Actualización Manual de Sociedades

No Manual Práctico do Imposto sobre Sociedades exercicio 2018, no capítulo 5º Liquidación do Imposto sobre Sociedades:Determinación da Base Impoñible, apartado 4º (páxina 190) Reserva de capitalización incorporouse o seguinte parágrafo: 

A reserva de capitalización dotada terase en conta aos efectos de determinar o incremento dos fondos propios e o mantemento do tal incremento, de acordo co sinalado no artigo 25.2 do LIS.Polo tanto, a reserva de capitalización dotada formará parte dos fondos propios existentes ao inicio e ao final do exercicio da mesma forma que o resto de partidas integrantes de tales fondos non excluídas para os efectos de determinar o seu incremento e posterior mantemento deste. 

Adicionalmente introduciuse a pregunta número 141820 no INFORMA.

Enlace ao Manual Práctico do Imposto sobre Sociedades 2018Nova ventá