Solicitudes de devolución por motivo de maternidade/paternidade cando existe unha previa resolución desestimatoria e firme

Segundo criterio dos servizos xurídicos do Ministerio de Facenda, o carácter retroactivo da modificación efectuada polo Real Decreto-lei 27/2018, do 28 de decembro, na letra h) do artigo 7 da Lei 35/2006, permite realizar as devolucións que procedan polo motivo de maternidade/paternidade mesmo nos casos en que se tivese presentado previamente outra solicitude que tivese sido desestimada e esta situación tería adquirido firmeza.

A firmeza puido producirse ben por non interpoñer ningún tipo de recurso ou reclamación contra a resolución, ben porque se tivesen desestimado todos os recursos ou reclamacións interpostos.

Dentro desta situación xeral podemos encontrar dous supostos:

 1. O potencial beneficiario aínda non presentou unha segunda solicitude.Pode presentar unha segunda solicitude se non prescribiu o exercicio fiscal en que obtivo a prestación/retribución de maternidade/paternidade.

  Debe terse en conta que tanto a presentación da primeira solicitude coma a notificación da resolución desestimatoria da devandita solicitude terán interrompido a prescrición.Por conseguinte, a día de hoxe o exercicio fiscal non estará prescrito se non transcorreron catro anos dende a data de notificación ao interesado da resolución ou sentenza desestimatoria que deveu firme.

  A presentación da segunda solicitude poderá efectuarse da seguinte forma:

  • Se a prestación/retribución corresponde aos anos 2015, 2016 ou 2017, o potencial beneficiario poderá utilizar o formulario específico dispoñible para o efecto na páxina web da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), no que deberá indicar en cales deses anos percibiu a renda e un número de conta bancaria da súa titularidade, onde se aboará a devolución que proceda.
  • Se a prestación/retribución corresponde a anos anteriores a 2015, o potencial beneficiario deberá presentar unha solicitude ordinaria, non suxeita modelo, na que deberá facilitar o seu nome, apelidos e NIF, xunto co ano de percepción da prestación e o número ÍAN dunha conta bancaria da que sexa titular.

  En ningún dos dous casos é necesario achegar á solicitude un certificado da Seguridade Social, da Mutualidade de previsión social ou da entidade pagadora, acreditativo das prestacións ou retribucións por maternidade/paternidade percibidas, xa que no suposto de que o devandito certificado non se encontre no expediente da primeira solicitude, a AEAT solicitará directamente do pagador toda a información precisa para a resolución do procedemento.

 2. O potencial beneficiario xa presentou unha segunda solicitude dentro do prazo de prescrición.

  Esta segunda solicitude resolverase en sentido positivo, acordando as devolucións que procedan.

  Se a segunda solicitude se tivese resolto en sentido negativo, o interesado poderá presentar un escrito, por rexistro electrónico no enlace seguinte:

  Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria

  Unha vez que se accedeu, a presentación faise no apartado "Presentación de recurso ou solicitude", segundo figura na seguinte imaxe:


  Tamén pode presentarse o escrito en calquera rexistro de calquera Administración, mostrando a súa oposición ao resolto, ao que a Administración contestará positivamente en caso de que proceda.

  O escrito só deberá conter os apelidos, nome e número de DNI da/o interesado, solicitando de novo a devolución do IRPF do ano no que percibiu a prestación exenta e o número ÍAN dunha conta bancaria da que sexa titular.