Principais medidas tributarias recollidas no Real decreto-lei 27/2018, de 28 de decembro, por que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria e catastral

IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS

Prestacións por maternidade ou paternidade

Como consecuencia da Sentenza do Tribunal Supremo de 3 de outubro de 2018, se modifica a LIRPF para declarar expresamente exentas, canda as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social, con efectos desde o 30 de decembro de 2018 e para exercicios anteriores non prescritos, isto é, os períodos impositivos 2014, 2015, 2016 e 2017, as seguintes prestacións:

 • As prestacións públicas por maternidade ou paternidade e as familiares non contributivas reguladas na Lei Xeral da Seguridade Social (Capítulos VI e VII do Título II e no Capítulo I do Título VI do Real decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro).
 • As prestacións por maternidade ou paternidade recoñecidas aos profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos polas mutualidades de previsión social que actuen como alternativas ao devandito réxime.

  A contía exenta neste caso terá como límite o importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda. O exceso tributará como rendemento do traballo, entendendose producido, en caso de concorrencia de prestacións do Seguridade Social e destas mutualidades, nas prestacións destas últimas.

 • Para os empregados públicos encadrados nun réxime da Seguridade Social que non de dereito a percibir a prestación a que se refire o parágrafo anterior, estará exenta a retribución percibida durante os permisos por parto, adopción ou garda e paternidade (regulada nas letras a), b) e c) do artigo 49 da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro ou na lexislación específica que resulte aplicable).

  A contía exenta neste caso terá como límite o importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda. O exceso tributará como rendementos do traballo.

(Se modifica a letra h) do artigo 7 LIRPF)

Rendementos en estimación obxectiva

Se prorrogan para o período impositivo 2019 os límites cuantitativos que delimitan o ámbito de aplicación de método de estimación obxectiva para as actividades económicas incluídas no ámbito de aplicación do devandito método, con excepción das actividades agrícolas, gandeiras e forestais, que teñen seu propio límite cuantitativo por volume de ingresos.

Magnitudes excluíntes de carácter xeral:

  • Volume de ingresos no ano inmediato anterior superior a 250.000 euros para o conxunto de actividades económicas, agás as agrícolas, gandeiras e forestais. Se computarán a totalidade das operacións, exista ou non obriga de expedir factura. As operacións en que exista obriga de expedir factura cando o destinatario sexa empresario, non poderán superar 125.000 euros.
  • Volume de ingresos para o conxunto de actividades agrícolas, forestais e gandeiras superior a 250.000 euros.
  • Volume de compras en bens e servizos no ano inmediato anterior, excluídas as adquisicións do inmobilizado, superior a 250.000 euros.

(Se modifica a DT 32ª LIRPF)

Ademais, se establece un novo prazo de renuncia ou revogación para o ano 2019 ao método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do réxime simplificado e do réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido.

O devandito prazo será dun mes a partir do día seguinte á data de publicación no BOE do Real decreto-lei 27/2018, isto é, ata o 30 de xaneiro de 2019.

IMPOSTO SOBRE VALOR ENGADIDO

Se prorrogan para o período impositivo 2019 os límites cuantitativos que delimitan o ámbito de aplicación do réxime simplificado e do réxime especial de agricultura, gandaría e pesca.

Magnitudes excluíntes de carácter xeral:

 • Volume de ingresos no ano inmediato anterior superior a 250.000 euros para o conxunto de actividades económicas, agás as agrícolas, gandeiras e forestais.
 • Volume de ingresos para o conxunto de actividades agrícolas, forestais e gandeiras superior a 250.000 euros.
 • Volume de compras e importacións en bens e servizos no ano inmediato anterior, excluídas as adquisicións do inmobilizado, superior a 250.000 euros.

(Se modifica a DT 13ª LIVA)

IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

Incorporación no Imposto sobre Sociedades dos efectos da Circular da 4/2017, de 27 de novembro.

Con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018, o artigo 2 do Real decreto-lei 27/2018, de 28 de decembro (RDLey 27/2018) modifica o artigo 17.1 Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (LIS) e incorpora unha nova Disposición Transitoria trixésimo novena.

O artigo 2 RDLey 27/2018 modifica a LIS co obxecto de introducir no Imposto sobre Sociedades os efectos da Circular 4/2017, de 27 de novembro, do Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros.

A contabilización da primeira aplicación dos cambios que a Circular 4/2017 incorpora se realizará, agás algunhas excepcións expresamente recollidas na norma, de forma retrospectiva, rexistrando os impactos en reservas. Os cargos e aboamentos a contas de reservas que se xeren con ocasión dos axustes de primeira aplicación terán, cando así proceda pola aplicación da normativa reguladora do Imposto, efectos fiscais, é dicir, deberán terse en consideración para a determinación da base impoñible do Imposto correspondente ao período impositivo 2018.

Con obxecto de atenuar o impacto fiscal do devandito mandato contable, se establece un réxime transitorio para integrar na base impoñible os citados cargos e aboamentos a contas de reservas, en canto teñan efectos fiscais de acordo co que se dispón na normativa do Imposto, de maneira que a devandita integración se efectuará por partes iguais na base impoñible correspondente a cada un dos tres primeiros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018.

Ademais, a modificación da LIS se debe aos cambios da Circular 4/2017 por que as investimentos en instrumentos de patrimonio neto deben valorarse a valor razoable con cambios en resultados, se non é que a entidade opte irrevocablemente e desde o inicio por recoñecer estes cambios de valor noutro resultado global.

Con obxecto de adaptar os efectos da devandita modificación ás regras xerais de valoración do Imposto e garantir seu integración na base impoñible no momento que causen baixa, se procede a modificar seu norma reguladora, ben que, cunha regulación de carácter xeral, sen referencia expresa á Circular.

Por todo o anterior na LIS se introduciron as seguintes novidades:

 • Se modificou o artigo 17.1 LIS se ha engadindo o indicado en grosa: “(…) as variacións de valor orixinadas por aplicación do criterio do valor razoable non terán efectos fiscais mentres non deban imputarse á conta de perdas e ganancias, sen prexuízo do sinalado na letra l) do artigo 15 desta Lei, ou mentres non deban imputarse a unha conta de reservas se así o establece unha norma legal ou regulamentaria. (…)”.
 • Se incorporou unha nova Disposición Transitoria trixésimo novena LIS relativa a laIntegración na base impoñible dos axustes contables pola primeira aplicación da Circular 4/2017, de 27 de novembro, do Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros:

  “Os cargos e aboamentos a contas de reservas, que teñan a consideración de gastos ou ingresos, respectivamente, en canto teñan efectos fiscais de acordo co que se establece nesta Lei, como consecuencia da primeira aplicación da Circular 4/2017, de 27 de novembro, do Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros, se integrarán por partes iguais na base impoñible correspondente a cada un dos tres primeiros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018, sen que pola devandita integración resulte de aplicación o que se establece no artigo 130 desta Lei.

  A integración por partes iguais sinalada no parágrafo anterior seguirá sendo de aplicación aínda cando cause baixa do balance o elemento a que se refire o importe pendente.

  En caso de extinción do contribuínte dentro dese prazo, o importe pendente se integrará na base impoñible do último período impositivo, non sendo que a mesma sexa consecuencia dunha operación de reestruturación á que resulte de aplicación o réxime fiscal establecido no Capítulo VII do Título VII desta Lei.

  Na memoria das contas anuais dos exercicios correspondentes aos devanditos períodos impositivos deberán mencionarse as cantidades integradas na base impoñible e as pendentes de integrar”.

Aprobación da relación de actividades prioritarias de mecenado

A Disposición adicional segunda do RDLey 27/2018 indica que durante o ano 2019 se considerarán actividades prioritarias de mecenado as enumeradas na Disposición adicional septuaxésimo primeira da Lei 6/2018, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A incorporación deste listaxe de actividades mediante un real decreto-lei se xustifica en prol de do principio de seguridade xurídica, pois doutro xeito seu aplicación durante o devandito exercicio non poderá levarse a cabo ata que non aprobe por unha norma de rango legal xa que non cabe entender prorrogado automaticamente o precepto que as regula para o ano 2018, o que incidiría negativamente na promoción e fomento de tales actividades

IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO NETO

Se modifica o Real decreto-lei 13/2011, de 16 de setembro, por que se prorroga para 2019 o mantemento do gravame do Imposto sobre o Patrimonio para o exercicio 2019.

Madrid, 2 de xaneiro de 2019