Proba piloto Consultas sobre operacións intracomunitarias “CBR”

A Comisión Europea pon en funcionamento unha proba piloto en que participan trece dos Estados membros, entre os que se encontra España, co obxecto de que os empresarios que realicen operacións intracomunitarias poidan formular consultas sobre a tributación no Imposto sobre o valor engadido e recibir resposta por parte dos países implicados.

A proba piloto comeza o 1 de xuño de 2013 e está prevista a súa finalización o 31 de decembro do devandito ano.Esta proba piloto enmárcase dentro do Foro Europeo de IVE, grupo integrado por representantes empresariais e autoridades fiscais, creado pola Comisión co obxecto de mellorar o funcionamento do IVE.

Requisitos para a presentación dun Consulta Tributaria “CBR” (Cross-Border Ruling)

 1. A consulta só pode referirse a operacións nas que estean implicados os Estados membros participantes nesta proba piloto que son os seguintes:

  Bélxica
  Estonia
  España
  Francia
  Chipre
  Lituania
  Letonia
  Hungría
  Malta
  Países Bajos
  Portugal
  Eslovenia
  Reino Unido
 2. Só un dos empresarios participantes na operación pode presentar a Consulta CBR e en único Estado membro, que se será aquel onde este identificado para os efectos do IVE.
 3. Para que a consulta sexa clasificada como “CBR” deberá referirse a operacións intracomunitarias complexas, o cal será valorado por cada Estado membro.A proba  realizásese sobre unha selección das consultas presentadas. 
 4. Na resolución da consulta aplicaranse as normas establecidas nos procedementos nacionais.
 5. O interesado deberá autorizar de xeito expreso no texto da consulta o intercambio da información achegada coas Administracións dos outros Estados membros.
 6. No encabezamento da consulta deberá constar a denominación “CBR” e achegarse unha tradución ao inglés do texto íntegro desta.A presentación das consultas realizarase seguindo o procedemento ordinario a través da páxina web da Dirección Xeral de Tributos:
  https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/FoGe/Pages/Generico/InicioGenerico.aspx?lang=es-É
 7. A resposta á consulta “CBR” poderá consistir en:
  • Non admisión por non reunir os requisitos necesarios.
  • As diferentes respostas dadas polos Estados membros cando non compartan un criterio único.
  • Unha única resposta en nome de todos os Estados membros implicados cando compartan o mesmo criterio.

Poderá obter maior información en:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/eu_vat_forum/index_en.htm