A Axencia Tributaria xa devolveu 5.000 millóns de euros a 7.800.000 contribuíntes de IRPF

Campaña de Renda 2019

 • Presentaron a súa declaración 13.343.000 contribuíntes, 850.000 máis que o ano pasado no mesmo período
 • A partir do día 8 de xuño, a Axencia Tributaria comezará a complementar o servizo personalizado de confección de declaracións por teléfono (plan ‘Le Llamamos’) co servizo de asistencia en oficinas
 • A cita para asistencia en oficinas abrirase dende mañá e periodicamente, ante a necesidade de que a demanda se vaia axustando á capacidade de absorción que, dadas as circunstancias sanitarias, teñan os distintos centros de atención
 • Se non se encontran citas dispoñibles para atención en oficinas nun momento dado, a Axencia recomenda non esperar a unha nova apertura de citas, senón optar polo servizo ‘Lle Llamamos’, co que en menos dun mes de funcionamento xa presentaron a súa declaración 718.000 contribuíntes, o triplo que o ano pasado en toda a campaña

4 de xuño de 2020.- A Axencia Tributaria devolveu xa 4.994 millóns de euros superados dous terzos da campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2019 (IRPF 2019).Máis de 7.796.000 contribuíntes recibiron, a data de hoxe, a súa devolución.Mantense, polo tanto, un incremento nas devolucións, que alcanza o 9,7% en número e un 15,5% en importe.

No contexto de emerxencia sanitaria, e tendo en conta que o 88% dos contribuíntes presentan as súas declaracións por internet, considerouse especialmente importante manter a data de inicio de campaña prevista (1 de abril), de maneira que os contribuíntes puidesen ir recibindo canto antes as súas devolucións.

Este incremento nas devolucións está ligado ao crecemento rexistrado paralelamente nas propias presentacións, xa que nestes momentos xa presentaron a súa declaración 13.343.000 contribuíntes, 848.000 máis que o ano pasado (+6,8%).

Na presente campaña está previsto que se presenten 21.030.000 declaracións, un 1,6% máis que o ano anterior.Dese total, prevese que 14.565.000 dean dereito a devolución, case o 70% do total e un 0,5% máis que o ano pasado, por un importe estimado de 10.686 millóns de euros.

A axilización nas presentacións segue alcanzando igualmente ás declaracións con resultado a ingresar, que crecen un 9,2%, superando xa a cifra de 2.700.000.Acelerar a presentación non supón un prexuízo para os contribuíntes con declaracións a ingresar, dado que comezan a pagar ao final da campaña.

En canto ás vías de presentación, ademais da canle telemática principal, que é a páxina web da AEAT (www.agenciatributaria.es), os contribuíntes tamén seguen axilizando a presentación a través da aplicación móbil da Axencia.Por esta vía presentáronse máis de 325.000 declaracións ata hoxe, un 28% máis que o ano pasado.Desa cifra total, máis de 267.000 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a aplicación derivou á web da Axencia para realizar algunha modificación e volveron á ‘app’ para concluír a presentación

Forte incremento nas declaracións por teléfono

O outro gran vector do incremento das presentacións a esta data é o plan ‘Lle Llamamos’. Este sistema de asistencia personalizada na confección de declaracións multiplicou por case seis veces a súa capacidade para suplir a tradicional asistencia en oficinas mentres non se daban as circunstancias sanitarias para poder iniciar a reapertura dos centros da Axencia para un servizo que implica unha grande afluencia de público.

Froito deste redimensionamento do servizo telefónico, en menos dun mes (o servizo púxose en marcha o pasado 7 de maio) presentáronse a través do ‘Lle Llamamos’ máis de 718.000 declaracións, o triplo que as confeccionadas por esta vía nos tres meses que estivo en funcionamento o ano pasado.Ata a data xa concertáronse máis de 1.150.000 citas para a confección telefónica de declaracións, proba da súa boa acollida entre os contribuíntes que requiren unha asistencia personalizada.

Os contribuíntes que, ao solicitar cita previa por internet ou teléfono para o ‘Le Llamamos’, achegan un teléfono móbil (a opción máis recomendable), reciben un SMS onde se lles indica o día en que previsiblemente serán atendidos, así como un enlace á documentación que deberán ter dispoñible o día da cita.A xeito de exemplo, os novos declarantes deben ter dispoñible o número IBAN dunha conta da que sexan titulares.Aos contribuíntes coa ‘app’ da Axencia descargada envíaselles unha mensaxe ‘push’ coa mesma información.

Adicionalmente, aos contribuíntes con rendementos de actividade económica en estimación obxectiva (módulos) e aqueles que conten con rendementos do capital inmobiliario, ao concertar a cita ofréceselles un documento que lles axuda a recompilar a información necesaria para que a teñan preparada e dispoñible no momento en que a Axencia os chame, axilizando así a presentación da declaración.

Comeza a asistencia en oficinas

Con este gran reforzo do sistema de confección telefónica de declaracións, en colaboración con CCAA e concellos, sumado á aceleración das presentacións por internet e ‘app’, a Axencia pretende que, no menor tempo posible, a maioría dos contribuíntes poidan ir deixando xa presentada a súa declaración, sen necesidade de esperar a unha atención presencial cuxo arranque estivo supeditado ás circunstancias sanitarias.

A atención en oficinas arrancará o próximo día 8 de xuño, con solicitude de cita previa a partir de mañá, e configúrase como un complemento da asistencia personalizada por teléfono, dado que o período global de asistencia nos centros da Axencia será a metade que nunha campaña presencial en oficinas outros anos, e se verá restrinxido, á súa vez, á metade dos espazos habitualmente dispoñibles.Isto débese á necesidade de manter as distancias de seguridade en zonas comúns e entre postos de atención, así como para unha adecuada xestión, dende a perspectiva sanitaria, dos fluxos de entrada e saída de contribuíntes.

Por estes mesmos motivos, a cita para a asistencia en oficinas abrirase periodicamente e por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir outros días de cita, e así sucesivamente ata o final da campaña.Deste xeito conséguese ir axustando a capacidade de absorción que, dadas as circunstancias sanitarias, teñan os distintos centros de atención.

Polo tanto, se nun momento dado o contribuínte non encontra citas dispoñibles, iso non significará que non queden citas, senón que volveranse abrir máis citas uns días despois, pero a Axencia recomenda non esperar a esa nova apertura, senón optar polo servizo ‘Lle Llamamos’ que seguirá contando con capacidade de absorción de demanda abondo e que, a partir do 8 de xuño, pasará a atender, tamén ao igual que sucederá en oficinas, as rendas máis complexas (ata dous alugueres, ata dúas actividades económicas en módulos e ganancias ou perdas derivadas de ata dúas transmisións patrimoniais).

Como todos os anos, e nesta campaña moi especialmente, ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a axencia recorda aos cidadáns que poden anular a cita pola mesma vía pola que a concertaron se decidiron non facer uso dela.En anos pasados, en máis do 25% das citas concertadas con máis dunha semana de antelación, o contribuínte finalmente non se presentaba.

Quiénes no están obligados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.Non obstante, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (salvo excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 •  Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

  Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, xunto con perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

  Revisión de datos persoais e económicos

  Sempre resulta necesario revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria.A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispoñer de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que quizais o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

  Algúns casos típicos que fan necesaria a revisión son os seguintes:

 • Inmuebles y sus referencias catastrales

 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2019)

 • Arrendamentos de inmobles

 • Transmisións

 • Aportaciones a planes de pensiones

 • Cotas sindicais

 • Percepciones por subvenciones

 • Deducións familiares e por maternidade

 • Deducción por inversión en vivienda habitual

 • Deducións autonómicas

  Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

  O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónicos, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

  A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte.O rexistro previo poderase efectuar por internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá aos que a soliciten a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberase proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil.

  Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitalo dende o enlace dispoñible no propio trámite, ou dende a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF, a data de validez do DNI e un código de catro carácteres que definirá o contribuínte para cada solicitude.A continuación, recibirá pola ‘app’ ou por SMS un PIN de tres díxitos que, xunto co contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

  Á súa vez, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, a casa 505 da Renda 2018 e a data de validez do propio DNI.Aos non declarantes no exercicio anterior, ou coa casa da súa Renda 2018 con valor cero, en lugar da casa 505 solicitaránselles determinados díxitos do código dunha conta bancaria da que sexa titular o contribuínte.Ao obxecto de facilitar a súa utilización, o número de referencia estará formado por só seis carácteres.

  Principales servicios de asistencia e información 

 • Internet:www.agenciatributaria.esy ‘app’

  (ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono solicitude cita ‘Lle Llamamos’:

  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

  901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas) 

 • Teléfono solicitude cita Renda para atención en oficinas:

  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L- V) 

 • Teléfono Renda Información:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (para resolver dúbidas;de 9 a 19 horas, L-V)

  IRPF 2019 (Datos a 4 de xuño)

IRPF 2018

IRPF 2019

% 2019/2018

NAVEGACIÓN RENDE WEB

(nº de contribuíntes)

13.401.803

14.469.682

7,97%

Declaraciones presentadas

12.494.860

13.343.244

6,79%

Declaracións a ingresar

2.480.115

2.708.321

9,20%

              Importe (millóns de €)

3.010,934

3.213,840

6,74%

Declaracións con solicitude de devolución

9.577.906

10.088.622

5,33%

              Importe (millóns de €)

7.131,478

7.772,351

8,99%

Devolucións Pagadas

7.107.832

7.796.036

9,68%

              Importe (millóns de €)

4.324,175

4.994,760

15,51%

A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total declaracións presentadas

IRPF 2018

Total declaracións presentadas

IRPF 2019

% Variación

Presentadas 2019/2018

ALMERÍA

200.345

222.173

10,90%

CÁDIZ

250.007

275.672

10,27%

CÓRDOBA

209.112

228.936

9,48%

GRANADA

238.245

263.115

10,44%

HUELVA

153.702

174.423

13,48%

XAÉN

181.877

198.833

9,32%

MÁLAGA

408.655

450.199

10,17%

SEVILLA

515.063

574.956

11,63%

XEREZ

74.927

84.462

12,73%

CEUTA

20.541

21.399

4,18%

MELILLA

20.255

22.298

10,09%

ANDALUCÍA

2.272.729

2.516.466

10,72%

HUESCA

61.537

64.428

4,70%

TERUEL

38.496

39.648

2,99%

ZARAGOZA

318.506

331.857

4,19%

ARAGÓN

418.539

435.933

4,16%

OVIEDO

215.670

216.899

0,57%

XIXÓN

110.459

111.735

1,16%

ASTURIAS

326.129

328.634

0,77%

ILLAS BALEARES

285.027

308.184

8,12%

ILLAS BALEARES

285.027

308.184

8,12%

AS PALMAS

291.037

315.608

8,44%

STA.CRUZ DE TENERIFE

251.593

275.583

9,54%

CANARIAS

542.630

591.191

8,95%

CANTABRIA

172.127

171.781

-0,20%

CANTABRIA

172.127

171.781

-0,20%

ALBACETE

108.686

113.146

4,10%

CIDADE REAL

134.638

143.149

6,32%

CUENCA

50.314

54.892

9,10%

GUADALAXARA

79.012

86.034

8,89%

TOLEDO

190.824

207.827

8,91%

CASTELA-A MANCHA

563.474

605.048

7,38%

ÁVILA  

45.814

46.534

1,57%

BURGOS

120.899

121.006

0,09%

LEÓN

144.341

145.227

0,61%

PALENCIA

52.380

53.312

1,78%

SALAMANCA

100.736

103.551

2,79%

SEGOVIA

47.724

48.884

2,43%

SORIA

29.274

30.090

2,79%

VALLADOLID

181.228

185.371

2,29%

ZAMORA

48.782

49.238

0,93%

CASTELA E LEÓN

771.178

783.213

1,56%

BARCELONA

1.626.013

1.714.226

5,43%

XIRONA

191.462

204.785

6,96%

LLEIDA

114.266

119.884

4,92%

TARRAGONA

220.257

234.709

6,56%

CATALUÑA

2.151.997

2.273.604

5,65%

BADAXOZ

174.831

187.553

7,28%

CÁCERES

112.844

116.904

3,60%

ESTREMADURA

287.676

304.457

5,83%

A CORUÑA

310.867

324.313

4,33%

LUGO

86.483

89.563

3,56%

OURENSE

82.434

82.439

0,01%

PONTEVEDRA

147.106

154.256

4,86%

VIGO

107.346

114.924

7,06%

GALICIA

734.237

765.495

4,26%

MADRID

2.120.614

2.273.536

7,21%

MADRID

2.120.614

2.273.536

7,21%

MURCIA

307.332

328.758

6,97%

CARTAXENA

94.985

100.689

6,01%

MURCIA

402.316

429.447

6,74%

NAVARRA

1.239

1.002

-19,12%

NAVARRA

1.239

1.002

-19,12%

ÁLAVA

610

359

-41,14%

GUIPÚSCOA

725

457

-36,95%

BISCAIA

1.271

919

-27,72%

PAÍS VASCO

2.606

1.735

-33,43%

A RIOXA

101.360

102.792

1,41%

A RIOXA

101.360

102.792

1,41%

ALACANTE

450.450

485.281

7,73%

CASTELLÓN

169.616

183.404

8,13%

VALENCIA

720.916

782.041

8,48%

C. VALENCIANA

1.340.982

1.450.726

8,18%

TOTAL NACIONAL

12.494.860

13.343.244

6,79%

Devolucións solicitadas e pagadas(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2019

Pagadas (nº)

IRPF 2019

% Pag./sol.

Importe solicitado

IRPF 2019

Importe pagado

IRPF 2019

% Pag./Sol.

ALMERÍA

179.863

146.212

81,29%

106,168

72,902

68,67%

CÁDIZ

216.960

175.249

80,77%

171,637

123,272

71,82%

CÓRDOBA

176.695

139.898

79,17%

112,812

76,529

67,84%

GRANADA

199.041

153.963

77,35%

141,569

94,158

66,51%

HUELVA

142.273

117.213

82,39%

85,780

61,208

71,36%

XAÉN

158.238

125.265

79,16%

96,643

65,364

67,63%

MÁLAGA

341.845

263.947

77,21%

254,471

166,395

65,39%

SEVILLA

446.881

356.079

79,68%

329,067

223,476

67,91%

XEREZ

67.880

55.884

82,33%

49,775

36,032

72,39%

CEUTA

17.426

13.503

77,49%

13,099

8,938

68,24%

MELILLA

18.314

13.587

74,19%

14,112

9,016

63,89%

ANDALUCÍA

1.965.416

1.560.800

79,41%

1.375,133

937,290

68,16%

HUESCA

46.571

34.543

74,17%

32,356

19,933

61,61%

TERUEL

28.472

21.190

74,42%

18,111

11,109

61,34%

ZARAGOZA

235.155

182.589

77,65%

171,821

114,734

66,78%

ARAGÓN

310.198

238.322

76,83%

222,287

145,775

65,58%

OVIEDO

165.322

129.751

78,48%

142,215

96,768

68,04%

XIXÓN

82.769

64.243

77,62%

67,058

44,874

66,92%

ASTURIAS

248.091

193.994

78,19%

209,273

141,643

67,68%

ILLAS BALEARES

208.513

150.585

72,22%

161,246

97,172

60,26%

ILLAS BALEARES

208.513

150.585

72,22%

161,246

97,172

60,26%

AS PALMAS

264.323

208.868

79,02%

189,211

126,726

66,98%

TENERIFE

227.175

178.078

78,39%

160,504

105,931

66,00%

CANARIAS

491.498

386.946

78,73%

349,715

232,656

66,53%

CANTABRIA

133.601

101.865

76,25%

105,974

68,325

64,47%

CANTABRIA

133.601

101.865

76,25%

105,974

68,325

64,47%

ALBACETE

87.873

66.548

75,73%

63,016

40,118

63,66%

CIDADE REAL

112.130

87.532

78,06%

78,558

52,906

67,35%

CUENCA

42.914

32.617

76,01%

29,581

18,774

63,47%

GUADALAXARA

66.149

51.477

77,82%

52,234

35,062

67,12%

TOLEDO

162.409

124.548

76,69%

115,968

76,285

65,78%

C.-A MANCHA

471.475

362.722

76,93%

339,357

223,145

65,76%

ÁVILA  

36.447

27.798

76,27%

25,508

16,036

62,87%

BURGOS

92.662

70.752

76,35%

74,609

47,302

63,40%

LEÓN

112.242

87.022

77,53%

83,784

54,975

65,62%

PALENCIA

41.292

32.474

78,64%

29,883

19,743

66,07%

SALAMANCA

79.157

61.595

77,81%

56,207

36,573

65,07%

SEGOVIA

37.832

28.889

76,36%

26,929

16,981

63,06%

SORIA

23.396

17.839

76,25%

16,069

10,075

62,70%

VALLADOLID

146.213

116.079

79,39%

113,428

76,970

67,86%

ZAMORA

38.674

29.856

77,20%

25,192

16,395

65,08%

C. E LEÓN

607.915

472.304

77,69%

451,609

295,051

65,33%

BARCELONA

1.149.170

862.457

75,05%

1.003,048

635,956

63,40%

XIRONA

139.886

102.455

73,24%

110,819

68,199

61,54%

LLEIDA

84.829

63.051

74,33%

61,163

38,091

62,28%

TARRAGONA

166.361

124.397

74,78%

134,076

84,259

62,84%

CATALUÑA

1.540.246

1.152.360

74,82%

1.309,105

826,506

63,14%

BADAXOZ

142.453

111.181

78,05%

81,406

53,784

66,07%

CÁCERES

86.580

68.329

78,92%

49,212

33,385

67,84%

ESTREMADURA

229.033

179.510

78,38%

130,618

87,169

66,74%

A CORUÑA

239.842

179.615

74,89%

175,479

107,850

61,46%

LUGO

66.393

49.152

74,03%

44,102

26,102

59,19%

OURENSE

57.631

42.910

74,46%

36,583

21,972

60,06%

PONTEVEDRA

116.789

86.764

74,29%

83,669

50,245

60,05%

VIGO

86.324

65.316

75,66%

66,357

40,622

61,22%

GALICIA

566.979

423.757

74,74%

406,190

246,792

60,76%

MADRID

1.803.519

1.414.225

78,41%

1.651,293

1.016,470

61,56%

MADRID

1.803.519

1.414.225

78,41%

1.651,293

1.016,470

61,56%

MURCIA

257.423

199.015

77,31%

189,831

121,711

64,12%

CARTAXENA

78.858

62.201

78,88%

59,128

39,962

67,58%

MURCIA

336.281

261.216

77,68%

248,960

161,672

64,94%

NAVARRA

710

520

73,24%

0,392

0,225

57,33%

NAVARRA

710

520

73,24%

0,392

0,225

57,33%

ÁLAVA

280

211

75,36%

0,125

0,086

68,90%

GUIPÚSCOA

335

230

68,66%

0,186

0,109

58,45%

BISCAIA

660

515

78,03%

0,326

0,216

66,22%

PAÍS VASCO

1.275

956

74,98%

0,637

0,411

64,48%

A RIOXA

79.576

59.771

75,11%

57,052

35,580

62,36%

A RIOXA

79.576

59.771

75,11%

57,052

35,580

62,36%

ALACANTE

363.928

276.191

75,89%

233,965

146,432

62,59%

CASTELLÓN

138.972

105.378

75,83%

95,081

59,646

62,73%

VALENCIA

591.396

454.614

76,87%

424,464

272,799

64,27%

C. VALENCIANA

1.094.296

836.183

76,41%

753,510

478,877

63,55%

TOTAL NACIONAL

10.088.622

7.796.036

77,28%

7.772,351

4.994,760

64,26%

Devolucións pagadas número e importe 2018/2019

(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagadas (nº) IRPF 2018

Pagadas (nº)

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

Importe Pagado

IRPF 2018

Importe pagado

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

ALMERÍA

128.739

146.212

13,57%

61,065

72,902

19,38%

CÁDIZ

154.690

175.249

13,29%

105,303

123,272

17,06%

CÓRDOBA

118.681

139.898

17,88%

63,574

76,529

20,38%

GRANADA

130.655

153.963

17,84%

74,938

94,158

25,65%

HUELVA

97.549

117.213

20,16%

47,996

61,208

27,53%

XAÉN

104.502

125.265

19,87%

49,743

65,364

31,40%

MÁLAGA

228.629

263.947

15,45%

138,321

166,395

20,30%

SEVILLA

303.300

356.079

17,40%

185,214

223,476

20,66%

XEREZ

47.809

55.884

16,89%

29,601

36,032

21,73%

CEUTA

12.305

13.503

9,74%

7,747

8,938

15,38%

MELILLA

11.890

13.587

14,27%

7,683

9,016

17,35%

ANDALUCÍA

1.338.749

1.560.800

16,59%

771,185

937,290

21,54%

HUESCA

32.921

34.543

4,93%

17,695

19,933

12,65%

TERUEL

20.778

21.190

1,98%

10,088

11,109

10,11%

ZARAGOZA

172.969

182.589

5,56%

102,631

114,734

11,79%

ARAGÓN

226.668

238.322

5,14%

130,414

145,775

11,78%

OVIEDO

128.017

129.751

1,35%

87,396

96,768

10,72%

XIXÓN

62.900

64.243

2,14%

41,175

44,874

8,99%

ASTURIAS

190.917

193.994

1,61%

128,571

141,643

10,17%

ILLAS BALEARES

136.008

150.585

10,72%

82,897

97,172

17,22%

ILLAS BALEARES

136.008

150.585

10,72%

82,897

97,172

17,22%

AS PALMAS

182.967

208.868

14,16%

109,197

126,726

16,05%

TENERIFE

157.942

178.078

12,75%

91,441

105,931

15,85%

CANARIAS

340.909

386.946

13,50%

200,638

232,656

15,96%

CANTABRIA

97.243

101.865

4,75%

61,229

68,325

11,59%

CANTABRIA

97.243

101.865

4,75%

61,229

68,325

11,59%

ALBACETE

65.106

66.548

2,21%

36,237

40,118

10,71%

CIDADE REAL

83.262

87.532

5,13%

47,173

52,906

12,15%

CUENCA

30.314

32.617

7,60%

15,666

18,774

19,84%

GUADALAXARA

47.741

51.477

7,83%

31,167

35,062

12,50%

TOLEDO

116.932

124.548

6,51%

69,129

76,285

10,35%

C.-A MANCHA

343.355

362.722

5,64%

199,372

223,145

11,92%

ÁVILA  

27.697

27.798

0,36%

14,548

16,036

10,23%

BURGOS

69.531

70.752

1,76%

44,060

47,302

7,36%

LEÓN

86.045

87.022

1,14%

50,713

54,975

8,40%

PALENCIA

31.374

32.474

3,51%

18,027

19,743

9,52%

SALAMANCA

59.734

61.595

3,12%

33,530

36,573

9,08%

SEGOVIA

27.929

28.889

3,44%

15,585

16,981

8,95%

SORIA

17.200

17.839

3,72%

9,079

10,075

10,97%

VALLADOLID

108.721

116.079

6,77%

68,663

76,970

12,10%

ZAMORA

29.982

29.856

-0,42%

15,361

16,395

6,73%

C. E LEÓN

458.213

472.304

3,08%

269,567

295,051

9,45%

BARCELONA

793.840

862.457

8,64%

547,040

635,956

16,25%

XIRONA

91.829

102.455

11,57%

57,587

68,199

18,43%

LLEIDA

58.820

63.051

7,19%

32,828

38,091

16,03%

TARRAGONA

112.045

124.397

11,02%

71,700

84,259

17,52%

CATALUÑA

1.056.534

1.152.360

9,07%

709,155

826,506

16,55%

BADAXOZ

100.538

111.181

10,59%

46,960

53,784

14,53%

CÁCERES

65.156

68.329

4,87%

29,761

33,385

12,17%

ESTREMADURA

165.694

179.510

8,34%

76,721

87,169

13,62%

A CORUÑA

176.802

179.615

1,59%

102,608

107,850

5,11%

LUGO

48.828

49.152

0,66%

24,000

26,102

8,76%

OURENSE

44.240

42.910

-3,01%

21,033

21,972

4,46%

PONTEVEDRA

83.813

86.764

3,52%

46,603

50,245

7,81%

VIGO

62.054

65.316

5,26%

37,799

40,622

7,47%

GALICIA

415.737

423.757

1,93%

232,044

246,792

6,36%

MADRID

1.286.630

1.414.225

9,92%

878,676

1.016,470

15,68%

MADRID

1.286.630

1.414.225

9,92%

878,676

1.016,470

15,68%

MURCIA

178.616

199.015

11,42%

100,031

121,711

21,67%

CARTAXENA

56.374

62.201

10,34%

34,074

39,962

17,28%

MURCIA

234.990

261.216

11,16%

134,105

161,672

20,56%

NAVARRA

465

520

11,83%

0,184

0,225

22,45%

NAVARRA

465

520

11,83%

0,184

0,225

22,45%

ÁLAVA

264

211

-20,08%

0,105

0,086

-18,03%

GUIPÚSCOA

318

230

-27,67%

0,121

0,109

-10,16%

BISCAIA

542

515

-4,98%

0,205

0,216

5,52%

PAÍS VASCO

1.124

956

-14,95%

0,431

0,411

-4,63%

A RIOXA

54.130

59.771

10,42%

30,212

35,580

17,77%

A RIOXA

54.130

59.771

10,42%

30,212

35,580

17,77%

ALACANTE

257.389

276.191

7,30%

136,831

146,432

7,02%

CASTELLÓN

94.244

105.378

11,81%

50,525

59,646

18,05%

VALENCIA

408.833

454.614

11,20%

231,419

272,799

17,88%

C.VALENCIANA

760.466

836.183

9,96%

418,775

478,877

14,35%

TOTAL NACIONAL

7.107.832

7.796.036

9,68%

4.324,175

4.994,760

15,51%