Información sobre a exención en IRPF das prestacións por maternidade/paternidade percibidas da Seguridade Social

A sentenza do Tribunal Supremo de 3 de outubro de 2018 (sentenza 1462/2018) fixa como doutrina legal que “As prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”.

A Dirección Xeral de Tributos interpreta que esta doutrina é igualmente aplicable ás prestacións por paternidade percibidas da Seguridade Social.

Na aplicación desta doutrina poden distinguirse os seguintes supostos:

 1. Prestacións percibidas ou que se perciban durante o ano 2018:

  Na próxima campaña de renda os contribuíntes só terán que confeccionar e presentar seus declaracións utilizando os datos fiscais que se lles ofrezan.

  O programa de axuda Renda WEB ofrecerá os datos fiscais incorporando tales prestacións como rendas exentas e as retencións soportadas como plenamente deducibles.

  Tras o coñecemento da sentenza do Tribunal Supremo, o Instituto Nacional da Seguridade Social deixou de practicar retencións sobre as prestacións abonadas, por tratarse de rendas exentas.

 2. Prestacións percibidas nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017:

  Os contribuíntes poderán solicitar a rectificación das declaracións de IRPF en que incluísen tales rendas.

  Se as rendas foron percibidas en máis dun ano, deberán solicitar a rectificación da declaración de IRPF de cada ano.

  Se habilitou un formulario específico para facilitar a solicitude dos anos 2014 e 2015, dispoñible na páxina web da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), en que a persoa perceptora da prestación deberá indicar en cales deses anos percibiu a prestación e un número de conta bancaria de seu titularidade, onde se aboará a devolución que proceda.

  En xaneiro de 2019 estará dispoñible o formulario que permitirá solicitar a rectificación das declaracións dos anos 2016 e 2017.

  Non é necesario anexar á solicitude un certificado da Seguridade Social acreditativo das prestacións por maternidade/paternidade percibidas, tendo en conta que en cada caso a AEAT conseguirá directamente da Seguridade Social toda a información precisa para a resolución do procedemento.

  O formulario pode presentarse a través da sede electrónica da Axencia Tributaria utilizando o sistema RENØ (número de referencia para servizos de renda), Cl@vePIN ou Certificado electrónico.

  O número de referencia (RENØ) pode solicitarse no portal da AEAT en Internet indicando os seguintes datos:

  • Número de DNI e seu data de validez.
  • Recadro 450 da declaración da renda de 2016 ou os últimos cinco díxitos dalgunha conta bancaria en que o interesado figure como titular, se non presentou declaración da renda de 2016.

  Alternativamente, poderá utilizarse o formulario en papel para seu presentación en calquera das oficinas de rexistro da AEAT, aínda que non é válido o uso deste formulario para facer constar datos non contemplados no mesmo, xa que non resulta posible o tratamento informatizado deses datos adicionais. Nese suposto deberá substituírse o uso deste formulario por un escrito en que se describan detalladamente as circunstancias concorrentes, acompañado, se é o caso, da correspondente documentación.

 3. Solicitudes previamente presentadas que se encontren pendentes de resolución dun recurso ou reclamación.

  A aplicación da exención corresponderá ao órgano que estea coñecendo do recurso ou reclamación, sen que sexa precisa a presentación de ningunha solicitude adicional.