Principais medidas tributarias en materia de IVE recollidas no Real Decreto-lei 3/2020 do 4 de febreiro de medidas urxentes polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea no ámbito da contratación pública en determinados sectores;de seguros privados;de plans e fondos de pensións;do ámbito tributario e de litixios fiscais


MODIFICACIÓN DA LEI DO IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


O artigo 214 do RD-Lei 3/2020 introduce as seguintes modificacións na Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (LIVA):

A) COMERCIO INTRACOMUNITARIO – “QUICK FIXES”

Co obxecto de incorporar ao noso ordenamento interno a Directiva (UE) 2018/1910 do Consello, do 4 de decembro de 2018, establécense as seguintes modificacións:

 • Venda de existencias de reserva ou vendas en consigna(art. 9.3º, 9 bis, 15, 75.Uno.8º LIVA)

  A partir do 1 de marzo de 2020, simplifícase a aplicación da exención nas transferencias de “existencias de reserva” (call-off stock) dos denominados “acordos de venda de bens en consigna”.

  Trátase de acordos celebrados entre empresarios ou profesionais para a venda transfronteiriza de mercadorías, nas que un empresario (provedor) envía bens dende un Estado membro a outro, dentro da Unión Europea, para que queden almacenados no Estado membro de destino a disposición doutro empresario ou profesional (cliente), que pode adquirilos nun momento posterior á súa chegada.

  Actualmente, esta operación dá lugar a unha transferencia de bens ou operación asimilada a unha entrega intracomunitaria de bens no Estado membro de partida e a unha operación asimilada a unha adquisición intracomunitaria de bens no Estado membro de chegada, efectuadas en ambos os dous casos polo provedor.Posteriormente, cando o cliente adquire o ben, o provedor realizará unha entrega interior no Estado membro de chegada na que será de aplicación a regra de investimento do suxeito pasivo correspondendo tal condición ao seu cliente.Esíxese que o provedor se encontre identificado para os efectos do IVE no Estado membro de destino da mercadoría.

  Co obxectivo de simplificar estas operacións e reducir as cargas administrativas dos empresarios, a nova regulación establece que as entregas de bens efectuadas no marco dun acordo de vendas de bens en consigna darán lugar a unha única operación:unha entrega intracomunitaria de bens exenta no Estado membro de partida efectuada polo provedor, e a unha adquisición intracomunitaria no Estado membro de chegada levada a cabo polo cliente cando retire as mercadorías do almacén.En concreto, a devindicación da operación producirase o 15 do mes seguinte a aquel no que os bens se poñan a disposición do adquirente, ou na data en que se expida a correspondente factura de ser anterior.

  En todo caso, os empresarios ou profesionais poderán optar por non se acoller á simplificación incumprindo as condiciones previstas para a súa aplicación, que son as seguintes:

  • O vendedor non teña a sede da súa actividade económica ou un establecemento permanente no Estado membro de chegada.
  • O empresario que vai adquirir os bens teña un número de identificación fiscal (N-VAT) no Estado membro de chegada.
  • O vendedor coñeza no momento do inicio do transporte o número de identificación fiscal (N-VAT), nome e apelidos, razón ou denominación social completa do adquirente.
  • Os bens transpórtense ao Estado membro fixado no acordo de vendas en consigna.
  • O vendedor incluíse o envío dos bens no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias e no modelo 349.
  • No prazo de 12 meses dende a chegada dos bens ao Estado membro de destino debeu producirse algunha das seguintes situacións:
   1. Os bens son adquiridos polo empresario indicado no acordo de vendas en consigna.
   2. Os bens son adquiridos por un empresario que substitúe o destinatario inicial cando dispoña dun número de identificación fiscal (N-VAT) no Estado membro de chegada e o vendedor inclúa a substitución no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias e no modelo 349.
   3. Os bens sexan devoltos ao territorio de aplicación do IVE español sen que se transmitise o poder de disposición e o vendedor inclúa tal devolución no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias.

  Entenderase que se produciu unha transferencia de bens (art. 9.3º LIVA) cando dentro do prazo de doce meses incúmpranse calquera das condicións sinaladas anteriormente, en particular:

  • Cando os bens non fosen adquiridos polo empresario ou profesional ao que ían destinados inicialmente estes.
  • Cando os bens fosen expedidos ou transportados a un destino distinto do Estado membro fixado no acordo de vendas de bens en consigna.
  • No suposto de destrución, perda ou roubo dos bens.
 • Operacións en cadea.(art.º 68.Dos.1º LIVA)

  A partir do 1 de marzo de 2020, a LIVA incorpora a harmonización da tributación das “operacións en cadea”.

  Este tipo de operacións efectúanse cando uns mesmos bens, que van ser enviados ou trasportados con destino a outro Estado membro directamente dende o primeiro provedor ao adquirente final da cadea, son obxecto de entregas sucesivas entre diferentes empresarios ou profesionais.Así os bens serán entregados polo menos a un primeiro intermediario que, á súa vez, os entregará a outros intermediarios ou ao cliente final da cadea, existindo un único transporte intracomunitario.

  Co fin de evitar diferentes interpretacións entre os Estados membros, impedir a dobre imposición ou a ausencia de imposición e reforzar a seguridade xurídica dos operadores, o transporte entenderase vinculado:

  • Á entrega de bens efectuada polo provedor a favor do intermediario, que constituirá unha entrega intracomunitaria de bens exenta.Para iso, o intermediario terá comunicado un número de identificación fiscal facilitado por un Estado membro distinto de España.
  • Á entrega efectuada polo intermediario cando comunique ao seu provedor un NIF-IVE subministrado polo Reino de España.A entrega do provedor ao intermediario constituirá unha entrega interior suxeita e non exenta do IVE e a entrega efectuada polo intermediario ao seu cliente será unha entrega intracomunitaria exenta.
 • Exencións nas entregas intracomunitarias de bens.(art.º 25.Uno e Catro, 84.Uno.2º.c’, 164.Uno.5º LIVA)

  Con efectos dende o 1 de marzo de 2020, modifícanse os requisitos esixidos para a aplicación da exención ás entregas intracomunitarias de bens co fin de reforzar a loita contra a fraude neste tipo de operacións.

  Para tal efecto, para a aplicación da exención, xunto ao requisito do transporte dos bens a outro Estado membro, como condición material e non formal, será necesario que:

  • O adquirente comunicase ao provedor un número de identificación para os efectos de IVE (N-VAT) atribuído por un Estado membro distinto do Reino de España.
  • O provedor incluíse a operación na declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias (modelo 349).

B) ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DO IVE (art.º 3.Dos.1º,a) e b) LIVA)

A partir do 6 de febreiro de 2020, sobre a base da Directiva (UE) 2019/475 do Consello, do 18 de febreiro de 2019, o municipio italiano Campione d'Italia e as augas italianas do Lago de Pincaouro pasan a formar parte do territorio aduaneiro da Unión e do ámbito de aplicación da Directiva 2008/118/CE do Consello, para os efectos dos Impostos Especiais, pero quedan fóra do ámbito de aplicación territorial do IVE.


MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


O artigo 216 do RD-Lei 3/2020 introduce as seguintes modificacións no Real Decreto 1624/1992, do 29 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido (RIVA), co obxecto de adaptar o noso ordenamento interno á Directiva (UE) 2018/1910 do Consello, do 4 de decembro de 2018 e ao Regulamento de Execución (UE) 2018/1912 do Consello, do 4 de decembro de 2018:

 • Venda de existencias de reserva ou vendas en consigna:Libro rexistro e modelo 349 (art.º 66.1.3º, 66.2 Y 3, 79, 80.1.4º, 80.2, 80.3, DT única RIVA)

  O Regulamento de Execución (UE) 2018/1912 determina a información que debe incluírse nos Libros rexistros de ‘existencias de reserva’ (call-off stock), requisito substantivo para a consideración da transferencia de bens a outro Estado membro e posterior entrega interior como unha soa operación intracomunitaria.Por outra parte, a Directiva IVE establece a obriga de que o vendedor que expida bens a outro Estado membro no marco dun acordo de vendas de bens en consigna presente a declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

  En consecuencia, con efectos dende o 1 de marzo de 2020, modifícase o RIVA para:

  1º Incluír dentro dos obrigados a presentar a declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias (modelo 349) a aqueles empresarios ou profesionais que envíen bens con destino a outro Estado membro no marco de acordos de venda en consigna, que deberán indicar:

  • O número de identificación para os efectos do IVE do empresario ou profesional ao que van destinados os bens, así como o importe inicial estimado do valor destes, no período de declaración relativo á data da expedición.
  • O número de identificación para os efectos do IVE do empresario ou profesional que substitúe o destinatario inicial dos bens, en caso de producirse tal substitución, no período de declaración no que se anotase no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias.

  2º Regular como rexistrar estas operacións dentro do Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias.

  1. El vendedor deberá facer constar os seguintes datos:
   • O Estado membro a partir do cal os bens foron transportados e a data de expedición.
   • O número de identificación para os efectos do IVE do empresario ou profesional ao que van destinados os bens, asignado polo Estado membro ao que se transportan.
   • O Estado membro ao que se transportan os bens, o número de identificación para os efectos do IVE do depositario dos bens en caso de ser distinto ao destinatario, a dirección do almacén e a data de chegada a este.
   • O valor, a descrición e a cantidade dos bens que chegaron ao almacén.
   • O número de identificación para os efectos do IVE do empresario que substitúe o destinatario inicial dos bens.
   • Descrición, base impoñible, cantidade e prezo unitario dos bens entregados, data de entrega e número de identificación para os efectos do IVE do empresario adquirente.
   • Descrición, base impoñible, cantidade e prezo unitario dos bens cuxo movemento dea lugar a unha transferencia por incumprimento dos requisitos das vendas en consigna, data en que se produciron as circunstancias e motivo.
   • Descrición, cantidade e valor dos bens que, se é o caso, fosen devoltos e data de devolución.
  2. El empresario ao que vaian destinados os bens ou o seu substituto deberá facer constar os seguintes datos:
   • O número de identificación para os efectos do IVE do vendedor.
   • A descrición e cantidade dos bens enviados para ser postos á súa disposición.
   • Descrición, base impoñible, cantidade e prezo unitario dos bens adquiridos e data en que se realiza a adquisición intracomunitaria.

   En caso de encargarse do depósito dos bens, deberá ademais rexistrar:

   • A data de chegada ao almacén dos bens.
   • Descrición e cantidade dos bens que son retirados do almacén polo vendedor e deixan de estar á súa disposición, así como a data en que se retiran.
   • Descrición e cantidade dos bens destruídos ou desaparecidos do almacén e a data en que se produce ou descobre tal circunstancia.

   Para aqueles empresarios que apliquen o Subministración Inmediata de Información (SII), a obriga de rexistrar as vendas en consigna no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias a través da sede electrónica da AEAT atrásase ao 1 de xaneiro de 2021.

 • Exencións nas entregas intracomunitarias de bens:modelo 349. (art.º 81.4 e 81.5 RIVA)

  A Directiva (UE) 2018/1910 dispón que a declaración da entrega intracomunitaria na declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias (modelo 349) se converte nun requisito substantivo para a aplicación da exención.

  Neste sentido, para que o cumprimento deste requisito se aproxime no tempo á data de operación, e tendo en conta o seu escaso uso por parte das empresas, suprímese a posibilidade de presentación anual con efectos dende o 1 de marzo de 2020.

 • Proba do transporte intracomunitario.(art.º 13.2, 13.3, 13.4.1º RIVA)

  A partir do 1 de xaneiro de 2020, o Regulamento de Execución (UE) 2018/1912 no seu artigo 45 bis establece un sistema harmonizado de presuncións, sen prexuízo de que admitan proba en contrario, que ten por obxectivo simplificar a proba dos requisitos para a aplicación da exención nas entregas intracomunitarias.

  Polo tanto, o transporte dos bens ao Estado membro de destino xustificarase por calquera medio de proba admitido en dereito e, en particular, quedará acreditado mediante os seguintes elementos de proba:

  1.Cando o vendedor indica que os bens foron transportados por el ou por un terceiro no seu nome e:

  1. Encóntrase en posesión de polo menos dous dos seguintes elementos de proba (expedidos por partes independentes de vendedor e adquirente):
   • Carta ou documento CMR asinados
   • Coñecemento de embarque
   • Factura de frete aéreo
   • Factura do transportista dos bens
  2. Encóntrase en posesión de un dos elementos de proba mencionados anteriormente xunto con algún dos seguintes elementos de proba (expedidos por partes independentes de vendedor e adquirente):
   • Póliza de seguro relativa ao transporte dos bens ou documentos bancarios que proben o pagamento deste.
   • Documentos oficiais expedidos por unha autoridade pública, como un notario, que acrediten a chegada dos bens ao Estado membro de destino.
   • Recibo estendido por un depositario no Estado membro de destino que confirme o almacenamento dos bens nese Estado membro.

  2.Cando o vendedor está en posesión dunha declaración escrita do adquirente que certifique que os bens foron transportados por el ou por un terceiro no seu nome, mencionando o Estado membro de destino das mercadorías y:

  1. Encóntrase en posesión de polo menos dous dos seguintes elementos de proba (expedidos por partes independentes de vendedor e adquirente):
   • Carta ou documento CMR asinados
   • Coñecemento de embarque
   • Factura de frete aéreo
   • Factura do transportista dos bens
  2. Encóntrase en posesión de un dos elementos de proba mencionados anteriormente xunto con algún dos seguintes elementos de proba (expedidos por partes independentes de vendedor e adquirente):
   • Póliza de seguro relativa ao transporte dos bens ou documentos bancarios que proben o pagamento deste.
   • Documentos oficiais expedidos por unha autoridade pública, como un notario, que acrediten a chegada dos bens ao Estado membro de destino.
   • Recibo estendido por un depositario no Estado membro de destino que confirme o almacenamento dos bens nese Estado membro.