5,8 millóns de contribuíntes xa presentaron seu declaración de IRPF antes do inicio de atención en oficinas, 776.000 máis que o ano pasado

Campaña de Renda 2017

 • A Axencia Tributaria devolveu ata agora máis de 2.473 millóns de euros a 3.741.000 contribuíntes, un 14% máis que no mesmo período da pasada campaña
 • Case 150.000 declaracións se presentaron ata agora coa nova aplicación móbil e máis de 37.600 mediante o plan ‘Lle Chamamos’ de confección telefónica de declaracións, as dous novas vías que complementan a presentación desde a páxina da Axencia a través de ‘RENDA WEB’
 • A asistencia en oficinas para a confección da declaración comeza hoxe e se manterá ata o 2 de xullo, último día de campaña

10 de maio de 2018.- Máis de 5.789.000 contribuíntes presentaron xa seu declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2017 (IRPF 2017) hoxe en día, cando a Axencia Tributaria inicia a atención en oficinas para os contribuíntes que requiran asistencia presencial.

A nova e forte aceleración nas presentacións, impulsada polo adianto dos servizos de asistencia e co apoio das dous vías incorporadas este ano, a nova aplicación móbil e o plan ‘Lle Chamamos’ de confección telefónica de declaracións, levou a que neste primeiro terzo de campaña se presentasen xa 776.000 declaracións máis que no mesmo período do ano pasado.

Deste incremento, máis de 235.000 se corresponden con contribuíntes que na anterior campaña esperaron a recibir asistencia nas oficinas a partir de maio e, porén, este ano aproveitaron as distintas vías de presentación non presencial para acelerar o proceso e igualmente a eventual devolución que lles corresponda.

Axilización da campaña

E é que esta axilidade na presentación tivo seu correspondente efecto na aceleración das propias devolucións. A data de hoxe, a Axencia Tributaria devolveu xa 2.473 millóns de euros, un 14,1% máis que nas mesmas datas do ano pasado, a 3.741.000 contribuíntes, o que supón 467.000 máis (+14,3%) que na anterior campaña.

As declaracións con solicitude de devolución suman 4,8 millóns (+13% con respecto ao ano anterior) e, nestes momentos, case o 78% dos contribuíntes que solicitaron seu devolución, xa a recibiron. Pero a axilización das presentacións alcanzou de novo tamén a aquelas declaracións con resultado a ingresar, que totalizan 826.000, cun crecemento interanual de máis do 32 %.

Este ano, os contribuíntes tiveron a oportunidade de prepararse con máis tempo, desde o 15 de marzo, para poder, se así o desexan, presentar seu declaración desde o primeiro día a través de ‘RENDA WEB’, a ferramenta universal que ofrece a Axencia para a xestión de todas as declaracións, con independencia do canle de confección e presentación (nova ‘APP’, teléfono, web da Axencia e oficinas).

Para a presente campaña está previsto que se presenten 19.945.000 declaracións, 217.000 máis que o ano anterior. Delas, se prevé que 13.774.000 dean dereito a devolución, por importe de 9.468 millóns de euros, mentres que se espera que 5.246.000 saian con resultado a ingresar, por importe de 9.621 millóns de euros.

O prazo de presentación finaliza o 2 de xullo, tanto para as declaracións a ingresar como para aquelas con resultado a devolver. Non obstante, nas declaracións a ingresar, se se opta por realizar o pagamento mediante domiciliación bancaria, o prazo de presentación abarcará ata o 27 de xuño. A atención presencial en oficinas comezará o 10 de maio.

Catro canles a elección do contribuínte

A presentación de declaracións por vías non presenciais, ben a través da web da AEAT mediante RENDA WEB, ben coa nova APP ou co plan Lle Chamamos, acelera a devolución e evita ao contribuínte os desprazamentos ás plataformas de asistencia presencial.

Así, este ano, á aceleración xerada pola utilización da web da Axencia se suma o feito de que 149.000 contribuíntes presentaron seu declaración coa nova APP (máis de 121.000 declaracións sinxelas presentadas ‘nun só clic’ e o resto previo paso pola web para realizar algunha modificación) e outros 37.600 contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías e con perfil de asistencia telefónica optaron por fixar data e hora para que a AEAT lles chame e presentaron por esta vía seu declaración.

A isto último se engaden as presentacións doutros contribuíntes que, aínda que concertaron cita e recibiron a asistencia telefónica, finalmente presentaron por outras vías non presenciais. A presentación por vía telefónica, sumando as tradicionais chamadas entrantes á AEAT e o plan ‘Lle Chamamos’, está medrando case un 94%.

Xunto a estes tres canles, desde hoxe a Axencia pon a disposición do contribuínte seus oficinas. Cabe lembrar que, do mesmo xeito que en anos anteriores, a oferta de cita previa para a asistencia presencial se vai abrindo progresivamente, de maneira que se recomenda aos contribuíntes unha utilización igualmente paulatina do servizo.

Pola súa parte, e co obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia Tributaria quere lembrar aos cidadáns que poden modificar a hora e día asignados para seu cita, ou comunicar, se é o caso, á propia Axencia que decidiron non facer uso da mesma. En anteriores campañas, en máis do 25 %das citas concertadas con máis dunha semana de antelación o contribuínte finalmente non se presentaba.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite se reduce se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 12.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, en seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar a proposta de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible, pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar á proposta de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2017)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepcións por subvencións
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado a devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 27 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 2 de xullo, último día da Campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, no día 5 de novembro).

Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 2 de xullo (27 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

VÍAS DE PRESENTACIÓNCasos en que se pode utilizar esta vía
Portal de Renda 2017
www.agenciatributaria.es
TODOS
APP (móbiles e tablets PC) * A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)
Plan ‘Lle Chamamos’ (previa cita por internet e nos teléfonos 901 22 33 44 / 91 553 00 71 ou 901 12 12 24 / 91 535 73 26) *
Por teléfono (operador) *
901 200 345 e 91 535 68 13 (L-V, de 9 a 21 horas)
Por banca electrónica e telefónica A devolver e ingresar (sen domiciliar)
En caixeiros automáticos de certas entidades

(*) Limitado por perfís: Fundamentalmente, rendementos do traballo, capital mobiliario, imputacións de rendas inmobiliarias, vendas de fondos de investimento suxeitas a retención e, para o caso da atención telefónica, tamén arrendamento dun inmoble.
 
Vías presenciais, do 10 de maio ao 2 de xullo (27 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 2 de xullo):

VÍAS DE PRESENTACIÓNCasos en que se pode utilizar esta vía
Nas oficinas da AEAT, CCAA e entes locais A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)
Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras A devolver e ingresar (sen domiciliar)

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet: www.agenciatributaria.es
  (ofrece información e xestións sen horarios).
 • Teléfono Cita Previa ‘Lle Chamamos’:
  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)
  901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas)
 • Teléfono Cita Previa oficinas:
  901 22 33 44 ou 91 553 00 71
 • Teléfono Asistencia: 901 200 345 e 91 535 68 13
  (para xestionar a declaración; de 9 a 21 horas, L-V).
 • Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 e 91 554 87 70
  (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)

Anexo:

 • IRPF 2017 (Datos a 10 de maio)
 • Declaracións presentadas
 • Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)
 • Devolucións pagas número e importe 2016/2017 (importes en millóns de euros)