A Axencia Tributaria pon en marcha un plan especial de control de bases impoñibles negativas pendentes de compensar polas empresas

Directrices do Plan Anual de Control Tributario

  • Un novo sistema automatizado de análise de riscos no ámbito da fiscalidade internacional permitirá unha mellor avaliación de riscos a través da elaboración de indicadores, índices e modelos, así como a identificación de pautas de comportamento de alto risco fiscal

  • Continuará potenciándose o control dos grandes patrimonios, así como unha estratexia coordinada, continua e intensa de loita contra a economía mergullada

  • Impulsarase un control temperán sobre novas entidades que poidan estar a ser controladas por contribuíntes con condutas reprochables no pasado, para os efectos de previr posibles incumprimentos tributarios futuros 

28 de xaneiro de 2020.- A Axencia Tributaria poñerá en marcha en 2020 un plan especial de comprobación de contribuíntes que nas súas declaracións do Imposto sobre Sociedades veñen consignando reiteradamente bases impoñibles negativas pendentes de compensar no futuro. Así o pon de manifesto o Plan de Control Tributario 2020, cuxas directrices xerais se publican hoxe no Boletín Oficial do Estado, que subliña a necesidade de verificar con intensidade a corrección destes saldos á vista do seu incremento ao longo dos anos e do risco que iso implica de minoración indebida de tributación en exercicios futuros.

O plan inclúe a tradicional comprobación de bases impoñibles negativas xa aplicadas, pero moi especialmente a revisión daquelas que están pendentes de compensación en anos seguintes. O obxectivo é verificar a existencia, exactitude e orixe dos saldos negativos, tendo en conta que estes saldos poden no futuro ser compensados polas empresas que os xeraron ou por outras que continúen a súa actividade.

Grandes empresas e patrimonios

Ao tempo que se realizan as habituais tarefas de control sobre as multinacionais, grandes empresas e grupos fiscais, con especial atención aos novos modelos de negocio altamente dixitalizados, en 2020 levarase a cabo a posta en práctica dun novo sistema automatizado de análise de riscos no ámbito da fiscalidade internacional baseado en todo o conxunto de información dispoñible sobre operacións vinculadas (intragrupo) co que actualmente conta a Axencia como consecuencia do proxecto BEPS (Erosión de Bases e Traslado de Beneficios) da OCDE –intercambios automáticos de certas rendas e a información derivada do Informe País por País.

A ferramenta permitirá unha mellor análise de riscos a través da elaboración de indicadores, índices e modelos, así como a identificación de pautas de comportamento de alto risco fiscal cuxo exame se deberá beneficiar tamén da información que reciba a Axencia sobre mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal potencialmente agresiva, ou ‘DAC 6’.

En relación co control dos grandes patrimonios, volverase ampliar o número de contribuíntes propostos para inspección, enfocando novamente a selección a supostos que presenten importantes trazos de opacidade ou deslocalización, e contando coa coordinación da Unidade Central de Coordinación do Control de Patrimonios Relevantes, que tamén realizará actuacións de investigación directa, así como a proposta, impulso e seguimento de novas liñas de selección de contribuíntes.

Ocultación de actividade

Seguirá potenciándose en 2020 unha estratexia coordinada, continua e intensa de loita contra a ocultación de ingresos, con personaciones apoiadas por empregados da área de auditoría informática da AEAT nas sedes onde se realiza a actividade económica e liñas de actuación contra os sistemas informáticos que permiten ocultar as vendas reais. De igual forma, poñerase atención específica ao posible acceso á información cruzada dispoñible nas plataformas de venda por internet de bens e servizos, en relación co provedor inicial destes.

Á súa vez, o contraste entre os datos declarados polos contribuíntes e a información recibida na AEAT a través do sistema de Subministración Inmediata de Información, levou á definición dunha liña específica de control en relación con supostos de elusión da recarga de equivalencia no IVE. A Axencia verificará que os detallistas estean correctamente censados no réxime de recarga de equivalencia e esixirá aos seus provedores o ingreso da recarga se non o repercutiron.

Tamén no ámbito da loita contra a economía mergullada, en 2020 incorporaranse novos colectivos con actividade económica, empresarial ou profesional, como receptores das cartas informativas con comparativas de ratios de actividade propias e de cada sector.

Estas actuacións faranse no contexto da interlocución permanente coas organizacións representativas de autónomos e pemes que marca o Plan Estratéxico elaborado pola Axencia para explorar fórmulas compartidas que melloren a aplicación do sistema tributario, o cumprimento voluntario e a loita contra a actividade non declarada que xera competencia desleal.

De igual forma, o control das tramas de fraude no IVE verase reforzado coa posta en disposición en 2020 dunha nova ferramenta deseñada a nivel europeo para a detección temperá de redes sospeitosas.

Control de non declarantes

Por outra parte, no presente ano está prevista unha potenciación do control dos contribuíntes non declarantes, tanto no referente ao IRPF, anticipando os controis grazas ás fontes de información interna e internacional, como en Sociedades e IVE grazas á depuración censal.

Tamén se intensificará o control das rendas obtidas por artistas e deportistas non residentes que realizan actividades en territorio español polas que obteñen rendas que en moitos casos deben tributar polo Imposto sobre a Renda de Non Residentes. As rendas obxecto de control non son unicamente aquelas percibidas pola súa actuación profesional en España, senón tamén outras estreitamente vinculadas con esa participación profesional no noso país.

Loita contra o narcotráfico e o contrabando

No ámbito da loita contra o tráfico de droga e outros ilícitos, destaca a creación dunha estrutura de Oficinas de Intelixencia Marítima que permite dispoñer dunha visión máis integral e eficiente da actividade marítima.

Tamén se reforzarán as accións operativas e a vixilancia marítima nas áreas de maior risco de introdución de ‘narcolanchas’ tras o incremento de infraccións e atestados por delito de contrabando que se produciu o pasado ano a partir da prohibición e limitación de uso das embarcacións pneumáticas e semirríxidas de alta velocidade.

Por outra parte, e xunto ao control prioritario que se seguirá realizando este ano sobre o tráfico de cocaína, hachix e tabaco, prestarase especial atención ao contrabando de metanfetaminas, dado o incremento de aprehensións detectado o pasado ano, e á proliferación de plantacións clandestinas de marihuana.

Control en fase recadatoria

A xestión recadatoria, de acordo co establecido no Plan Anual de Control, enfocarase cunha perspectiva de futuro que terá nas melloras na avaliación do risco recadatorio unha ferramenta fundamental para definir as actuacións a realizar buscando efectos non só directos, senón tamén de cumprimento espontáneo dos contribuíntes no futuro.

Á súa vez, realizarase unha especial vixilancia patrimonial dos debedores condenados por delito fiscal ou contrabando ao obxecto de detectar condutas de baleirado patrimonial e posibles insolvencias punibles, ao tempo que se seguirán impulsando as actuacións de investigación para realizar derivacións de responsabilidade e se reforzarán as visitas e personaciones dos funcionarios da Área de Recadación.

Asistencia e prevención

Xunto co labor de control que necesariamente debe exercer a Axencia, e seguindo a liña marcada polo Plan Estratéxico de reforzo de actuacións dirixidas á mellora do cumprimento tributario a través da asistencia e a prevención, o Plan Anual de Control incide nunha batería de medidas en materia de transparencia da información, depuración e asistencia censal ao contribuínte, prevención e xestión recadatoria e desenvolvemento de novos códigos de boas prácticas.

En materia de asistencia destaca a posta en marcha do proxecto piloto de Administracións de asistencia Dixital Integral, as ADIs, que arrancará no cuarto trimestre de 2020 centrándose na axuda ao contribuínte en materia de IVE e censos a partir de dous asistentes e outras ferramentas de axuda ‘on line’ de uso aberto.

Igualmente, ás empresas incluídas na Subministración Inmediata de Información con facturación anual inferior a seis millóns de euros e que cumpran certos requisitos ofreceráselles un borrador de IVE e ao conxunto das empresas ofreceránselles determinados datos fiscais para facilitar a declaración do Imposto sobre Sociedades.

Tamén se prevé que os libros rexistro de IRPF poidan ser compatibles cos requiridos no IVE a través dun formato informático único, reducindo as obrigas formais os contribuíntes, que poderán levar uns únicos libros rexistro válidos en ambos os dous impostos.

En canto á prevención, xunto ao desenvolvemento da estratexia ‘Right from the start’ orientada a facilitar o cumprimento voluntario das súas obrigas tributarias polos contribuíntes que inician actividades económicas, e a unha firme aposta pola depuración censal para a eficiente utilización dos recursos de control, como novidade en 2020 impulsarase un control temperán que permita detectar situacións de risco censal en novos contribuíntes, vixiando especialmente aquelas entidades que poidan estar a ser controladas de xeito efectivo por contribuíntes con condutas tributarias que foron reprochables no pasado, para os efectos de previr posibles incumprimentos tributarios futuros.