Principais novidades tributarias contidas no Real Decreto-lei 26/2018, do 28 de decembro, polo que se aproban medidas de urxencia sobre a creación artística e a cinematografía

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Modificación da Dedución por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais.

Con efectos dende 5 de xullo de 2018, o artigo terceiro do Real Decreto-Lei 26/2018, do 28 de decembro (RDLey 26/2018) modifica o artigo 36.2 Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (LIS).Este artigo regula a Dedución por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e  musicais, que entrou en vigor, para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2015.

O artigo terceiro RDLey 26/2018 derroga as obrigas impostas ao produtor que se introduciron por o artigo 69 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, por considerar que pode ter consecuencias indesexadas sobre os proxectos de rodaxe en curso en España.

Non obstante, engadiuse no artigo 36.2 LIS que “regulamentariamente poderanse establecer os requisitos e obrigas para ter dereito á práctica desta dedución” co obxecto de que mediante modificación de Regulamento establézanse as obrigas que se considere que deben asumir os produtores que se acollan a este incentivo fiscal, que resulten proporcionadas e acordes á finalidade do incentivo.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Modificación do tipo de retención aplicable aos rendementos do capital mobiliario procedentes da propiedade intelectual cando o contribuínte non sexa o autor.

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2019, a porcentaxe de retención para os rendementos do capital mobiliario procedentes da propiedade intelectual cando o contribuínte non sexa o autor será o 15 por cento.

Esta porcentaxe reducirase nun 60 por cento cando se trate de rendementos que teñan dereito á dedución prevista no artigo 68.4 LIRPF para rendas obtidas en Ceuta ou Melilla.

IMPOSTO SOBRE VALOR ENGADIDO

Engádese un novo número 13º no artigo 91.Uno.2 da LIVA, polo que se aplica o tipo reducido aos servizos prestados por intérpretes, artistas, directores e técnicos que sexan persoas físicas, aos produtores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas e aos organizadores de obras teatrais e musicais.

Madrid, 2 de xaneiro de 2019.