A Axencia Tributaria e representantes dos asesores fiscais aproban os códigos de boas prácticas tributarias

Impulso da relación cooperativa

  • Se crean dous códigos, un para asociacións e colexios de profesionais tributarios, e outro específico para os propios asesores, con compromisos tanto pola súa banda como pola da Axencia
  • As asociacións e colexios se comprometen a informar á AEAT de irregularidades que detecten seus asociados e que poidan afectar ao funcionamento normal do sistema tributario, ou á competencia no mercado
  • Os intermediarios fiscais que asuman o código de asesores deberán previr e instar a corrixir condutas de clientes que poidan implicar riscos fiscais importantes, tendo en conta estándares de calidade que fixarán as asociacións e colexios
  • Se estudará a creación dun logotipo que identifique ás asociacións e colexios, e tamén aos intermediarios, que se adherisen ao código
  • A AEAT se compromete, entre outras accións, a axilizar o coñecemento, por parte dos intermediarios adheridos, dos feitos susceptibles dunha regularización

3 de xullo de 2019.- Os membros do Foro de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios aprobaron onte os textos do Código de Boas Prácticas de Asociacións e Colexio Profesionais, e do de Profesionais Tributarios. Os códigos contaron co voto favorable de sete das asociacións e colexios representados, así como cunha abstención e un voto en contra, ademais de co apoio da propia Axencia.

Estes instrumentos establecen unha serie de principios e compromisos para avanzar no desenvolvemento do modelo de relación cooperativa entre a Axencia Tributaria e os representantes dos intermediarios fiscais, así como cos propios profesionais tributarios, e para fomentar a xeneralización das boas prácticas tributarias por parte dos contribuíntes.

Os códigos están abertos á adhesión voluntaria, tanto dos representantes dos profesionais tributarios, mediante ratificación de seus órganos de decisión respectivos, como dos propios intermediarios fiscais.

Presidido polo titular da Dirección Xeral da AEAT e con participación tanto de representantes da Axencia como de nove asociacións e colexios de profesionais tributarios, o Foro de Asociacións e Colexios ten entre seus obxectivos o fomento do cumprimento voluntario e a prevención do risco fiscal. Este modelo se pretende impulsar agora dotando ao foro dunha ferramenta para que as asociacións e colexios por un lado, e os propios intermediarios fiscais por outro, asuman voluntariamente compromisos de transparencia, responsabilidade e deontoloxía no desenvolvemento de seus funcións.

Compromisos adquiridos

De acordo cos compromisos acordados, as asociacións e colexios deberán dispor dun Código Deontolóxico para a actividade de asesoría fiscal de adhesión voluntaria para seus asociados, ou instrumento equivalente, que sexa accesible a través da páxina web do colexio ou asociación correspondente. En todo caso, os intermediarios que subscriban o código de profesionais deben estar adheridos ao Código Deontolóxico, ou instrumento equivalente, da asociación ou colexio ao que pertenzan.

Igualmente, as asociacións e colexios se comprometen a informar á Axencia Tributaria, respectando os límites do segredo profesional, daquelas irregularidades que detecten seus asociados e que poidan afectar ao funcionamento normal do sistema tributario ou á competencia no mercado, ofrecendo probas das irregularidades cando se dispoña delas. Os propios asociados, os intermediarios fiscais, asumirán o mesmo compromiso de informar das irregularidades que coñezan, aínda que neste caso reportarán ás asociacións e colexios.

Pola súa parte, os intermediarios fiscais adheridos deberán previr e instar a corrixir condutas de clientes encamiñadas a provocar riscos fiscais importantes, advertindolles da ilegalidade das condutas enganosas, fraudulentas ou maliciosas que detecten, e non colaborando en seu execución.

Todo iso tendo en conta estándares de calidade que fixarán as propias asociacións e colexios. Esas regras que establecerán poderán servir de guía aos asociados para oporse a condutas tales como a leva de dobre contabilidade, a utilización de software de dobre uso ou a realización de pagamentos en efectivo por riba do límite legal, así como operacións de deslocalización fiscal ficticias, e tamén para oporse á utilización fraudulenta tanto de estruturas de planificación fiscal agresiva, como dos procesos concursais, entre outros supostos.

Os intermediarios se comprometen tamén a non incluír en seu deseño de estratexias fiscais a utilización de sociedades instrumentais situadas en paraísos fiscais e territorios non cooperantes, para impedir ou dificultar o coñecemento, por parte da Axencia Tributaria, dos responsables finais das actividades e titulares últimos dos bens e dereitos implicados.

Para a Axencia Tributaria, os compromisos son, entre outros, establecer un canle específico de comunicación en seu web coas asociacións e colexios, a publicación de criterios de aplicación xeral e o impulso dos instrumentos legais existentes para a minoración de conflitos.

Así mesmo, a Axencia se compromete a singularizar e personalizar a atención aos intermediarios fiscais adheridos ao Código de Boas Prácticas de Profesionais Tributarios, mellorando as funcionalidades da aplicación de cita previa.

Igualmente, nas condicións marcadas no código, a Axencia se compromete a facilitar canto antes aos intermediarios adheridos o coñecemento dos feitos susceptibles dunha regularización para que poidan despregar a actividade probatoria en defensa de seus intereses con maior antelación.

Publicidade das adhesións

Sempre que obteña o consentimento expreso, a AEAT poderá informar en seu páxina web das asociacións e colexios, así como dos intermediarios fiscais adheridos a cada un dos dous códigos.

Adicionalmente, se estudará a creación dun logotipo que identifique ás asociacións e colexios, e tamén aos intermediarios, que se adherisen a este sistema.

Unha vez xa aprobados os textos dos códigos de boas prácticas, a AEAT e as asociacións e colexios adheridos se encargarán de definir o tratamento a dar a eventuais supostos de inobservancia dos compromisos alcanzados.