Novo réxime especial de acreditación da residencia para os efectos da aplicación da exención do artigo 14.1.c) do texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes (TRLIRNR).

O 19 de outubro publicouse en BOE o Real Decreto 595/2019, do 18 de outubro, polo que se modifica o Regulamento do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real Decreto 1776/2004, do 30 de xullo.

O obxectivo desta modificación é a aprobación dun réxime especial de acreditación da residencia por fondos de pensións e institucións de investimento colectivo para os efectos da aplicación da exención prevista no mencionado artigo 14.1.c) do TRLIRNR.

Esta modificación introdúcese engadindo unha nova disposición adicional terceira ao Regulamento do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

Os modelos de acreditación que previsiblemente se publicarán en BOE, mediante a modificación da Orde EHA/3316/2010, do 17 de decembro, terán o seguinte contido:

  • Para os fondos de pensións previstos na letra a) do apartado 1 da disposición adicional terceira (diferentes dos previstos no terceiro parágrafo desta letra):

    MODELO 1 – Fondos de pensións UE - Modelo de Declaración de residencia para os efectos da aplicación das exencións previstas nos artigos 14.1.c) e 14.1.k) Lei IRNR.

  • Para as institucións de investimento colectivo alternativas previstas na letra c) do apartado 1 da disposición adicional terceira:

    MODELO 2 - Institucións de Investimento Colectivo alternativas [D.A. Tercera.1.c) RIRNR] - Modelo de Declaración de residencia para os efectos da aplicación da exención prevista no artigo 14.1.c) Lei IRNR [D.A.Tercera.2.c) 2º]

  • Para as entidades comprendidas nas letras b) e c) do apartado 1 da disposición adicional terceira que teñan a consideración de entidades en réxime de atribución de rendas:

    MODELO 3 – Modelo de Declaración para os efectos de acreditar a condición de entidade en réxime de atribución de rendas e a porcentaxe de participación dos seus membros con dereito á exención prevista no artigo 14.1.c) Lei IRNR [D.A. Tercera.3]

Madrid, 21 de outubro de 2019