Novo banner "Ferramentas asistencia virtual de IVE"

Publicouse un novo banner que reúne as ferramentas de asistencia virtual existentes no portal de IVE e no banner do SII xunto a dous novos servizos de axuda:"Calificador inmobiliario" e "Axuda confección modelo 303 para arrendadores".

O Calificador inmobiliario indica se unha operación de compravenda ou arrendamento tributa polo Imposto sobre Transmisións Patrimoniais ou por IVE, aclarando neste último caso o tipo aplicable, quen debe ingresar o imposto que corresponda e se a factura que documente a operación debe levar ou non IVE.

A axuda para a confección do modelo 303 trátase dun servizo de utilización exclusiva para arrendadores de locais e vivendas urbanos que non leven a cabo outra actividade.Tras facilitar os datos solicitados no cuestionario previo, a ferramenta indica as casas do modelo 303 a cumprir e o importe.

Así mesmo, o "Asistente virtual IVE" amplía os seus contidos para resolver dúbidas sobre operacións inmobiliarias (suxeición ao IVE, exencións, suxeito pasivo, devindicación e expedición de factura, base impoñible, tipo impositivo, deducións).