Nota sobre a cumprimentación das prestacións de maternidade/paternidade exentas

NOTA – INSTRUCIÓNS DE CUMPRIMENTACIÓN DO MODELO 190 EN RELACIÓN COAS PRESTACIÓNS/RETRIBUCIÓNS POR MATERNIDADE/PATERNIDADE EXENTAS.

Co obxectivo de que a información fiscal correspondente ao exercicio 2018 sexa correcta, e de que, polo tanto, os contribuíntes obteñan datos fiscais útiles, débense ter en consideración as seguintes instrucións á hora de cumprir o modelo 190:

Creouse unha nova subclave L.27correspondiente a prestacións/retribucións por maternidade ou paternidade exentas do IRPF.

Esta nova subclave é resultado:

  • Da sentenza do Tribunal Supremo, número 1462/2018, que estableceu como doutrina legal que as prestacións públicas por maternidade satisfeitas pola Seguridade Social están exentas do IRPF.
  • Da modificación do artigo 7.h) da Lei 35/2006 introducida polo Real Decreto-lei 27/2018, do 28 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria e catastral.

Polo tanto, vanse incluír nesta nova subclave L.27 unicamente as prestacións/retribucións por maternidade ou paternidade exentas satisfeitas ao longo de todo o exercicio 2018 (aínda que estivesen sometidas a retención) polas seguintes entidades pagadoras:

  • La Seguridad Social.
  • As Mutualidades de Previsión Social que actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, recoñecidas aos profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social mencionado, sempre que se trate de prestacións en situacións idénticas ás previstas pola Seguridade Social para os profesionais integrados no devandito réxime especial, e co límite do importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social por tales conceptos.
  • No caso dos empregados públicos non integrados no réxime xeral da Seguridade Social, estará exenta a retribución/prestación percibida durante os permisos por parto, adopción ou garda e paternidade a que se refiren as letras a), b) e c) do artigo 49 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro ou a recoñecida pola lexislación específica que lle resulte de aplicación por situacións idénticas ás previstas anteriormente, e co límite do importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social por tales conceptos.
  • Tamén se incluirán as prestacións públicas por maternidade percibidas das Comunidades Autónomas ou entidades locais.

Debe tamén terse en conta que nesta subclave L.27 soamente han de reflectirse as prestacións por maternidade ou paternidade nos termos anteriormente indicados.O resto de prestacións exentas incluídas na letra h) do artigo 7 da Lei do IRPF deberán consignarse na subclave L.08.

Cumprimentación das prestacións/retribucións por maternidade ou paternidade exentas: 

Dada a súa consideración, durante unha parte do exercicio 2018, como retribucións suxeitas e non exentas (ata a data de publicación da sentenza do Tribunal Supremo 1462/2018 e á modificación introducida no artigo 7.h) da Lei 35/2006 do IRPF), as devanditas retribucións puideron estar sometidas a retención a conta do IRPF.Por iso, de forma excepcional, respecto do exercicio 2018, esta subclave L.27, admitirá consignar no campo correspondente a “Retencións practicadas”, os importes retidos ata ese momento.

Tamén poderán consignarse no campo correspondente aos “Gastos Deducibles”, as cotizacións sociais, na parte que fosen satisfeitas polo traballador, asociadas á citada prestación por maternidade.