A Axencia Tributaria amplía a atención telefónica e os servizos da app ''para facilitar a presentación da declaración da Renda

Arrinca a Campaña de Renda 2018

 • O período de presentación arrinca hoxe para todas as vías que non son presenciais e en 48 horas se recibirán as primeiras devolucións

 • Na campaña está prevista a presentación de 20.350.000 declaracións, das que 14.315.000 serán a devolver, por importe de 10.468 millóns de euros, un 4,5% máis

 • Toda a confección telefónica de declaracións se concentrará no plan ‘Lle Chamamos’, que estará capacitado para realizar 500.000 chamadas ao contribuínte

 • Os contribuíntes coa app ‘’instalada poderán acceder a seus datos fiscais e presentar a declaración sen necesidade de localizar a recadro 475 da declaración do ano pasado

 • A nova ferramenta de carteira de valores permitirá ver directamente en ‘RENDA WEB’ a composición da carteira e as operacións do ano, e envorcar todas as rendas xeradas pola venda de accións cotizadas, facilitando a declaración das plusvalías e minusvalías

2 de abril de 2019.- A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo para confirmar ou modificar e presentar a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2018 (IRPF 2018), que arrinca cunha ampliación e mellora dos dous servizos complementarios para a presentación telemática da declaración, a aplicación móbil da Axencia e o plan ‘Lle Chamamos’ de confección telefónica de declaracións mediante chamadas ao contribuínte con cita concertada. Ambas as dúas vías, canda a xa tradicional utilización da páxina web da AEAT (www.agenciatributaria.es), permiten axilizar a presentación da declaración e, se é o caso, as correspondentes devolucións, que se iniciarán en tan só 48 horas, o próximo 4 de abril.

De novo nesta campaña os contribuíntes contaron con carácter anticipado, desde o pasado 15 de marzo, cos principais servizos de asistencia, caso da descarga e visualización dos datos fiscais, a obtención do número de referencia e os envíos postais a determinado colectivo de contribuíntes.

Grazas a esa anticipación, dous semanas antes do comezo da campaña máis de 1.490.000 contribuíntes accederon xa a seus datos fiscais e máis de 1.538.000 obtiveron o número de referencia para a xestión e presentación de seu declaración, de maneira que tiveron a oportunidade de prepararse con máis tempo para poder, se o desexan, presentar a declaración desde o primeiro día a través de ‘RENDA WEB’, a ferramenta universal para a xestión de todas as declaracións con independencia do canle de confección e presentación (‘app’, teléfono, páxina web da Axencia e, a partir do 14 de maio cando comeza a atención presencial, tamén oficinas).

Na presente campaña está previsto que se presenten 20.350.000 declaracións, 361.000 máis que o ano anterior. Dese total, se prevé que 14.314.000 dean dereito a devolución por un importe estimado de 10.468 millóns de euros, un 4,5% máis de importe, mentres que preto de 5.161.000 sairán con resultado a ingresar, por importe de 10.160 millóns. O prazo de presentación finaliza o 1 de xullo, para declaracións tanto a ingresar como a devolver, aínda que o prazo nas declaracións a ingresar con domiciliación bancaria concluirá o 26 de xuño.

Ampliación de servizos na app ‘’

Para a presente campaña, aqueles usuarios que mantivesen instalada a aplicación móbil da Axencia Tributaria e, polo tanto, xa estaban identificados previamente na app ‘’, poderán acceder de maneira máis áxil aos servizos personalizados, caso dos datos fiscais e a propia proposta de declaración, xa que unicamente necesitarán introducir a data relativa a seu NIF que lle solicite a aplicación e, polo tanto, non terán que localizar a recadro 475 da declaración do ano anterior, recadro que si será necesaria para presentar a Renda con número de referencia a través da web.

Pola súa parte, os usuarios que non tivesen previamente descargada a ‘app’, tampouco necesitarán localizar a recadro se contan coa referencia do ano anterior, xa que esa referencia servirá para obter a nova na presente campaña unha vez descargada a ‘app’.

A ‘app’ tamén incorpora toda unha serie de melloras de deseño para seguir facilitando seu usabilidade, do mesmo xeito que a posibilidade de modificar a asignación tributaria e o código IBAN, consultar os datos fiscais das tres campañas anteriores ou anular unha cita previamente concertada.

No referente ao funcionamento xeral da app ‘’, é o mesmo do pasado ano. Aqueles contribuíntes con declaracións máis sinxelas poderán presentar seu Renda ‘nun só clic’, ou, se requiren completar algún dato, serán redirixidos automaticamente a RENDA WEB, pero o resto de declarantes contan igualmente con esta potente ferramenta de asistencia que lles facilita a obtención do número de referencia, o PIN, a visualización dos datos fiscais e a recepción de mensaxes ‘push’ con información de interese como o momento da emisión da devolución.

A APP se pode utilizar en ata cinco dispositivos diferentes (móbiles e tablets PC) e admite ata 20 perfís de usuario, cada un con seu número de referencia, o que permite a confección e presentación de declaracións de familiares e achegados, así como o cálculo da opción máis favorable entre declaracións individuais e conxuntas. Cabe lembrar que para acceder aos servizos personalizados, caso da presentación de declaracións, por razóns de seguridade se requirirá que o terminal conte cun sistema de bloqueo de pantalla activado.

Extensión do plan ‘Lle Chamamos’

Outra novidade relevante da campaña que hoxe comeza é a concentración de toda a confección de declaracións por vía telefónica no plan ‘Lle Chamamos’ que, en seu terceiro ano de vixencia, se potenciará para absorber o tradicional sistema de chamadas entrantes (o pasado ano coexistían chamadas entrantes á Axencia e saíntes ao contribuínte) e incrementar seu capacidade global para alcanzar potencialmente as 500.000 chamadas durante a campaña.

O plan ‘Lle Chamamos’ se configura como unha alternativa telemática á asistencia presencial para que os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías e que conten con perfil de asistencia telefónica poidan presentar antes e, se é o caso, obter antes tamén seu devolución.

Ao absorber o antigo sistema de chamadas entrantes, o sistema permite unha mellor planificación do servizo telefónico e, polo tanto, unha maior axilidade para o contribuínte. O contribuínte pide cita desde o 1 de abril por internet ou teléfono para o plan ‘Lle Chamamos’, a seu elección en tramos de 15 minutos entre as 9 e as 20.30 horas, e simplemente deberá ter a disposición a información necesaria para realizar a declaración no momento en que se acordase a chamada da Axencia.

Carteira de valores en RENDA WEB

A presente campaña contará con novas melloras tamén na usabilidade de RENDA WEB, como a incorporación dun localizador de recadros da propia declaración para facilitar a navegación interna. Porén, a principal novidade é a incorporación en RENDA WEB da carteira de valores. Esta ferramenta existía xa en anos anteriores, pero simplemente como un módulo de cálculo externo que requiría a incorporación, por parte do contribuínte, de todos os datos necesarios para a determinación das rendas a incluír na declaración. A nova ferramenta supón un salto cualitativo en facilidades para o contribuínte.

A nova ferramenta de carteira de valores permitirá ver directamente en ‘RENDA WEB’ a composición da carteira a 1 de xaneiro do ano de devindicación do imposto (para esta campaña, 2018) e as operacións do exercicio, e tamén envorcar todas as rendas xeradas pola venda de accións cotizadas, facilitando a declaración das plusvalías e minusvalías.

Pola súa parte, os datos que si terá que seguir incorporando o contribuínte, concretamente os prezos históricos de adquisición de seus accións, permitirán en próximos anos que esa información quede xa gravada e o cálculo das plusvalías e minusvalías sexa a futuro practicamente automático.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite se reduce se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 12.643 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, en seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.

 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar a proposta de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar á proposta de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais

 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2018)

 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións

 • Achegas a plans de pensións

 • Cotas sindicais

 • Percepcións por subvencións

 • Deducións familiares e por maternidade

 • Dedución por investimento en vivenda habitual

 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónicos, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por dúas vías:

 • Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen a soliciten a través da opción ofrecida no icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberá proporcionar o DNI, seu data de validez, o número de móbil e un correo electrónico.

 • Nas oficinas da Axencia, achegando o DNI, un correo electrónico e un número de teléfono móbil, previa solicitude de cita previa e sen necesidade de documentación adicional.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitaro desde o ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e unha contrasinal de catro caracteres que definirá o contribuínte para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, canda a contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, se solicitará o NIF, a recadro 475 da Renda 2017 e a data de validez do propio NIF. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou coa recadro de seu Renda 2017 con valor cero, en lugar da recadro 475 se lles solicitarán determinados díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar seu utilización, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Nos envíos por correo de datos fiscais se remitirá a recadro 475, en lugar do propio número de referencia, dada a posibilidade de obter distintos números de referencia en función das necesidades do contribuínte.

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado a devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 26 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 1 de xullo, último día da Campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, no día 5 de novembro).

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), do 2 de abril ao 1 de xullo (26 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

  VÍAS DE PRESENTACIÓN

  Casos en que se pode utilizar esta vía

  Portal de Renda 2018

  www.agenciatributaria.es

  TODOS

  APP (móbiles e tablets PC) *

  A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

  Plan ‘Lle Chamamos’ (previa cita)*

  Por banca electrónica e telefónica

  A ingresar

  (sen domiciliar)

  En caixeiros automáticos de certas entidades

  (*) Limitado por perfís: Fundamentalmente, rendementos do traballo, capital mobiliario, imputacións de rendas inmobiliarias e vendas de fondos de investimento suxeitas a retención.

 • Vías presenciais, do 14 de maio ao 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 1 de xullo):

  VÍAS DE PRESENTACIÓN

  Casos en que se pode utilizar esta vía

  Nas oficinas da AEAT, CCAA e entes locais

  A devolver e ingresar

  (domiciliando o pagamento)

  Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

  A ingresar

  (sen domiciliar)

Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o imposto sobre o patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (despois de aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros. A declaración se presenta por vía electrónica a través de internet.

Por norma estatal, o mínimo exento se sitúa nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo as CCAA. Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facero exclusivamente por internet, mediante Clave PIN, número de referencia, ou ben utilizando o DNI electrónico, ou o certificado electrónico.

O prazo para a presentación comeza hoxe e se estende ata o 1 de xullo (ata o 26 de xuño para pagamentos con domiciliación). No suposto de declaracións a ingresar sen domiciliación é necesario realizar, previamente, o ingreso (mediante cargo en conta ou en efectivo) nunha entidade financeira e obter o número de xustificante de pagamento que achega a propia entidade (Número de Referencia Completo, NRC).

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet: www.agenciatributaria.es

  (ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono Cita Previa ‘Lle Chamamos’:

  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

  901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas)

 • Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 e 91 554 87 70

  (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)