2014

 • 22-04-14Vencemento prazo presentación autoliquidacións primeiro trimestre 2014

  Conforme á normativa reguladora de cada imposto, aqueles modelos cuxo prazo de liquidación corresponda co primeiro trimestre, así como os correspondentes ao período de liquidación do mes de marzo, terán como prazo de presentación o período comprendido entre o día 1 e o 20 de abril.Naqueles casos, como neste ano no que o último día do período coincida cun domingo ou día festivo, o devandito período finaliza no día inmediato seguinte.Por iso este ano o período de presentación destas autoliquidacións finaliza con carácter xeral o día 21 de abril e nalgunhas Comunidades Autónomas o día 22 de abril.

  No caso de autoliquidacións con resultado a ingresar nas que se opten pola domiciliación bancaria o prazo de presentación finaliza o 15 de abril.

  A Axencia Tributaria non modificou en ningún momento o prazo xeral de presentación das autoliquidacións correspondente a este primeiro trimestre.

  A Axencia Tributaria, a día 21 de abril de 2014, non xirou ningunha recarga por presentación fóra de prazo correspondente ao primeiro trimestre xa que o prazo aínda non finalizara.

 • 08-04-14Finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones con domiciliación

  Tras as conversas mantidas coas entidades colaboradoras, o prazo de presentación con domiciliación bancaria para as autoliquidacións que se deban presentar no mes de abril de 2014 será de 1 a 15 de abril, de acordo co disposto na Orde EHA/1658/2009, do 12 de xuño.

 • 02-04-14Novos portais de IVE e Módulos

  Se ha publicado un nuevo portal que reúne toda la información acerca del Impuesto sobre el Valor Añadido recogida en diversos apartados de la página web.O portal mostra de xeito ordenado a través de distintas iconas os accesos aos trámites do imposto situados na Sede electrónica así como os aspectos informativos, facilitando a busca para o contribuínte.

  Tamén se incorpora un novo portal de Módulos dirixido aos empresarios e profesionais que tributan no réxime de estimación obxectiva do IRPF e no réxime simplificado do IVE, onde encontrarán a información e trámites necesarios para a presentación das declaracións por ambos os impostos.

 • 26-03-14Novas preguntas frecuentes relativas ao Imposto sobre os gases fluorados de

  As novas preguntas encóntranse a continuación das publicadas anteriormente.

 • 18-03-14Devolución do Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos ("céntimo sanitario")

  A Axencia Tributaria deseñou un modelo normalizado de solicitude, de utilización voluntaria para quen soportasen a repercusión do imposto e desexen solicitar a devolución do imposto soportado.Este modelo normalizado está dispoñible para a súa presentación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.O modelo acompáñase de instrucións e dunha listaxe de preguntas frecuentes.

 • 14-03-14Novas preguntas frecuentes do Modelo 720

  Incluíronse novas preguntas frecuentes relacionadas coa declaración informativa sobre bens e dereitos situados no estranxeiro (modelo 720), cuxo prazo de presentación finaliza o 31 de marzo.
  Estas preguntas vienen a completar las anteriormente publicadas y se refieren a la obligación de informar sobre determinados bienes y derechos.

 • 03-02-14Nota informativa Modelo 347 de 2013

  Formas e prazo de presentación do Modelo 347 (declaración anual operacións con terceiras persoas)

 • 28-01-14Resolución de dúbidas e asistencia para a presentación do Modelo 390 (resumo anual de

  A Axencia Tributaria ampliou os seus servizos de información durante a campaña de presentación do modelo 390 (resumo anual de IVE), reforzando os postos de atención presencial na súa rede de oficinas.

 • 24-01-14Solicitude de carta invitación para alta en PIN24H

  La Agencia Tributaria le ofrece la posibilidad de registrarse en el sistema PIN24H  sin necesidad de acudir a nuestras oficinas.

 • 10-01-14Servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2014

  Con este instrumento o contribuínte poderá calcular a contía e o tipo de retención que lle correspondan en función das retribucións aboadas ou satisfeitas, conforme se establece no Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas nos seus artigos 80 e seguintes.

Imaxe Cargando