Principais novidades tributarias introducidas pola Lei 16/2013, do 29 de outubro,

pola que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade ambiental e se adoptan outras medidas tributarias e financeiras (BOE do día 30)


IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS


O artigo 3 da Lei 16/2013 introduce as seguintes modificacións no IRPF.

CON EFECTOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2013:

 • Establécese a non aplicación da nova letra k) do artigo 14.1 do TRLIS.

Engádese unha nova regra 6ª no apartado 2 do artigo 30 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, pola que se establece que non será de aplicación a letra k) do artigo 14.1 do Texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades (TRLIS).

O artigo 1 da Lei 16/2013, do 29 de outubro, pola que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade ambiental e se adoptan outras medidas tributarias e financeiras, modificou o TRLIS engadindo, entre outras, a letra k) ao artigo 14.1.Esta nova disposición establece que non terán a consideración de gastos fiscalmente deducibles as rendas negativas obtidas no estranxeiro a través dun establecemento permanente, agás no caso de transmisión deste ou cesamento da súa actividade.

Polo tanto, no IRPF non será aplicable esta disposición, admitíndose a dedución fiscal destas rendas negativas para determinar o rendemento neto de actividades económicas en estimación directa.

CON EFECTOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2014:

 • Exclúese do límite da letra b) do artigo 96 a determinadas ganancias patrimoniais sometidas a retención.

  A Lei 16/2013 introduciu modificacións na Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, no referente á comercialización no mercado interior mediante contas globais («contas ómnibus») dos fondos de investimento constituídos en España.A implantación deste novo sistema de comercialización dos Fondos de investimento españois, require efectuar cambios na normativa tributaria que afectan fundamentalmente á obriga de retención e información que debe asumir o comercializador dos fondos, o que implica modificar determinadas disposicións da Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas físicas.

  En sintonía con esta nova regulación modifícase a letra b) do artigo 96 da Lei do Imposto, incluíndo unha excepción á exclusión da obriga de declarar referente ás ganancias patrimoniais sometidas a retención.

  A nova redacción exclúe da letra b) do artigo 96 a as ganancias patrimoniais procedentes de transmisións ou reembolsos de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo nas que a base de retención non proceda determinala pola contía a integrar na base impoñible.A regulación da base de retención deberá de establecerse regulamentariamente.

  Polo tanto, cando a base de retención non se determine en función da contía a integrar na base impoñible, a ganancia patrimonial obtida non poderá computarse como ganancia patrimonial sometida a retención ou ingreso a conta para os efectos dos límites excluíntes da obriga de declarar.

 • Establécese a obriga de información para as entidades comercializadoras dos Fondos de investimento.

  Modifícase o parágrafo terceiro do apartado 4 do artigo 100 para incluír as entidades comercializadoras dos Fondos de investimento na obriga de informar dos partícipes incluídos nos seus rexistros.

 • Inclúese entre as entidades con obriga de subministrar información ás entidades comercializadoras de fondos de investimento domiciliados en España.

  Como consecuencia do novo sistema de comercialización dos fondos españois, modifícase o apartado 1 da disposición adicional décimo terceira da Lei de Imposto, para incluír dentro da obriga de subministración de información as entidades comercializadoras en territorio español de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo domiciliadas en España.


IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES


 • Contratos de arrendamento financeiro.

  Artigo 1 Primeiro.Con efectos para períodos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2012, modifícase o apartado 1 da DT trixésima do TRLIS, que permite non esixir o requisito do punto 4 do artigo 115 do TRLIS ( importe constante ou crecente), ao importe da parte das cotas de arrendamento correspondente á recuperación do custo do ben.

 • Non deducibilidad da deterioración do valor das participacións no capital ou en fondos propios de entidades

  Artigo 1 Segundo.Para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2013.

  Decláranse gastos non deducibles (art.14, apartado 1 do TRLIS) as perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades e as rendas negativas obtidas no estranxeiro a través dun establecemento permanente, agás no caso de transmisión deste ou cesamento da súa actividade.

  Como consecuencia da non deducibilidad desas perdas e rendas, modifícanse os artigos 19, 21, 22, 31, 32, 50, 71, 73, 88, 89, 90, 92 e 95, para evitar a deducibilidad indirecta, ben polo investidor ou pola casa central.

  No artigo 19, que regula a imputación temporal, engádense dous puntos, 11 e 12, establecendo que as rendas negativas xeradas na transmisión de valores representativos da participación no capital ou en fondos propios, ou na transmisión dun establecemento permanente (EP), cando o adquirente sexa unha entidade do mesmo grupo de sociedades, imputaranse no período impositivo no que os valores ou o EP sexan transmitidos a un terceiro alleo ao grupo ou cando transmitente ou adquirente deixen de formar parte deste.

  A modificación do artigo 21 (Exención para evitar a dobre imposición económica internacional sobre dividendos e rendas de fonte estranxeira derivadas da transmisión de valores representativos dos fondos propios de entidades non residentes en territorio español) establece que o importe das rendas negativas se minoren, segundo os casos, no importe da renda positiva á que se tivese aplicado a exención (no caso de pertenza a un grupo) ou no importe dos dividendos recibidos da entidade participada, sempre que non minorasen o valor de adquisición e xerasen dereito a exención.

  O artigo 22 modifícase para establecer que as rendas negativas obtidas pola transmisión dun establecemento permanente, se minoren no importe das rendas positivas netas obtidas con anterioridade procedentes deste.

  O artigo 31 regula a dedución para evitar a dobre imposición internacional, relativa ao imposto soportado polo suxeito pasivo.Modifícase establecendo a mesma regulación que no artigo 22, no caso da transmisión de establecementos permanentes.

  O artigo 32 modifícase eliminando o primeiro parágrafo do apartado 5, que se refería á non integración da perda por deterioración para o cálculo da dedución, na base do suxeito pasivo que percibe dividendos ou beneficios.Ao xeneralizarse a non deducibilidad das perdas, esta excepción non debe manterse.

  Os restantes artigos modifícanse no mesmo sentido que os anteriores, en orde a facilitar a aplicación da nova regulación das perdas por deterioración nos Réximes de Consolidación fiscal e de Fusións, escisións e achegas de activos.

 • Obriga de información entidades comercializadoras de accións e participacións en Institucións de Investimento Colectivo (IIC).

  Artigo 1 Cuarto.Con efectos dende 1 de xaneiro de 2014, modifícase o parágrafo terceiro do apartado 4 do artigo 141 do TRLIS, obrigando as entidades comercializadoras de accións e participacións en Institucións de Investimento Colectivo a presentar declaración informativa anual.

 • Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla

  Artigo 1 Quinto Un.Para exercicios iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2014.Dáse nova redacción ao artigo 33 do TRLIS, que recolle a bonificación por rendas obtidas en Ceuta e Melilla, para equiparar a bonificación á recollida na Lei do IRPF.

 • Dedución por investimentos en investimentos españois de longametraxes cinematográficas e series audiovisuais.

  Artigo 1 Quinto Dous.Para períodos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2014.Modifícase o artigo 38.2, que definía a base da dedución como custo da produción, sendo agora o custo da produción así como os gastos para a obtención de copias e os gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor, ata o límite para ambos os dous do 40% do custo de produción.

  Ademais declárase a vixencia indefinida desta dedución.

 • Prorrógase para o exercicio 2014 o cálculo da porcentaxe do artigo 45 apartado 4 do TRLIS.

  As porcentaxes aplicables á base de cálculo do pagamento fraccionado correspondente a períodos impositivos iniciados en 2014 serán os seguintes:

  • Para suxeitos pasivos cuxo volume de operacións non superase a cantidade de 6.010.121,04 euros, o resultado de multiplicar por cinco sétimos o tipo de gravame redondeado por defecto.
  • Para suxeitos pasivos cuxo volume de operacións superase a cantidade de 6.010.121,04 euros:
   • O resultado de multiplicar por cinco sétimos o tipo de gravame redondeado por defecto se a cifra de negocios é inferior a dez millóns de euros
   • O resultado de multiplicar por quince veinteavos o tipo de gravame redondeado por exceso, se a cifra de negocios é igual ou superior a dez millóns e inferior a vinte millóns de euros.
   • O resultado de multiplicar por dezasete veinteavos o tipo de gravame redondeado por exceso, se a cifra de negocios foi igual ou superior a vinte millóns e inferior a sesenta millóns de euros.
   • O resultado de multiplicar por dezanove veinteavos o tipo de gravame redondeado por exceso, se a cifra de negocios foi superior sesenta millóns de euros
 • Pagamentos fraccionados de 2014 e 2015

  O Artigo 2, Tercero, establece, para os pagamentos fraccionados correspondentes a exercicios iniciados dentro dos anos 2014 e 2015 que na modalidade do 45.3, se integrará na base o 25 por cento do importe dos dividendos e rendas devindicados aos que resulte de aplicación a exención do artigo 21 do TR.Ademais, para os suxeitos pasivos cuxa cifra de negocios superase os 20 millóns de euros, o pagamento non poderá ser inferior, en ningún caso, ao 12 por cento do resultado da conta de P e G do correspondente período, minorado exclusivamente nos pagamentos fraccionados do mesmo exercicio realizados con anterioridade.Esta porcentaxe redúcese ao 6 por cento para as entidades nas que polo menos o 85 por cento dos ingresos do correspondente período de cálculo do pagamento fraccionado, resulten exentos en aplicación dos artigos 21, 22 ou 30.2 do TR.

 • Pagamentos fraccionados de 2013.

  O Artigo 1 Tercero engade unha disposición adicional vixésima ao TR, establecendo que a non deducibilidad das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades, das rendas negativas obtidas no estranxeiro a través dun establecemento permanente, agás no caso de transmisión deste ou cesamento da súa actividade nin das rendas negativas obtidas por empresas membros dunha UTE que opere no estranxeiro, non terán efectos para os pagamentos fraccionados cuxo prazo de declaración comezase antes da entrada en vigor da Lei 16.Polo tanto, non hai que regularizar os pagamentos fraccionados calculados segundo a modalidade de base impoñible realizados en 2013.A medida si terá reflexo no pagamento de decembro, para exercicios económicos que coincidan co ano natural, posto que para ese pagamento a base dos 11 primeiros meses do exercicio xa non incluirá, se as hai, estas perdas, posto que a modificación do artigo 14 entra en vigor para exercicios iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2013.

 • Prorróganse para o exercicio 2014 e 2015 determinadas disposicións dos RD 12/2012 e 20/2012

  Artigo 2.Segundo Dous.

  • Mantense a limitación na compensación de bases Impoñibles negativas:ata o 50 por cento da base impoñible previa, cando o importe neto da cifra de negocios nos doce meses anteriores á data en que se inicien os períodos impositivos dentro do ano 2014 ou 2015 sexa polo menos de vinte millóns de euros, pero inferior a sesenta millóns de euros.Ata o 25 por cento se a cifra de negocios superou os 60 millóns de euros.A limitación á compensación de bases non resultará de aplicación no importe das rendas correspondentes a quitas consecuencia dun acordo cos acredores non vinculados co suxeito pasivo, aprobado nun período impositivo iniciado a partir do 1 de xaneiro de 2013.
  • Mantense a limitación da deducibilidad do Fondo de comercio e da corrección valorativa por deterioración dos intanxibles de vida útil indefinida.
  • Prorróganse para 2014 e 2015 os límites de aplicación das deducións para incentivar determinadas actividades.
  • Mantense o límite da centésima parte do seu importe da deducibilidad da diferenza entre o prezo de adquisición de participacións en fondos propios de entidades non residentes e o patrimonio neto da entidade participada (art. 12.5 TR )