Real Decreto-Lei 10/2021, do 18 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados pola borrasca «Filomena» (BOE 19 de maio 2021)


IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS


O artigo 4 (beneficios fiscais) do Real Decreto-lei 10/2021, no seu apartado 2 concede unha redución no Imposto sobre Actividades Económicas correspondente ao exercicio 2020 para os sinistros que tivesen lugar en 2020, e ao exercicio 2021 para os sinistros que acontezan en 2021.

Esta redución concédese ás industrias de calquera natureza, establecementos mercantís, marítimo-pesqueiros, turísticos e profesionais cuxos locais de negocio ou bens afectos a esa actividade fosen danados como consecuencia directa dos sinistros causados por chuvias torrenciais, neve, sarabia, pedrisco, vento, inundacións, desbordamentos de ríos e torrentes, fenómenos costeiros, incendios forestais ou outros feitos catastróficos acaecidos dende o 1 de abril de 2020 ata o 30 de xuño de 2021, sempre que tivesen tido que ser obxecto de realoxamento ou se producisen danos que obriguen ao peche temporal da actividade.

A indicada redución será proporcional ao tempo transcorrido dende o día en que se producise o cesamento da actividade ata o seu reinicio en condicións de normalidade, xa sexa nos mesmos locais, xa sexa noutros habilitados para o efecto, sen prexuízo de considerar, cando a gravidade dos danos producidos dea orixe a iso, o suposto de cesamento no exercicio daquela, que producirá efectos dende o día 31 de decembro de 2019 cando o sinistro teña lugar en 2020, e dende o 31 de decembro de 2020 cando o sinistro aconteza en 2021.

Esta redución na cota de IAE tamén se estenderá aos recargas legalmente autorizados.

Os contribuíntes que, tendo dereito a estes beneficios terían satisfeito os recibos correspondentes aos citados exercicios fiscais poderán pedir a devolución das cantidades ingresadas.


IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSÍCAS


O artigo 4 do Real Decreto-lei 10/2021 no seu apartado 7 concede a exención do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ás axudas excepcionais por danos persoais ás que se refire o artigo 2.

O artigo 2 da mesma norma se refire ás axudas destinadas a paliar  danos persoais:no apartado contempla os supostos de falecemento e de incapacidade causados directamente polos feitos mencionados no artigo 1 (episodio “Filomena” 1/2021), e danos materiais en vivenda e aparellos,en que seseñala que se concederán as axudas previstas no Real Decreto 307/2005, do 18 de marzo, polo que se regulan as subvencións en atención a determinadas necesidades derivadas de situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica, e se establece o procedemento para a súa concesión que será financiada con cargo ao presuposto do Ministerio do Interior.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda