Aprobación de modelos para facilitar ao obrigado tributario a regularización voluntaria prevista nos artigos 305 CP e 252 LGT

O día 16.06.2020 publicouse no BOE a Orde HAC/530/2020, que aproba os modelos 770 "Autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria" e 771 "Autoliquidación de cotas de conceptos e exercicios sen modelo dispoñible na Sede electrónica da AEAT para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria".

A devandita Orde Ministerial entra en vigor o día 26.06.2020, data a partir da cal estarán habilitados tales modelos, así como a posibilidade de efectuar o ingreso das cotas, recargas e xuros de mora que corresponda efectuar.