Principais novidades en materia de IVE introducidas polo Real Decreto 1512/2018, do 28 de decembro, polo que se modifica entre outros, o Regulamento sobre o Valor Engadido e o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación


IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


A) MODIFICACIÓNS REGULAMENTO IVE

As modificacións introducidas no Regulamento do IVE, aprobado por RD 1624/1992, do 29 de decembro, polo RD 1512/2018, do 28 de decembro son as seguintes:

 1. Opción pola non suxeición de determinadas entregas de bens e prestacións de servizos (art.22 RIVA)

  Establécese que os suxeitos pasivos que tivesen optado pola tributación en todo caso, no Estado membro de consumo, en relación coas prestacións de servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión realizadas a favor de destinatarios que non sexan un empresario ou profesional actuando como tal establecidos noutro Estado membro, xustifiquen ante a Administración tributaria, que os devanditos servizos foron declarados noutro Estado membro.Así como, a necesidade de reiterar a opción, unha vez transcorridos dous anos naturais para que esta non se entenda revogada.

 2. Aplicación das regras de investimento do suxeito pasivo (art 24 quáter.7.b RIVA)

  Mediante esta modificación, axústase o contido regulamentario co establecido na Lei do Imposto, en materia de renuncia ás exencións inmobiliarias.

 3. Tipo impositivo reducido (apartados un e dous do art.º 26 bis RIVA)

  Actualízanse, de acordo coa regulación vixente, as referencias normativas contidas no Regulamento á normativa do Imposto sobre Sociedades e de dereitos das persoas con minusvalidez.

 4. Devolución de cotas deducibles aos suxeitos pasivos que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada (art 30 bis.1 parágrafo segundo RIVA)

  Esta modificación, ten por finalidade que a referencia normativa contida no artigo, en materia de homologación de vehículos de motor, se refira á Directiva vixente.

 5. Ámbito de aplicación do Réxime especial da agricultura (art 43.2.b RIVA)

  En relación cos ingresos por actividades non incluídas no réxime especial da agricultura, gandería e pesca, axústanse os límites para a aplicación deste cos do método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

 6. Renuncia a exencións e obrigas específicas no Réxime especial do grupo de entidades (arts 61 quater e 61 quinquies RIVA)

  Corríxese a referencia normativa en materia de facturación, que debe ser a do vixente Regulamento, polo que se regulan as obrigas na devandita materia.

 7. Normativa aplicable á factura expedida nos réximes especiais dos servizos de telecomunicacións, radiodifusión, televisión e prestados por vía electrónica (art 61 quinquiesdecies.3 RIVA)

  A modificación ten por obxecto, establecer que a normativa aplicable á factura expedida polos suxeitos pasivos acollidos aos réximes especiais de xanela única para os servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión, que ata a data era a do Estado membro de consumo, pasa a ser a do Estado membro de identificación, para evitar que o suxeito pasivo quede sometido por estas obrigas a diferentes réximes normativos en materia de facturación.

 8. Libros rexistro do IVE (art 62.2 RIVA)

  Actualízase a referencia ás actividades ás que son de aplicación os réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica, anteriormente referida só aos servizos prestados por vía electrónica.

 9. Libro rexistro de facturas expedidas documentos electrónicos de reembolso (art 63.3.a RIVA)

  A modificación ten por obxecto incluír, dentro dos campos de rexistro electrónico establecidos na Orde Ministerial que establece especificacións para identificar as facturas que deben ser obxecto de remisión no sistema de Subministración Inmediata de Información, unha referencia aos documentos electrónicos de reembolso, documentos que pasan a ser obrigatorios o 1 de xaneiro de 2019 para a xestión por medios electrónicos da devolución do Imposto en réxime de viaxeiros.

 10. Opción pola levanza electrónica dos libros rexistro SII (art 68 bis primeiro parágrafo RIVA)

  Permítese que a opción para a aplicación voluntaria do SII poida exercitarse durante todo o ano natural con efectos no mesmo ano.

 11. Información a subministrar en relación co período de tempo anterior á levanza electrónica dos libros rexistros (art 68 ter RIVA)

  Engádese un novo artigo 68 ter ao RIVA, referente á información que deben subministrar aqueles suxeitos pasivos que, xa sexa mediante opción, ou porque pasan a ter un período de declaración-liquidación mensual, quedan obrigados á aplicación do SII nunha data distinta ao primeiro día do ano natural.Esta información é necesaria para que poidan acollerse ao SII dende a devandita data, o que determina que van quedar exonerados de presentar declaracións informativas anuais, modelos 390 e 347, e así facilitar o cambio na xestión do Imposto, en particular en materia de devolucións tributarias.A información será comprensiva, dos dos rexistros de facturación correspondentes ao período de tempo anterior á data de aplicación do SII correspondentes ao mesmo ano natural en que se produza esta.

  Regúlase igualmente, o prazo para remitir os devanditos rexistros de facturación, así como da información complementaria que deben remitir estes suxeitos pasivos.

 12. Prazos para a remisión electrónica dos rexistros de facturación SII.Documento electrónico de reembolso (art 69 bis.1.e RIVA)

  En relación cos prazos de subministración da información no SII, establécese o prazo de remisión da información correspondente aos documentos electrónicos de reembolso para a xestión da devolución do Imposto en réxime de viaxeiros.

 13. Normas xerais de liquidación do imposto e obrigas non establecidos (arts 71.3.2 terceiro parágrafo e 82.1 RIVA)

  Estas modificacións teñen a finalidade de corrixir, respectivamente, a referencia do artigo á normativa vixente do Imposto sobre Sociedades, e aos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica, anteriormente referida só aos servizos prestados por vía electrónica.

B) MODIFICACIÓNS REGULAMENTO FACTURACIÓN

As modificacións introducidas polo RD 1512/2018, do 28 de decembro, no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación ROF, aprobado polo RD 1619/2012, do 30 de novembro, son as seguintes:

 1. Normativa aplicable nas prestacións de servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión (art 2.3 ROF)

  Modifícase o artigo 2.3 do ROF, para dar cumprimento ao establecido na Directiva (UE) 2017/2455, en relación coa normativa aplicable en materia de facturación das prestacións de servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión.Desta forma, en consonancia coa modificación do artigo 61 quinquiesdecies RIVA, que dispón que dende a súa entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2019, a normativa aplicable á factura expedida polos suxeitos pasivos acollidos aos réximes especiais de xanela única para a declaración e xestión do Imposto devindicado por estes servizos, que ata a data era a do Estado membro de consumo, pasa a ser a do Estado membro de identificación.

  A modificación do artigo 2 do ROF, regula as operacións que quedan suxeitas á devandita normativa, polo que se fai necesario realizar unha serie de axustes na súa redacción para establecer, por unha parte, que non será aplicable a devandita normativa ás operacións que, aínda que se entendan realizadas no territorio de aplicación do Imposto, se correspondan con prestacións de servizos nas que o prestador se encontre acollido a algún dos réximes especiais de xanela antes sinalados.

  Da mesma forma, se establece como excepción á regra xeral, que a normativa do ROF español, será aplicable a operacións realizadas por suxeitos pasivos establecidos no territorio de aplicación do Imposto, aínda que as súas operacións non se entendan realizadas no devandito territorio de aplicación do Imposto, cando o prestador do servizo se encontre acollido aos referidos réximes especiais de xanela única e sexa España o Estado membro de identificación.

  O anterior será tamén de aplicación, cando o prestador que non estea establecido na Comunidade, se encontre acollido a este réxime especial de xanela única e sexa tamén España o Estado membro de identificación.

 2. Obriga de expedir factura nas operacións realizadas polos partidos políticos (art 3.1.a ROF)

  Inclúese a obriga de expedir factura en todo caso polas operacións exentas do artigo 20.Uno.28º referentes a partidos políticos.

 3. Excepcións á obriga de expedir factura.Sociedades xestoras de institucións de investimento colectivo, entidades xestoras de fondos de pensións, fondos de titulización e as súas sociedades xestoras.(art 3.2 ROF)

  Esta modificación, atende a unha demanda xeneralizada de determinadas entidades do sector financeiro e de seguros (como as sociedades xestoras de institucións de investimento colectivo e os fondos de pensións, entre outras) que, ao non ter a cualificación de entidade de crédito ou entidade de seguros propiamente ditas, quedaran obrigadas a expedir factura polas súas operacións financeiras ou de seguros exentas do Imposto ,cuando a devandita obriga supoñía un carga administrativa adicional respecto á dos bancos e entidades aseguradoras que non tiña unha xustificación técnica nin de control tributario.Tamén se autoriza que a Axencia Estatal de Administración Tributaria, poida eximir da devandita obriga a outros empresarios ou profesionais distintos dos sinalados expresamente no Regulamento, logo de solicitude do interesado, cando quede xustificado polas prácticas comerciais ou administrativas do sector de actividade de que se trate, ou ben polas condicións técnicas de expedición destas facturas.

 4. Aplicación da Disposición adicional cuarta do ROF aos servizos incluídos no réxime especial das axencias de viaxes (apartado 1.c letra h ´ Disposición Adicional Cuarta ROF)

  Modifícase a disposición adicional cuarta do Regulamento de Facturación para incluír, dentro do procedemento especial de facturación regulado na devandita disposición, aplicable ás axencias de viaxes que interveñan en nome e por conta doutros empresarios ou profesionais na comercialización de servizos de viaxes prestadas directamente ao viaxeiro, aos servizos de viaxes suxeitos ao réxime especial das axencias de viaxes, servizos que quedaran excluídos da devandita disposición adicional cando se ampliou o seu ámbito de aplicación no ano 2017 e que comportan a mesma natureza que os servizos de viaxes incluídas.

 • Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre,

  por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

   (BOE, 29-diciembre-2018) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana