Nota informativa Campaña Sociedades 2018

A principal novidade da Campaña Sociedades 2018 consiste en que, a partir do 1 de xullo de 2019, non estará dispoñible o programa de axuda PADIS do Modelo 200, que será substituído, para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2018, por un formulario de axuda (Sociedades WEB), co obxectivo de introducir melloras na xestión das declaracións tributarias presentadas polos contribuíntes.

Este servizo de axuda ofrece maiores vantaxes para tramitar e presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades, xa que permite o acceso directo ao servidor da Axencia Tributaria sen necesidade de ter que descargar un programa de axuda nun ordenador, como ata agora era necesario.Deste modo, utilizando calquera dispositivo electrónico que permita a conexión con este servidor, pode procederse a cubrir a declaración.

A partir do 1/7/2019, o Imposto sobre Sociedades poderá presentarse utilizando 2 vías:

  • Sociedades WEB.
    • Incorporación de datos manual en formulario.
    • Importación de ficheiro .200
  • Software de terceiros, mediante a xeración dun ficheiro 200.

    Neste caso procederase a presentar o Modelo 200 de forma directa sen utilizar o formulario Sociedades web.

Nesta campaña, melloráronse os procesos de validación da información, polo que recoméndase revisar os programas externos que confeccionan ficheiros .200 para a súa adecuación ás especificacións desta campaña, xa que en caso de que o ficheiro creado para a súa presentación mediante Sociedades web ou presentación directa, non cumpra coas validacións requiridas nesta campaña, o ficheiro será rexeitado.

Por esta razón, recoméndase anticipar a validación/presentación do Modelo 200, co obxectivo de que, en caso de producirse algunha incidencia na xeración do ficheiro, se poida dispoñer de tempo abondo para a emenda antes do fin de prazo de presentación.

Outra novidade desta campaña, é que non se admitirá a presentación de declaracións con persoas ou entidades mal identificadas (NIF de socios, administradores, entidades participadas, etc.).Naqueles casos en que ten cabida a cumprimentación de datos de identificación de terceiros países (mediante campo de país ou marca similar ao efecto) non se realizará a validación contra o censo da AEAT.

Polo tanto, recoméndase a utilización de forma previa do servizo de axuda de identificación que se encontra dispoñible na web da AEAT, onde se pode consultar a identificación tanto de forma individual coma de forma masiva.

Madrid, 26 de xuño de 2019