O SII e a nova información de contas financeiras serán piares clave na loita da AEAT contra a fraude

Directrices do Plan Anual de Control Tributario

  • Un uso intensivo das tecnoloxías de análise de datos, sumado á información do CRS e o SII, e á consolidación doutras fontes como o 720, abre un escenario de maior dificultade para a ocultación e de máis facilidade para a detección de condutas defraudatorias
  • A AEAT desenvolverá modelos de análise de riscos para optimizar a información sobre grupos internacionais que comezará a recibir a partir de xuño a través do denominado ‘Informe País por País’ (CBC)
  • Tras as primeiras inspeccións vinculadas coa nova ferramenta de selección de grandes patrimonios, en 2018 reforzarase o control a partir de máis de medio centenar de riscos fiscais predefinidos
  • A estratexia do control tributario encamíñase cara a unha mellora do cumprimento voluntario e un ensanchamiento e consolidación das bases impoñibles declaradas polos contribuíntes
  • No ámbito de recadación, buscarase o efecto inducido no cumprimento espontáneo a medio e longo prazo dos contribuíntes e reforzarase o control de grandes debedores mediante unha permanente e exhaustiva investigación patrimonial

23 de xaneiro de 2018.- Dúas novas fontes de información, a Subministración Inmediata de Información (SII) do IVE e os datos de contas financeiras procedentes de decenas de xurisdicións a través do proxecto CRS da OCDE, serán a partir do presente ano piares esenciais na loita da Axencia Tributaria contra a fraude, como pon de manifesto o seu Plan de Control Tributario 2018, cuxas directrices xerais se publican hoxe no Boletín Oficial do Estado.

A utilización da información procedente do SII e o CRS, así como a consolidación doutras fontes incorporadas nos últimos anos (modelo 720 de bens e dereitos no estranxeiro, análise de datos declarados no modelo 750 e Acordo FATCA sobre residentes españois titulares de contas en os Estados Unidos, entre outros) levan ao desenvolvemento dunha estratexia integral que permite dar un importante impulso na explotación da información mediante un uso intensivo de tecnoloxías de análise de datos.

A suma desta tecnoloxía e das novas fontes de información abre un escenario de maior dificultade para a ocultación e de máis facilidade para a detección de condutas defraudatorias, de xeito que a estratexia do control tributario da AEAT diríxese cara a unha mellora do cumprimento voluntario dos contribuíntes e un ensanchamiento e consolidación das súas bases impoñibles declaradas.

Grandes patrimonios e ocultación de actividade

A información do CRS resultará de especial utilidade para a detección de rendas e bens ocultos no estranxeiro por parte de grandes patrimonios, ámbito de control no que xa se iniciaron inspeccións vinculadas coa nova ferramenta informática de selección de contribuíntes creadas o pasado ano para analizar o valor do patrimonio real de persoas físicas titulares de patrimonios significativos e para mellorar a definición dos seus riscos fiscais asociados.

Ao longo de 2018 reforzarase o control a partir de máis de medio centenar de riscos fiscais predefinidos mediante a nova ferramenta de selección e enfocados a supostos que presenten importantes trazos de opacidade ou deslocalización. Adicionalmente, a actividade investigadora seguirá resultando esencial para a detección de rendas e patrimonios ocultos en paraísos fiscais ou territorios con restricións no intercambio de información, e para a localización de bens e dereitos en España en supostos de simulación de residencia fiscal no estranxeiro.

Pola súa parte, a implantación do SII facilitará o control de actividades empresariais e profesionais totais ou parcialmente ocultas, sumando este potencial de información permanente sobre transaccións comerciais a dinámicas e estratexias de controis xa habituais no ámbito da loita contra a economía mergullada, como as operacións coordinadas de entrada e rexistro con unidades de auditoría informática, ou a detección de signos externos de riqueza.

Multinacionais e grandes empresas

O primeiro intercambio, a partir de xuño de 2018, da información sobre as magnitudes esenciais de actividade a nivel mundial dos grupos multinacionais, a través do denominado ‘Informe País por País’ (CBC), permitirá optimizar as análises de riscos destes grandes grupos ao obxecto de detectar, regularizar e reconducir prácticas de evasión fiscal.

En paralelo, a AEAT seguirá corrixindo as prácticas elusivas das multinacionais de acordo coas áreas de risco BEPS (Erosión de Bases e Traslado de Beneficios) da OCDE en materias tales como a utilización abusiva das políticas de prezos de transferencia (intragrupo) ou as estruturas de planificación fiscal agresiva, e potenciarase a detección e regularización de establecementos permanentes pertencentes a entidades non residentes que contan con estruturas operativas instrumentais en España.

Análise de novos modelos de negocio

A investigación na internet e a obtención de información relacionada cos novos modelos de actividade económica segue sendo unha prioridade para a Axencia Tributaria, non unicamente ao obxecto de asegurar unha tributación equitativa, senón tamén para evitar prácticas discriminatorias en relación coas formas de traballo tradicional.

Neste sentido, prestarase especial atención aos novos modelos de prestación de servizos e de distribución por vía electrónica, adaptaranse os sistemas de información tendo en conta o crecemento de sistemas de pagamento como os moedeiros electrónicos e as transferencias instantáneas e manterase o control sobre fabricantes e prestadores de servizos en liña.

A todo o anterior súmanse outros controis que a AEAT tradicionalmente vén considerando prioritario, en ámbitos como as tramas de IVE e hidrocarburos, a división artificial da actividade, ou a utilización de homes de palla e empresas pantasma.

No caso do comercio exterior, realizaranse actuacións de reavaliación das condicións de acceso ao estatus de Operador Económico Autorizado e das autorizacións para a aplicación de procedementos aduaneiros simplificados, e estableceranse comprobacións e investigacións combinadas das importacións de produtos de consumo, téxtiles e outros con orixe asiática.

Represión do contrabando e o branqueo

En materia de represión do contrabando e o narcotráfico, reforzaranse especialmente os medios materiais e as actuacións de control na área do Estreito de Xibraltar e proporanse medidas normativas dirixidas a limitar o uso de embarcacións de alta velocidade que habitualmente utilizan as organizacións de narcotraficantes.

Igualmente, intensificarase a loita nos portos contra a introdución de estupefacientes por parte de organizacións que se serven do tráfico marítimo de mercadoría legal en colector. Pola súa parte, potenciarase o control sobre todos os elos da cadea do comercio ilícito de tabaco, especialmente no caso do contrabando de folla de tabaco picada, para detectar operacións ilícitas e potenciar as investigacións de redes criminais.

Pola súa banda, as unidades de investigación da Axencia Tributaria potenciarán o uso das novas tecnoloxías de recompilación e análise de información en todo tipo de redes abertas para atallar a eventual utilización do denominado Internet profundo ou ‘deep web’ e as criptomonedas por parte do crime organizado para o tráfico e comercio de todo tipo de bens ilícitos.

Efecto inducido en Recadación

Na Área de Recadación, a Axencia Tributaria definirá as súas actuacións buscando o efecto inducido da xestión recadadora executiva, ao obxecto de incidir no cumprimento espontáneo dos contribuíntes. Ademais, en 2018 será unha actuación prioritaria da AEAT o control sistemático dos grandes debedores, así como unha exhaustiva e permanente investigación dos seus patrimonios.

Tamén se pretende impulsar a utilización da información que proporciona o SII, xa que a súa inmediatez permite mellorar tanto a eficacia dos embargos como o seu control a posteriori. De igual forma, a Área de Recadación impulsará como anos anteriores a adopción de medidas preventivos, derivacións de responsabilidade e investigacións patrimoniais para afianzar o cobramento das débedas tributarias, e manterase un control permanente para seguir reducindo a débeda pendente, especialmente a débeda en fase de embargo.