Principais novidades tributarias introducidas polo Real decreto 1074/2017, do 29 de decembro polo que se modifica o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas físicas

PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POLO REAL DECRETO 1074/2017, DO 29 DE decembro (BOE DO 30) NO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS, APROBADO POR REAL DECRETO 439/2007, DO 30 DE marzo


IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSÍCAS


Bolsas ao estudo e de formación de investigadores

Con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2018, auméntanse os importes exentos das bolsas nas seguintes contías:

  • Con carácter xeral, 6.000 euros anuais.
  • Cando a dotación económica teña por obxecto compensar gastos de transporte e aloxamento para a realización de estudos regrados do sistema educativo, ata o nivel de máster incluído ou equivalente, 18.000 euros anuais. Cando se trate de estudos no estranxeiro, 21.000 euros anuais.
  • Se o obxecto da bolsa é a realización de estudos de doutoramento, ata un importe máximo de 21.000 euros anuais se se cursan en España. Se se efectúan no estranxeiro, ata un importe máximo de 24.600 euros anuais.

(Modifícase o apartado 2 do artigo 2 do RIRPF)

Gastos de estudo para a capacitación ou reciclaxe do persoal

Con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2017, amplíanse os supostos en que non terán a consideración de retribucións en especie os estudos dispostos por institucións, empresas ou empregadores e financiados directa ou indirectamente eles para a actualización, capacitación ou reciclaxe do seu persoal, cando veña esixidos polo desenvolvemento das súas actividades ou as características dos postos de traballo, incluso cando a súa prestación efectiva se efectúe por outras persoas ou entidades especializadas.

Tras a modificación, entenderase que os estudos foron dispostos e financiados indirectamente polo empregado cando se financien por outras empresas ou entidades que comercialicen produtos para os que resulte necesario dispor dunha axeitada formación por parte do traballador, sempre que o empregador autorice tal participación.

(Modifícase o artigo 44 do RIRPF)

Rendementos do traballo exentos por gastos por comedores de empresa

Con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2018, elévase a contía diaria exenta das fórmulas indirectas de prestación do servizo de comedor, isto é, os vales-comidas ou documentos similares, tarxetas ou calquera outro medio electrónico de pagamento que se entregan ao traballador para atender a devandita necesidade.

O importe diario exento elévase de 9 euros a 11 euros diarios.

(Modifícase o apartado 2 do artigo 45 do RIRPF)

Mínimo familiar por descendentes

Con efectos a partir del 1 de enero de 2017, se asimilan a los descendientes, a los efectos de la aplicación del mínimo familiar por descendientes, además de aquellas personas vinculadas al contribuyente por tutela o acogimiento en los términos previstos en la legislación civil, a quienes tengan atribuida por resolución judicial su guarda y custodia.

(Engádese apartado 2 ao artigo 53 do RIRPF)

Rectificación de autoliquidacións

Introdúcese unha nova vía para presentar solicitude de rectificación de autoliquidación coa que emendar un erro que prexudicase o obrigado tributario utilizando o propio modelo de declaración.

Este procedemento, no caso de que a Administración se limite a contrastar a documentación presentada polo interesado cos datos e antecedentes que constan no seu poder e acorde rectificar a autoliquidación nos termos solicitados polo contribuínte, terá as seguintes especialidades respecto das normas xerais previstas para os procedementos de xestión:

  • Ao non realizarse actuacións formais de comprobación, o acordo estimatorio non terá o efecto de peche a ulteriores comprobacións, isto é, non impedirá a posterior comprobación obxecto do procedemento.
  • Se o acordo dese lugar a unha devolución e non procedese o aboamento de xuros de mora, non hai necesidade de que a Administración tributaria efectúe unha liquidación provisional, senón que se entenderá notificado o devandito acordo pola recepción da transferencia bancaria.

(Engádese artigo 67 bis do RIRPF)

Retencións

Como consecuencia da consideración de ganancia patrimonial da transmisión de dereitos de subscrición a partir do 1 de xaneiro de 2017, regúlanse as retencións que hai que practicar:

  1. Están suxeitas a retención as ganancias patrimoniais derivadas da transmisión dos dereitos de subscrición prevista nas letras a) e b) do apartado 1 do artigo 37 LIRPF.
  2.     Estarán obrigados a reter ou ingresar a conta, a entidade depositaria e, no seu defecto, o intermediario financeiro ou o fedatario público que interviñese na transmisión.
  3. A obriga de practicar retención ou ingreso a conta nacerá no momento en que se formalice a transmisión, calquera que sexan as condicións de cobramento pactadas. Cando a obriga recaia na entidade depositaria, esta practicará retención ou ingreso a conta na data en que reciba o importe da transmisión para a súa entrega ao contribuínte.
  4. A retención que hai que practicar será o 19 por cento.

(Modifícanse os artigos 75.1, 76.2, 78.3 e 99.3 do RIRPF)