Aplicación do tipo reducido do 10% aos servizos prestados por intérpretes, artistas, directores e técnicos.

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2019, o Real Decreto-lei 26/2018, do 28 de decembro, engade un novo número 13.º no artigo 91.Uno.2 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (LIVA), polo que se aplica o tipo impositivo do 10% aos servizos seguintes:

13.º Os prestados por intérpretes, artistas, directores e técnicos, que sexan persoas físicas, aos produtores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos e aos organizadores de obras teatrais e musicais.

Desta forma, recupérase a aplicación do tipo reducido a este tipo de servizos que pasaron a tributar ao tipo impositivo xeneral do 21% o 1 de setembro de 2012 coa modificación introducida polo Real Decreto-lei 20/2012, do 13 de xullo.

De acordo coa Doutrina da Dirección Xeral de Tributos existente ata a devandita data, cabe aclarar as seguintes cuestións á hora de determinar se se cumpren os requisitos para que resulte de aplicación o tipo do 10%:

A) Prestador do servizo:

 1. O intérprete, artista, director ou técnico debe tratarse dunha persoa física.Tributarán ao 21% os servizos prestados por sociedades mercantís e comunidades de bens.
 2. O tipo do 10% aplicarase con independencia de que o intérprete, artista, director ou técnico:
  • contrate a través dun representante que actúe en nome alleo, xa que se entende que é o propio artista quen presta por si mesmo o correspondente servizo artístico (consulta 0720-98).
  • contrate os servizos doutros artistas en réxime de dependencia de carácter laboral para prestar o servizo (consulta 1997-97).

B) Destinatario do servizo:

O servizo debe prestarse a organizadores de obras teatrais e musicais.Ten a consideración de organizador dunha obra teatral ou musical a persoa ou entidade que leve a cabo a ordenación dos medios materiais e humanos ou dun deles coa finalidade de que a obra teatral ou musical se represente (contratación do local, publicidade, venda de entradas, etc.)

Poden ter a condición de organizadores de obras teatrais ou musicais:

 1. As entidades públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Deputacións, Concellos);
 2. Asociacións de diversa natureza (culturais, de veciños, de pais de alumnos);
 3. Colexios públicos ou privados;
 4. Sindicatos, comités de empresa ou partidos políticos;
 5. Empresas dedicadas habitualmente á organización de tales obras (empresarios teatrais, propietarios de “pubs” ou salas de festa);
 6. Axentes artísticos, representantes e promotores, cando asuman a organización das obras non limitándose á actividade de mediación;
 7. Empresas que teñen outro obxecto social pero que ocasionalmente organizan a representación de obras teatrais ou musicais, calquera que sexa a finalidade da devandita actividade (Caixas de Aforro, empresas comerciais ou industriais).

Tributarán ao 21% os servizos prestados polos intérpretes, artistas, directores ou técnicos, persoas físicas, a entidades que non asuman a organización da obra ou ben se limiten aos labores de mediación.

C) Tipo de servizo artístico prestado:

Os servizos prestados deberán referirse a obras teatrais ou musicais.

Considéranse obras teatrais, as obras dramáticas, dramático – musicais, coreográficas, pantomímicas e literarias en canto sexan obxecto de recitación ou adaptación para a escena.

Considéranse obras musicais, as que se expresan mediante unha combinación de sons á que pode unirse ou non un texto literario.

Para a aplicación do tipo reducido, non ten transcendencia:

 • O lugar onde se produza a actuación (parques, prazas, colexios, salas de festas, casas da cultura, pubs, teatros ou outros locais);
 • O procedemento establecido para a determinación do importe da contraprestación polos servizos (“cachet” fixo ou porcentaxes na recadación por despacho);
 • A finalidade específica perseguida polo organizador da obra (organización de festas populares ou outros actos lúdicos de carácter gratuíto para os espectadores destas, organización da actividade con fins lucrativos.)

Tributan ao 10% os servizos artísticos de monicreque (consulta 1500-98), os teatros de monicreques (consulta 1570-98), cuentacuentos e os servizos consistentes en recitar poesías durante un concerto flamenco (consulta 2392-99).

Tributa ao 21% a actividade de maxia por non se considerar obra teatral.