Desenvolvemento das actuacións e procedementos tributarios a través de sistemas dixitais (videoconferencia ou similares)

A Disposición final primeira do Real decreto lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo COVID-19, introduce modificacións nos artigos 99 e 151 da Lei xeral tributaria, para permitir o uso de sistemas dixitais que establezan unha comunicación bidireccional e simultánea de imaxe e son e unha interacción visual, auditiva e verbal entre Administración e obrigados tributarios.

A Axencia Tributaria determinará a utilización destes sistemas, polo que requirirá a conformidade do obrigado tributario en relación co seu uso, data e hora.

  •  Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio,

    por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. Disposición final primera.

     (BOE, 17-junio-2020)