A Axencia Tributaria obtén 14.792 millóns de euros en 2017 como resultado da loita contra a fraude

Balance anual de resultados de control tributario

  • Os resultados de control do pasado ano melloran en 500 millóns de euros (3,5%) os obtidos na media dos tres anos anteriores
  • A Delegación Central de Grandes Contribuíntes achegou un 42% da débeda liquidada pola Axencia Tributaria, que acadou un total de 5.378 millóns, cunha media de case 200.000 euros por contribuínte
  • A débeda liquidada a persoas físicas con grandes patrimonios ascendeu a 332 millóns
  • Os contribuíntes afectados polas visitas presenciais do Plan IVE elevaron máis do 10 %o importe das súas liquidacións como resultado inducido inmediato
  • Tras as 14 grandes operacións coordinadas a nivel nacional desenvolvidas desde 2013, os máis de 600 contribuíntes afectados elevaron en 535 millóns de euros o volume de operacións declarado en IVE e en 400 millóns os ingresos declarados en Sociedades
  • A débeda pendente de cobramento baixa en case 3.500 millóns en 2017 e acumula un descenso de 7.800 millóns en tres anos, para situarse xa en niveis próximos aos de 2010

19 de marzo de 2018.- A Axencia Tributaria obtivo 14.792 millóns de euros en 2017 como efecto recadador do seu labor na prevención e a loita contra a fraude, consolidando nos niveis do ano anterior (14.883 millóns) uns resultados que melloran en 500 millóns de euros, un 3,5%, a media do trienio 2014-2016, e configurando así un período de cifras marca na labor de control encomendada á Axencia.

Desta cifra global, 14.221 millóns de euros correspóndense co indicador ‘3’ de obxectivos, o resultado directo obtido pola Axencia Tributaria no exercicio das súas funcións de prevención e loita contra a fraude, que mellora nun 3,9 %a media dos tres anos anteriores.

Pola súa parte, esta recadación analízase en ingresos directos procedentes de actuacións de control (‘indicador 3.1’), que suma 9.505 millóns de euros, e a minoración de devolucións solicitadas polos contribuíntes (‘indicador 3.2’), con 4.716 millóns de euros.

Os ingresos da Axencia Tributaria por loita contra a fraude complétanse con 571 millóns de euros procedentes de declaracións extemporáneas (fóra do prazo voluntario) sen requirimento previo por parte da Axencia.

Potenciación da actividade inspectora

O pasado ano a Axencia Tributaria realizou un total de 117.380 actuacións nominais de comprobación e investigación, un 8,3% máis que os niveis marca acadados o ano anterior. Ao mesmo tempo, incrementouse un 1,3% a débeda liquidada ata acadar os 5.378 millóns de euros, cunha débeda media por contribuínte de 199.000 euros. Da cifra global, un 42% correspóndese con actuacións desenvolvidas pola Delegación Central de Grandes Contribuíntes.

Tamén se impulsaron as minoracións de bases impoñibles negativas, de deducións en cota pendente de aplicar e de cotas a compensar, incrementando cotas tributarias en 4.027 millóns de euros, 320 millóns máis (+8,7%) que no ano anterior. Aínda que estas actuacións non computan nos resultados de control da Axencia ao non supor ingreso nin minoración de devolucións, resultan de gran transcendencia para ensanchar bases impoñibles futuras e elevar a recadación.

Pola súa parte, no ámbito do control de grandes patrimonios, onde xa se iniciaron as primeiras comprobacións inspectoras vinculadas coa nova ferramenta de selección creada o pasado ano, en 2017 a Axencia Tributaria liquidou débeda tributaria por un importe de 332 millóns de euros.

Primeiro efecto inmediato do Plan do IVE

A Axencia Tributaria deu en 2017 un novo e forte impulso ás súas actuacións presenciais (‘peiteados’) destinadas ao control in situ en sectores e ámbitos de risco fiscal, realizando un total de 32.215 visitas, un 31% máis que o ano anterior. O motivo dun crecemento tan intenso nestas actuacións destinadas á detección de economía mergullada é o desenvolvemento, desde o mes de abril, do Plan de Visitas IVE 2017, baixo o cal completáronse 14.698 visitas, o 45% de todas as actuacións presenciais do ano.

Mentres se van desenvolvendo as inspeccións abertas aos contribuíntes seleccionados pola Área de Inspección da Axencia a partir das actuacións presenciais, percíbese xa un primeiro efecto inducido da campaña nos contribuíntes afectados polas visitas, que elevaron en máis dun 10 %o importe das súas liquidacións de IVE presentadas tras o inicio da campaña, con respecto ao mesmo período do ano anterior.

Macrooperacións sectoriais

Xunto a estas visitas, destaca outra nova liña de actuación dentro do campo das actuacións presenciais, centrada en complementar as grandes actuacións coordinadas centralizadas con entradas e rexistros que se veñen desenvolvendo para o descubrimento de actividade económica oculta e a detección de software de ocultación de vendas. O pasado ano desenvolvéronse 782 visitas destas características, que permiten estender o efecto das macroactuacións nacionais sobre sectores concretos de actividade.

Estas grandes operacións, un total de 14 desde o ano 2013, levaron un forte incremento nas cantidades ingresadas estes anos en IVE e Sociedades por parte dos máis de 600 afectados, empresas, fundamentalmente, e tamén socios, administradores e persoas do seu medio. O efecto paralelo de afloramento de actividade apréciase tanto no IVE, cun crecemento do volume de operacións declaradas de 535 millóns de euros, como en Sociedades, onde os seus ingresos de explotación declarados medraron en 400 millóns de euros.

Inspeccións e auditoría informática

O papel que juegan as Unidades de Auditoría Informática (UAI) tanto nestas macrooperacións, como en moitas outras atomizadas por todo o territorio nacional, apréciase no resultado das inspeccións posteriores. Só en 2017, realizáronse 4.004 actas de inspección, un 35% máis que o ano anterior, a contribuíntes que nos últimos exercicios foron obxecto de intervencións con UAI, por un importe de 373 millóns de euros, un 36% máis que o regularizado o ano previo.

Nos últimos cinco anos, estas intervencións con emborcados informáticos que facilitan o descubrimento de rendas ocultas, permiten mellorar a obtención de probas e reducen a duración das comprobacións, derivaron na regularización de 1.288 millóns de euros a través de máis de 15.200 actas de inspección.

A débeda pendente de cobramento cae xa a niveis de 2010

Dentro do área de Recadación, destaca novamente a forte redución rexistrada na débeda pendente de cobramento, que descendeu en case 3.500 millóns de euros, un 7,6%, ata os 42.365 millóns. Desta forma, en tres anos a débeda pendente reduciuse xa en máis de 7.800 millóns de euros, situandose practicamente nos niveis do ano 2010.

Entre as causas principais desta redución encóntranse o aumento das derivacións de responsabilidade a terceiros distintos do debedor principal, medidas preventivas e investigacións patrimoniais, a campaña de control de débeda en fase de embargo e as distintas melloras aplicadas na xestión recadadora, tanto en materia de adiamentos como en débeda suspendida e concursal.

Continuando co impulso das actuacións máis cualificadas da Área de Recadación para lograr o cobramento efectivo das débedas tributarias, ao obxecto de detectar posibles insolvencias ficticias efectuáronse en 2017 case 36.700 investigacións de movementos financeiros, un 40% máis que o ano anterior e 8,5 veces máis que as actuacións que se realizaban no ano 2012. De igual forma, adoptáronse máis de 4.100 medidas preventivas para evitar baleirados patrimoniais, un 39% máis que en 2012, e acordáronse máis de 16.000 derivacións de responsabilidade, máis do dobre dos realizados en 2012.