Comeza a segunda fase do borrador de IVA con máis facilidades que chegan a todos os contribuíntes

Asistencia no cumprimento tributario

  • Pemes, autónomos e, en xeral, os 3,5 millóns de declarantes de IVA, contarán con boa parte da información censal e algúns datos económicos incorporados automaticamente á liquidación
  • Os contribuíntes e os profesionais tributarios terán así unha maior certeza á hora de declarar un imposto complexo e poderán reducir o tempo dedicado á súa xestión e liquidación
  • Adicionalmente, o número de potenciais beneficiarios do ‘Pre303 Total’, ou borrador de IVA totalmente cumplimentado, esténdese a 41.000 contribuíntes SII coa ampliación a grandes empresas, e tamén a uns 600.000 declarantes que son exclusivamente arrendadores

12 de febreiro de 2021.- A Axencia Tributaria puxo en funcionamento a segunda fase do borrador de IVA, na que pasará a ofrecer máis facilidades para a declaración do imposto a todos os contribuíntes coa incorporación automática á declaración de boa parte da información censal e algúns datos económicos que pode ofrecer ao declarante xa cumpridos.Toda a información relevante sobre o servizo se encontra na páxina web da Axencia (www.agenciatributaria.es) nun espazo específico denominado ‘Pre303’.

Polo tanto, na segunda fase do proxecto, recollido no Plan Estratéxico da Axencia Tributaria 2020-2023, as melloras no ‘Pre303’ alcanzan moi especialmente a pemes, a autónomos e, en xeral, aos preto de 3,5 millóns de declarantes de IVA, así como aos profesionais tributarios que, se é o caso, realicen no seu nome as liquidacións, xa que todos eles poderán contar cunha maior certeza á hora de declarar un imposto complexo e poderán tamén reducir o tempo dedicado á súa xestión e liquidación.

Estas melloras chegarán en abril ao conxunto de contribuíntes, cando comece o período de liquidación do primeiro trimestre, pero antes, xa na declaración mensual de xaneiro que se presenta este mes de febreiro, as melloras alcanzarán as grandes empresas acollidas á Subministración Inmediata de Información (SII).

Ata agora o chamado ‘Pre303 Total’, ou borrador de IVA totalmente cumprido, facilitábase, con carácter xeral, aos declarantes acollidos ao SII con volume de vendas anual inferior aos 6 millóns de euros.Coa ampliación, o número de potenciais beneficiarios do ‘Pre303 Total’ subirá de 17.000 a 41.000.

Á súa vez, preto de 600.000 declarantes que son exclusivamente arrendadores, estean ou non acollidos ao SII, tamén poderán utilizar este borrador de IVA totalmente cumplimentado.

As melloras para todos os declarantes de IVA

As melloras censais que agora xa se ofrecen a todos os declarantes de IVA para a presentación do modelo 303 de autoliquidación comezan antes, mesmo, de que o presentador acceda ao contido específico do modelo, coa posta á súa disposición da ‘Ventá Censal IVA’, que mostrará a información censal máis relevante para os efectos do imposto no período de liquidación correspondente –por exemplo, a información do mes de febreiro, ou do primeiro trimestre, para as próximas liquidacións mensuais e trimestrais, respectivamente.

Así, aparecerán campos como as epígrafes de IAE, os réximes especiais, os datos de pro ratas, etc, pero unicamente aqueles que teñan transcendencia e os que afecten o contribuínte, obviando o resto para facilitar a lectura.

Coñecer e manter actualizada a información censal é un proceso laborioso para o contribuínte e non sempre exento de complicacións, que pode implicar ter que dedicar un tempo elevado a estas tarefas.A partir de agora, nun primeiro instante e de xeito áxil, ofrécese ao contribuínte a posibilidade de coñecer os aspectos máis relevantes da súa situación censal para os efectos de detectar posibles incoherencias ou datos desactualizados e, no seu caso, proceder á súa emenda para evitar posibles actuacións administrativas.

Tras a ‘Ventá Censal IVA’, o contribuínte xa accede á primeira sección do modelo 303, que é a de identificación.Ata agora, esta sección constaba de certas preguntas censais que os contribuíntes debían contestar.O ‘Pre303’ elimina este formato de preguntas e ofrece xa precumprida a situación censal no momento da liquidación.

Con carácter xeral, o contribuínte unicamente deberá encher aquelas casas que implican unha opción a manifestar necesariamente por el, como por exemplo o acollemento ou renuncia á pro rata especial.De todos os campos a cumprir na sección de identificación, entre o 85 e o 90% pasarán a estar precumplimentados pola Axencia, co conseguinte aforro de tempo e comodidade para o declarante ou profesional tributario que realice a presentación.

Á súa vez, na nova sección ‘Os meus datos censais IVA’, introdúcese como principal novidade a posibilidade de modificar dende o propio modelo 303 os datos censais xerais –os que xa se corresponden co momento presente do declarante, actualizados–, con accesos directos ao apartado concreto da declaración ou modelo censal correspondente.

As cotas a compensar e outras facilidades xerais

Se ben o conxunto dos contribuíntes non pode obter un borrador con resultado final ao non coñecer a Axencia os datos suficientes para iso, si que as melloras para todos os declarantes alcanzan a algunhas casas da sección de resultado, a que inclúe xa os datos económicos da declaración.

Especialmente destacada é a incorporación de melloras no apartado de cotas a compensar de períodos previos e a creación da ‘Carteira de cotas a compensar’, dando resposta a unha demanda histórica dos contribuíntes para que se simplifique e facilite o seguimento, contabilización, control e declaración destas cotas pendentes.Hai que ter en conta que o contribuínte pode chegar a ter que realizar un seguimento e auditoría de ata 48 autoliquidacións dos exercicios anteriores.

A partir de agora, ademais dunha maior desagregación de casas que facilita o seguimento (cotas pendentes de anos anteriores, cotas aplicadas na declaración presente e cotas pendentes a futuro), a ‘Carteira de cotas a compensar’ ofrecerá precumplimentada a casa das cotas pendentes de exercicios anteriores.O contribuínte unicamente terá que decidir o importe que quere aplicar na declaración presente e a Axencia mostrará tamén as cotas pendentes para o futuro.A ferramenta ofrece, ademais, unha táboa para consultar o período de xeración de todas as cotas pendentes para evitar posibles caducidades.

Existen outros campos que se ofrecerán precumpridos a todos os declarantes cando dispoña a Axencia da información correspondente –todos eles con posibilidade de modificación polo contribuínte–, caso do número de conta corrente a partir das declaracións previas, o IVA á importación pendente de ingreso (casa 77), ou no caso de presentación de declaracións complementarias, o número de xustificante e o importe da liquidación obxecto da complementaria (casa 70).

Novos declarantes con opción ao borrador completo

Máis alá das melloras universais no ‘Pre303’, dende o pasado ano xa un colectivo potencial de 17.000 contribuíntes viña contando coa posibilidade de acceder a un borrador totalmente cumprido, o denominado ‘Pre303 Total’. Eran aqueles contribuíntes acollidos ao SII que, por ese motivo, manteñen os seus libros na propia sede electrónica da Axencia, e que, ademais, non superaban en volume de vendas anual os 6 millóns de euros e non tributaban por algún réxime especial, nin aplicaban pro ratas, nin contaban con sectores diferenciados de actividade.

Dous son os principais avances neste sentido.Por un lado, elimínase o límite dos 6 millóns, de maneira que calquera empresa acollida ao SII que non teña as especialidades mencionadas poderá contar cun borrador completo e poderá tamén acceder e revisar o contido dos denominados ‘Libros Agregados’, que contan xa co tratamento dos importes para os efectos de incorporación ao borrador.

Por outro lado, todos aqueles arrendadores de locais e vivendas urbanas que non leven a cabo outra actividade poderán contar tamén co borrador completo, aínda que non estean no SII, dado que a partir de abril poderán trasladar automaticamente ao modelo 303, nun só clic, os importes calculados co servizo específico de axuda a arrendadores, que funcionaba de xeito separado da declaración, mentres que agora será accesible dende o propio modelo.

Esta segunda fase do ‘Pre303’ non se considera como definitiva, senón como un paso máis no camiño marcado polo Plan Estratéxico da Axencia de seguir traballando na ampliación progresiva de potenciais beneficiarios do borrador de IVA.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda