máis que o ano anterior.Dese total, prevese que 14.565.000 dean dereito a devolución, case o 70% do total e un 0,5% máis que o ano anterior, por un importe estimado de 10.686 millóns de euros.

A axilización nas presentacións está a alcanzar tamén ás declaracións con resultado a ingresar, que crecen un 31%, superando xa a cifra de 937.000.Acelerar a presentación non supón un prexuízo para os contribuíntes con declaracións a ingresar, dado que comezan a pagar ao final da campaña.

En canto ás vías de presentación, ademais da canle telemática principal, que é a páxina web da AEAT (www.agenciatributaria.es), os contribuíntes tamén están a axilizar a presentación a través da aplicación móbil da Axencia.Por esta vía presentáronse máis de 262.000 declaracións ata hoxe, un 31% máis que o ano pasado.Desa cifra total, máis de 221.800 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a aplicación derivou á web da Axencia para realizar algunha modificación e volveron á ‘app’ para concluír a presentación.

O plan ‘Lle Llamamos’ multiplica a súa capacidade

Con esta combinación dunha moi intensa aceleración nas presentacións dos contribuíntes por internet e ‘app’, e un gran reforzo da confección de declaracións por vía telefónica para chegar aos contribuíntes que habitualmente requiren atención en oficinas, a Axencia, en colaboración con CCAA e concellos, pretende que, no menor tempo posible, a maioría dos contribuíntes poidan ir deixando xa presentada a súa declaración, supeditando calquera decisión sobre o inicio e o formato da atención presencial en Campaña de Renda nas oficinas da AEAT ás condicións que vaian marcando en cada momento as circunstancias sanitarias.

Para conseguir ese importante reforzo da atención personalizada, a Axencia Tributaria implementou as medidas organizativas e tecnolóxicas necesarias para multiplicar por case seis veces, en termos de persoal dedicado a este labor, a capacidade de servizo inicialmente prevista para o tradicional plan ‘Lle Llamamos’. O servizo no seu conxunto chegará a contar con máis de 4.500 operadores, apoiados por máis de 550 coordinadores, persoal de respaldo xeral e informático.

A partir do 7 de maio, mediante cita previa que o contribuínte pode solicitar por internet ou teléfono dende hoxe mesmo, comezarase a prestar este servizo personalizado de confección telefónica de declaracións.O contribuínte que conte co tradicional perfil de asistencia presencial en oficinas poderá solicitar cita para ser atendido en función da dispoñibilidade do servizo, que se irá incrementando paulatinamente tanto en capacidade como no perfil do contribuínte que pode ser atendido.

Os contribuíntes que, ao solicitar cita para o ‘Lle Llamamos’, acheguen un teléfono móbil (a opción máis recomendable), recibirán un SMS onde se lles indicará o día en que previsiblemente serán atendidos, así como un enlace á documentación que deberán ter dispoñible o día da cita.A xeito de exemplo, os novos declarantes deberán ter dispoñible o número IBAN dunha conta da que sexan titulares.Aos contribuíntes coa ‘app’ da Axencia descargada enviaráselles unha mensaxe ‘push’ coa mesma información.

Adicionalmente, aos contribuíntes con rendementos de actividade económica en estimación obxectiva (módulos) e aqueles que conten con rendementos do capital inmobiliario, ao concertar a cita ofreceráselles un documento que lles axudará a recompilar a información necesaria para que a teñan preparada e dispoñible no momento en que a Axencia os chame, axilizando así a presentación da declaración.

A oferta de cita previa vaise abrindo progresivamente.Ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a axencia recorda os cidadáns que poden anular a cita pola mesma vía pola que a concertaron se decidiron non facer uso dela.En anos pasados, en máis do 25% das citas concertadas con máis dunha semana de antelación, o contribuínte finalmente non se presentaba.

Quiénes no están obligados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.Non obstante, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (salvo excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, xunto con perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta necesario revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria.A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispoñer de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que quizais o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que fan necesaria a revisión son os seguintes:

 • Inmuebles y sus referencias catastrales
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2019)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Aportaciones a planes de pensiones
 • Cotas sindicais
 • Percepciones por subvenciones
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Deducción por inversión en vivienda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónicos, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte.O rexistro previo poderase efectuar por internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá aos que a soliciten a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberase proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitalo dende o enlace dispoñible no propio trámite, ou dende a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF, a data de validez do DNI e un código de catro carácteres que definirá o contribuínte para cada solicitude.A continuación, recibirá pola ‘app’ ou por SMS un PIN de tres díxitos que, xunto co contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Á súa vez, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, a casa 505 da Renda 2018 e a data de validez do propio DNI.Aos non declarantes no exercicio anterior, ou coa casa da súa Renda 2018 con valor cero, en lugar da casa 505 solicitaránselles determinados díxitos do código dunha conta bancaria da que sexa titular o contribuínte.Ao obxecto de facilitar a súa utilización, o número de referencia estará formado por só seis carácteres.

Principales servicios de asistencia e información

 •  Internet:www.agenciatributaria.ese ‘app’

  (ofrece información e xestións sen horarios). 

 • Teléfono solicitude cita ‘Lle Llamamos’ (a partir do 5 de maio):

  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

  901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas)

 • Teléfono Renda Información:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (para resolver dúbidas;de 9 a 19 horas, L-V)

  IRPF 2019 (Datos a 5 de maio)

   

IRPF 2018

IRPF 2019

% 2019/2018

NAVEGACIÓN RENDE WEB

(nº de contribuíntes)

7.888.905

9.446.971

19,75%

Declaraciones presentadas

5.424.798

6.754.756

24,52%

Declaracións a ingresar

715.364

937.606

31,07%

             Importe (millóns de €)

581,751

724,817

24,59%

Declaracións con solicitude de devolución

4.564.468

5.591.397

22,50%

             Importe (millóns de €)

3.431,553

4.247,210

23,77%

Devolucións Pagadas

3.370.667

4.349.324

29,03%

             Importe (millóns de €)

2.152,241

3.001,822

39,47%

Nota:

A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

 

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total declaracións presentadas

IRPF 2018

Total declaracións presentadas

IRPF 2019

% Variación

Presentadas 2019/2018

ALMERÍA

103.978

128.704

23,78%

CÁDIZ

138.984

166.716

19,95%

CÓRDOBA

86.549

108.530

25,40%

GRANADA

97.342

126.583

30,04%

HUELVA

81.952

104.100

27,03%

XAÉN

65.938

87.105

32,10%

MÁLAGA

177.273

231.723

30,72%

SEVILLA

266.121

339.314

27,50%

XEREZ

42.957

53.328

24,14%

CEUTA

9.753

12.523

28,40%

MELILLA

9.709

12.811

31,95%

ANDALUCÍA

1.080.556

1.371.437

26,92%

HUESCA

21.260

26.156

23,03%

TERUEL

11.096

12.817

15,51%

ZARAGOZA

135.334

161.420

19,28%

ARAGÓN

167.690

200.393

19,50%

OVIEDO

97.727

111.033

13,62%

XIXÓN

48.919

55.377

13,20%

ASTURIAS

146.646

166.410

13,48%

ILLAS BALEARES

100.827

131.170

30,09%

ILLAS BALEARES

100.827

131.170

30,09%

AS PALMAS

148.802

188.039

26,37%

STA.CRUZ DE TENERIFE

117.161

154.367

31,76%

CANARIAS

265.963

342.406

28,74%

CANTABRIA

70.462

83.187

18,06%

CANTABRIA

70.462

83.187

18,06%

ALBACETE

40.571

50.422

24,28%

CIDADE REAL

56.060

68.221

21,69%

CUENCA

17.089

22.724

32,97%

GUADALAXARA

37.447

47.147

25,90%

TOLEDO

83.579

105.104

25,75%

CASTELA-A MANCHA

234.746

293.618

25,08%

ÁVILA  

17.037

21.098

23,84%

BURGOS

47.720

55.121

15,51%

LEÓN

58.456

68.770

17,64%

PALENCIA

21.033

24.489

16,43%

SALAMANCA

40.882

49.319

20,64%

SEGOVIA

17.967

21.636

20,42%

SORIA

10.091

12.294

21,83%

VALLADOLID

82.803

99.026

19,59%

ZAMORA

16.829

20.030

19,02%

CASTELA E LEÓN

312.818

371.783

18,85%

BARCELONA

683.860

824.971

20,63%

XIRONA

67.900

86.110

26,82%

LLEIDA

42.082

50.718

20,52%

TARRAGONA

89.029

108.963

22,39%

CATALUÑA

882.871

1.070.762

21,28%

BADAXOZ

66.788

85.585

28,14%

CÁCERES

41.592

52.347

25,86%

ESTREMADURA

108.380

137.932

27,27%

A CORUÑA

120.579

142.564

18,23%

LUGO

26.846

31.428

17,07%

OURENSE

27.994

31.605

12,90%

PONTEVEDRA

53.400

63.812

19,50%

VIGO

44.483

55.782

25,40%

GALICIA

273.302

325.191

18,99%

MADRID

1.044.451

1.314.442

25,85%

MADRID

1.044.451

1.314.442

25,85%

MURCIA

132.674

164.596

24,06%

CARTAXENA

49.893

57.044

14,33%

MURCIA

182.567

221.640

21,40%

NAVARRA

543

497

-8,47%

NAVARRA

543

497

-8,47%

ÁLAVA

240

220

-8,33%

GUIPÚSCOA

257

264

2,72%

BISCAIA

500

473

-5,40%

PAÍS VASCO

997

957

-4,01%

A RIOXA

36.733

45.549

24,00%

A RIOXA

36.733

45.549

24,00%

ALACANTE

170.623

226.589

32,80%

CASTELLÓN

61.211

79.907

30,54%

VALENCIA

283.412

370.886

30,86%

C. VALENCIANA

515.246

677.382

31,47%

TOTAL NACIONAL

5.424.798

6.754.756

24,52%

Devolucións solicitadas e pagadas(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2019

Pagadas (nº)

IRPF 2019

% Pag./sol.

Importe solicitado

IRPF 2019

Importe pagado

IRPF 2019

% Pag./Sol.

ALMERÍA

112.287

90.812

80,87%

61,274

44,899

73,27%

CÁDIZ

142.188

116.122

81,67%

113,491

86,951

76,62%

CÓRDOBA

90.689

72.350

79,78%

59,333

43,627

73,53%

GRANADA

104.192

79.192

76,01%

75,851

53,052

69,94%

HUELVA

91.051

73.491

80,71%

52,997

39,723

74,95%

XAÉN

73.486

56.745

77,22%

46,520

33,073

71,09%

MÁLAGA

192.244

150.425

78,25%

142,661

101,175

70,92%

SEVILLA

284.634

225.230

79,13%

209,192

149,587

71,51%

XEREZ

45.876

37.529

81,81%

33,709

25,405

75,37%

CEUTA

10.783

8.521

79,02%

8,157

5,941

72,83%

MELILLA

11.126

8.091

72,72%

8,601

5,662

65,83%

ANDALUCÍA

1.158.556

918.508

79,28%

811,788

589,097

72,57%

HUESCA

20.867

15.832

75,87%

14,374

9,902

68,89%

TERUEL

10.105

7.546

74,68%

6,491

4,402

67,81%

ZARAGOZA

125.957

96.658

76,74%

92,456

65,407

70,74%

ARAGÓN

156.929

120.036

76,49%

113,321

79,711

70,34%

OVIEDO

91.787

73.715

80,31%

79,568

60,001

75,41%

XIXÓN

45.379

36.080

79,51%

37,062

27,235

73,49%

ASTURIAS

137.166

109.795

80,05%

116,630

87,236

74,80%

ILLAS BALEARES

100.601

74.274

73,83%

76,821

51,752

67,37%

ILLAS BALEARES

100.601

74.274

73,83%

76,821

51,752

67,37%

AS PALMAS

167.066

131.851

78,92%

116,216

82,473

70,97%

TENERIFE

135.345

105.845

78,20%

93,315

65,861

70,58%

CANARIAS

302.411

237.696

78,60%

209,531

148,334

70,79%

CANTABRIA

69.782

54.249

77,74%

54,750

39,118

71,45%

CANTABRIA

69.782

54.249

77,74%

54,750

39,118

71,45%

ALBACETE

42.003

32.070

76,35%

30,836

21,413

69,44%

CIDADE REAL

57.083

44.364

77,72%

41,081

29,685

72,26%

CUENCA

18.770

13.852

73,80%

13,465

8,993

66,79%

GUADALAXARA

39.105

30.852

78,90%

31,241

22,751

72,83%

TOLEDO

88.012

67.751

76,98%

64,335

45,406

70,58%

C.-A MANCHA

244.973

188.889

77,11%

180,957

128,248

70,87%

ÁVILA  

17.608

13.602

77,25%

12,367

8,691

70,28%

BURGOS

45.739

35.795

78,26%

36,865

26,324

71,41%

LEÓN

57.836

45.300

78,32%

43,294

30,925

71,43%

PALENCIA

20.513

16.329

79,60%

14,616

10,761

73,63%

SALAMANCA

41.101

32.606

79,33%

29,126

20,930

71,86%

SEGOVIA

18.169

13.985

76,97%

12,758

8,948

70,14%

SORIA

10.277

7.895

76,82%

6,990

4,931

70,55%

VALLADOLID

84.253

66.815

79,30%

65,615

47,873

72,96%

ZAMORA

17.020

13.196

77,53%

11,201

8,071

72,06%

C. E LEÓN

312.516

245.523

78,56%

232,833

167,456

71,92%

BARCELONA

618.492

466.453

75,42%

536,998

372,107

69,29%

XIRONA

66.574

48.462

72,79%

52,193

34,413

65,93%

LLEIDA

40.026

29.707

74,22%

27,886

18,938

67,91%

TARRAGONA

85.528

64.125

74,98%

69,214

47,008

67,92%

CATALUÑA

810.620

608.747

75,10%

686,291

472,466

68,84%

BADAXOZ

70.332

55.582

79,03%

39,925

29,071

72,81%

CÁCERES

42.091

33.044

78,51%

24,295

17,706

72,88%

ESTREMADURA

112.423

88.626

78,83%

64,219

46,776

72,84%

A CORUÑA

117.501

89.318

76,01%

85,526

58,570

68,48%

LUGO

25.554

19.419

75,99%

16,204

11,015

67,97%

OURENSE

25.159

19.074

75,81%

16,198

10,758

66,41%

PONTEVEDRA

53.340

40.334

75,62%

37,595

25,130

66,84%

VIGO

46.141

35.572

77,09%

34,378

23,563

68,54%

GALICIA

267.695

203.717

76,10%

189,902

129,035

67,95%

MADRID

1.130.676

894.268

79,09%

966,728

686,223

70,98%

MADRID

1.130.676

894.268

79,09%

966,728

686,223

70,98%

MURCIA

139.228

106.513

76,50%

100,092

69,058

68,99%

CARTAXENA

48.456

37.639

77,68%

35,615

25,856

72,60%

MURCIA

187.684

144.152

76,81%

135,707

94,914

69,94%

NAVARRA

379

275

72,56%

0,200

0,116

57,99%

NAVARRA

379

275

72,56%

0,200

0,116

57,99%

ÁLAVA

182

138

75,82%

0,080

0,053

66,63%

GUIPÚSCOA

201

140

69,65%

0,111

0,070

62,88%

BISCAIA

390

306

78,46%

0,173

0,123

70,90%

PAÍS VASCO

773

584

75,55%

0,364

0,246

67,52%

A RIOXA

38.205

29.256

76,58%

27,430

18,974

69,17%

A RIOXA

38.205

29.256

76,58%

27,430

18,974

69,17%

ALACANTE

188.259

145.297

77,18%

118,748

81,512

68,64%

CASTELLÓN

65.806

50.119

76,16%

44,185

30,175

68,29%

VALENCIA

305.943

235.313

76,91%

216,805

150,435

69,39%

C. VALENCIANA

560.008

430.729

76,91%

379,738

262,122

69,03%

TOTAL NACIONAL

5.591.397

4.349.324

77,79%

4.247,210

3.001,822

70,68%

Devolucións pagadas número e importe 2018/2019

(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagadas (nº) IRPF 2018

Pagadas (nº)

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

Importe Pagado

IRPF 2018

Importe pagado

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

ALMERÍA

69.898

90.812

29,92%

32,121

44,899

39,78%

CÁDIZ

91.011

116.122

27,59%

62,956

86,951

38,12%

CÓRDOBA

52.636

72.350

37,45%

30,602

43,627

42,57%

GRANADA

57.452

79.192

37,84%

35,376

53,052

49,97%

HUELVA

55.505

73.491

32,40%

26,902

39,723

47,66%

XAÉN

39.789

56.745

42,61%

21,789

33,073

51,79%

MÁLAGA

108.344

150.425

38,84%

68,545

101,175

47,60%

SEVILLA

168.182

225.230

33,92%

106,986

149,587

39,82%

XEREZ

28.633

37.529

31,07%

18,169

25,405

39,82%

CEUTA

6.297

8.521

35,32%

4,216

5,941

40,91%

MELILLA

6.087

8.091

32,92%

4,155

5,662

36,28%

ANDALUCÍA

683.834

918.508

34,32%

411,815

589,097

43,05%

HUESCA

12.644

15.832

25,21%

7,166

9,902

38,18%

TERUEL

6.382

7.546

18,24%

3,570

4,402

23,31%

ZARAGOZA

79.205

96.658

22,04%

49,566

65,407

31,96%

ARAGÓN

98.231

120.036

22,20%

60,301

79,711

32,19%

OVIEDO

62.495

73.715

17,95%

44,420

60,001

35,08%

XIXÓN

30.289

36.080

19,12%

20,668

27,235

31,78%

ASTURIAS

92.784

109.795

18,33%

65,088

87,236

34,03%

ILLAS BALEARES

54.455

74.274

36,40%

35,355

51,752

46,38%

ILLAS BALEARES

54.455

74.274

36,40%

35,355

51,752

46,38%

AS PALMAS

95.434

131.851

38,16%

57,946

82,473

42,33%

TENERIFE

76.683

105.845

38,03%

45,671

65,861

44,21%

CANARIAS

172.117

237.696

38,10%

103,617

148,334

43,16%

CANTABRIA

42.637

54.249

27,23%

27,935

39,118

40,03%

CANTABRIA

42.637

54.249

27,23%

27,935

39,118

40,03%

ALBACETE

25.176

32.070

27,38%

15,234

21,413

40,56%

CIDADE REAL

35.452

44.364

25,14%

21,952

29,685

35,23%

CUENCA

10.262

13.852

34,98%

5,794

8,993

55,22%

GUADALAXARA

23.841

30.852

29,41%

16,559

22,751

37,39%

TOLEDO

53.319

67.751

27,07%

34,043

45,406

33,38%

C.-A MANCHA

148.050

188.889

27,58%

93,583

128,248

37,04%

ÁVILA  

11.042

13.602

23,18%

6,331

8,691

37,28%

BURGOS

28.604

35.795

25,14%

19,284

26,324

36,51%

LEÓN

37.221

45.300

21,71%

23,243

30,925

33,05%

PALENCIA

13.308

16.329

22,70%

7,949

10,761

35,38%

SALAMANCA

26.256

32.606

24,18%

15,646

20,930

33,77%

SEGOVIA

11.396

13.985

22,72%

6,654

8,948

34,47%

SORIA

6.357

7.895

24,19%

3,601

4,931

36,96%

VALLADOLID

53.463

66.815

24,97%

35,281

47,873

35,69%

ZAMORA

10.653

13.196

23,87%

5,856

8,071

37,84%

C. E LEÓN

198.300

245.523

23,81%

123,844

167,456

35,21%

BARCELONA

370.419

466.453

25,93%

264,799

372,107

40,52%

XIRONA

36.499

48.462

32,78%

23,857

34,413

44,24%

LLEIDA

23.468

29.707

26,59%

13,266

18,938

42,75%

TARRAGONA

49.260

64.125

30,18%

32,771

47,008

43,44%

CATALUÑA

479.646

608.747

26,92%

334,693

472,466

41,16%

BADAXOZ

41.371

55.582

34,35%

20,736

29,071

40,19%

CÁCERES

25.171

33.044

31,28%

12,625

17,706

40,24%

ESTREMADURA

66.542

88.626

33,19%

33,361

46,776

40,21%

A CORUÑA

76.131

89.318

17,32%

45,695

58,570

28,18%

LUGO

16.538

19.419

17,42%

8,555

11,015

28,75%

OURENSE

16.856

19.074

13,16%

8,598

10,758

25,12%

PONTEVEDRA

33.229

40.334

21,38%

19,120

25,130

31,43%

VIGO

28.490

35.572

24,86%

17,562

23,563

34,17%

GALICIA

171.244

203.717

18,96%

99,529

129,035

29,65%

MADRID

708.599

894.268

26,20%

500,473

686,223

37,11%

MADRID

708.599

894.268

26,20%

500,473

686,223

37,11%

MURCIA

80.906

106.513

31,65%

45,453

69,058

51,93%

CARTAXENA

30.900

37.639

21,81%

18,804

25,856

37,50%

MURCIA

111.806

144.152

28,93%

64,257

94,914

47,71%

NAVARRA

247

275

11,34%

0,088

0,116

32,57%

NAVARRA

247

275

11,34%

0,088

0,116

32,57%

ÁLAVA

127

138

8,66%

0,046

0,053

15,15%

GUIPÚSCOA

130

140

7,69%

0,046

0,070

50,88%

BISCAIA

254

306

20,47%

0,087

0,123

41,16%

PAÍS VASCO

511

584

14,29%

0,180

0,246

36,98%

A RIOXA

21.699

29.256

34,83%

13,110

18,974

44,73%

A RIOXA

21.699

29.256

34,83%

13,110

18,974

44,73%

ALACANTE

108.507

145.297

33,91%

60,128

81,512

35,56%

CASTELLÓN

36.682

50.119

36,63%

20,834

30,175

44,83%

VALENCIA

174.776

235.313

34,64%

104,049

150,435

44,58%

C.VALENCIANA

319.965

430.729

34,62%

185,012

262,122

41,68%

TOTAL NACIONAL

3.370.667

4.349.324

29,03%

2.152,241

3.001,822

39,47%

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda