Nota recordatoria:requisitos para actuar como entidade colaboradora na devolución do IVE en réxime de viaxeiros

O artigo 117.Tres da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, establece que a devolución das cotas soportadas nas adquisicións de bens efectuadas no réxime de viaxeiros regulado no artigo 21.2.º da propia Lei, poderá efectuarse a través de entidades colaboradoras nas condicións que se determinen regulamentariamente.

O artigo 9.1.2.º , letra B) do Regulamento do Imposto, aprobado polo Real Decreto 1624/1992, do 29 de decembro, dispón que o reembolso do Imposto poderá realizarse a través de entidades colaboradoras autorizadas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Para efectos recórdase que as entidades que pretendan intervir como colaboradoras na devolución do IVE en réxime de viaxeiros deben axustar a súa actuación aos seguintes requisitos:

 1. Obter autorización para actuar como entidade colaboradora para intervir na devolución do IVE en réxime de viaxeiros.
 2. Se é o caso, comunicar á AEAT a situación dos puntos de reembolso.
 3. Subscribir contratos de colaboración comercial cos vendedores.

  Tal e como se fai constar nas autorizacións, as entidades colaboradoras non poden intervir na devolución do IVE repercutido a viaxeiros por vendedores cos que non exista contrato de afiliación previo.

  Os contratos de afiliación estableceránlos dereitos e obrigas derivados da afiliación e non poderán incorporar cláusulas que permitan a un afiliado impedir ou limitar, directa ou indirectamente, a adhesión de calquera outro vendedor ao sistema de devolución da entidade colaboradora.

 4. O vendedor deberá comprobar sempre no momento da venda a identidade do viaxeiro e a súa residencia fose da Unión Europea mediante a exhibición do pasaporte, documento de identidade ou outros.

  A obriga anterior deberá ser cumprida materialmente polo vendedor en todo caso e no momento e lugar no que se efectúe a compra.

 5. O vendedor deberá emitir o documento electrónico de reembolso (DER) e remitilo á AEAT.A expedición e remisión poderanse efectuar de dúas formas:
  1. Mediante formulario dispoñible na Sede electrónica da AEAT.
  2. Mediante software propio ou facilitado por unha entidade autorizada para intervir como entidade colaboradora na devolución do IVE en réxime de viaxeiros.

   Calquera que sexa a forma de expedición, a obriga de expedir o DER deberá ser cumprida materialmente polo suxeito pasivo e responsable da operación, isto é, o vendedor do ben.

 6. O vendedor deberá entregar ao viaxeiro copia do DER.
 7. O viaxeiro, no prazo de tres meses dende a venda, deberá presentar os bens na alfándega, que acreditará a saída efectiva destes do territorio da UE mediante visado do DER.

  O visado efectuarase por medios electrónicos cando a alfándega de exportación estea situada no territorio de aplicación do Imposto.

 8. O viaxeiro presentará o DER visado á entidade autorizada.A presentación poderá efectuarse en puntos de reembolso ou electronicamente.
 9. A entidade colaboradora comprobará o visado do DER.
 10. A entidade colaboradora aboará ao viaxeiro, facendo constar a conformidade deste, o Imposto consignado nos documentos electrónicos de reembolso descontando do devandito importe a comisión que proceda aplicar segundo a táboa de devolucións aprobada para o efecto na Orde HAP/2652/2012, do 5 de decembro.

  A entidade colaboradora deberá comunicar á AEAT que o pagamento se fixo efectivo.

  En todo caso, o viaxeiro poderá optar por solicitar directamente do provedor a devolución das cotas do Imposto sobre o Valor Engadido soportadas.

 11. A entidade colaboradora remitirá o DER ao vendedor.
 12. Tal e como se indica expresamente nas autorizacións emitidas, o incumprimento dos requisitos e condicións que implica a autorización concedida producirá a inmediata revogación da autorización.

  Entre outras, son causas de revogación as seguintes:

  1. Que a obriga de comprobar a identidade e a residencia do viaxeiro non se cumpra materialmente polo vendedor no momento e lugar da venda.
  2. Que a obriga de expedir o DER non se cumpra materialmente polo vendedor, estando totalmente prohibida a expedición do DER por parte do viaxeiro.

Madrid, luns, 28 de outubro de 2019