Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican, entre otros

O Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real Decreto 1777/2004, de 30 de xullo e o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, aprobado polo Real Decreto 439/2007, do 30 de marzo.


IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS


Este real decreto introduce modificaciones básicamente para adaptar su texto a modificaciones incorporadas en otros textos legales que regulan dicho impuesto.Entre otras, las añadidas al ordenamiento a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2013 introdúcense as seguintes modificacións no Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas RD 439/2007 do 30 de marzo, RIRPF:

 • Modificación das circunstancias excluíntes da aplicación da estimación obxectiva:

  Con efectos dende o 1 de xaneiro de 2013 modifícanse as circunstancias excluíntes da aplicación do método de estimación obxectiva en función dos rendementos íntegros para contribuíntes que exerzan actividades cuxos ingresos estean sometidos  a retención do 1 por cento.Esta modificación viene a ratificar los nuevos límites introducidos ya en la Ley del Impuesto.

  1. Para iso modifícase a letra a) e engádese unha letra d) no artigo 32.2 do Regulamento do IRPF.

  2. Como consecuencia do anterior este Regulamento, con efectos da 1 de xaneiro de 2014, crea a obriga de levar un libro rexistro de vendas ou ingresos para os contribuíntes que se encontren na nova letra d) do artigo 32.2.  Apartado terceiro deste regulamento  que modifica o apartado 6 do artigo 68 do RIRPF engadindo un último parágrafo

 • Modificación del contenido reglamentario como consecuencia de la supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual

  Como consecuencia da supresión da dedución por investimento en vivenda habitual a partir de 1 de xaneiro de 2013 elimínase o Capítulo I do Título  IV do RIRPF, isto é os artigos 54 a 57 inclusive.Por ello en determinadas exenciones para dar continuidad a las mismas, se pasa a definir los conceptos necesarios para su aplicación.

  1. A exención por reinvestimento do artigo 41 agora recolle os requisitos que deben cumprir as obras realizadas na vivenda habitual para que sexan consideradas rehabilitación da vivenda.Incluíndo no primeiro posible requisito a cumprir, como novidade que deben tratarse de actuacións subvencionadas en materia de rehabilitación polo Real Decreto 233/2013, de 5 abril.

  2. Engádese un artigo 41 bis, no que se define o concepto de vivenda habitual para os efectos de determinadas exencións que recolle a Lei do IRPF.Isto é, as exencións do artigo 7.t) das rendas derivadas da aplicación dos instrumentos de cobertura dos préstamos hipotecarios destinados a adquirir a vivenda habitual, así como a exención do 33.4.b) de transmisión da vivenda habitual por maiores de 65 anos, e a do 38 por reinvestimento na transmisión de vivenda habitual, todas elas seguen sendo de aplicación.O concepto de vivenda habitual segue sendo o mesmo, pero engádese como requisito que se o contribuínte habitou de xeito efectivo a vivenda no prazo de 12 meses dende a súa adquisición, agora os tres anos mínimos que debe habitala de xeito efectivo e permanente contaranse dende que a habitou e non dende a súa adquisición.

  3. A regularización de deducións por incumprimento de requisitos, artigo 59.2, cámbiase a referencia que se facía ao artigo 68.1 pola propia de vivenda habitual aplicable á cota íntegra estatal, dada a configuración transitoria que agora ten esta dedución.

  4. Elimínanse as referencias normativas á dedución por investimento en vivenda habitual, en materia de obriga de declarar.

  5. Modifícanse os artigos de pagamentos a conta, nos que se ten en conta a dedución por vivenda habitual adquirida con financiamento alleo, para determinar a súa contía, (MINOPAGO), mantendo a redución  do tipo en dous enteiros, cando se vaia ter dereito á dedución por investimento en vivenda habitual regulada pola DT 18ª da Lei do Imposto.

   Artículo 86, Tipo de Retención, Artículo 87, Regularización del tipo y Artículo 88 Comunicación de Datos del perceptor de rentas a su pagador, Artículo 108.2 h) y 110.3 d).A efectos de esta reducción de dos enteros del tipo de retención, si el trabajador comunicó tal circunstancia con anterioridad a 1 de enero de 2013, no será necesario que reitere dicha comunicación.

  6. Engádese unha nova disposición transitoria duodécima, na que se determina que a dedución por vivenda habitual regulada agora como transitoria, se aplicará segundo redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.Asimismo establece que los  contribuyentes  que ejerciten el derecho a esta deducción deben presentar declaración por el impuesto.

 • Modificaciones respecto a entidades de nueva o reciente creación.

  1. O artigo 41 do regulamento,  agora recolle a exención por reinvestimento do 38.2 da LIRPF, da ganancia patrimonial obtida na transmisión de accións ou participacións polas que se tivese practicado a dedución prevista no artigo 68.1 da LIRPF.Establece que la reinversión del importe obtenido se debe efectuar de una sola vez o sucesivamente pero siempre en un período de 1 año desde la fecha de transmisión de las acciones o participaciones.

 • Actualización de referencias al sistema de financiación autonómico

  El artículo 59.2.b) recoge ya el 50 %, en la pérdida del derecho a deducir y su regularización.

 • Adaptación del importe del límite determinante de la obligación de declarar cuando el rendimiento del trabajo se percibe de varios pagadores.

  El artículo 61.3.a) ahora recoge el importe de 11.200 euros.

 • Fraccionamiento de parte de la deuda tributaria por Cambio de residencia.

  Modifícase o artigo 63.2 como consecuencia da anterior modificación do artigo 14.3 da Lei;el reglamento ahora sólo fija las condiciones para el párrafo primero de dicho artículo.

Con efectos desde 1 de enero de 2014 se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RD 439/2007, de 30 de marzo, RIRPF:

 • Modificaciones  respecto a las ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.

  1. En primeiro lugar engádese un punto 2 ao artigo 97 do RIRPF, de cálculo de base de retención cando se trate de reembolsos de participacións en fondos de investimento regulados pola Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, nas que se dan determinadas condicións de simultaneidade con títulos homoxéneos:

   1. O participe simultáneamente foi titular de participacións homoxéneas rexistradas noutra entidade.

   2. Ou ben, este reembolso procede de  diferimiento do artigo 94.1.a) e nalgún dos reembolsos ou transmisións anteriores produciuse esa simultaneidade.

   La base de retención se calculará respecto de un Valor de Adquisición que tenga registrado el partícipe en la entidad con la que efectúe el reembolso, éste será el de las primeras que se compraron.Si proviene de diferimiento se dará fecha y valor registrado en dicho traspaso.

   Estas circunstancias las comunica el participe a la entidad y ésta guardará la comunicación mientras que exista simultaneidad y como mínimo la prescripción.

   Este cálculo también lo aplicarán:

   • En accións e institucións de investimento colectivo domiciliadas no estranxeiro, pero comercializadas, colocadas ou distribuídas en España.

   • E accións de Sociedades de Investimento da Lei 35/2003.

  2. Respecto ao punto anterior, aquelas ganancias  cuxa base de retención se axustase a este, non se incluirán  para calcular o límite de 1.600 euros de ganancias e capital mobiliario con retención, en obriga de declarar, do artigo 61.3.b).

 • Otras modificaciones en artículos de Retenciones

  1. En reembolso de participacións de fondos de investimento, cando as participacións queden rexistradas a nome dunha comercializadora por conta dun partícipe deberá reter ou ingresar a conta  a comercializadora, en lugar da sociedade xestora.Se añade al artículo 76.2.d).1º la obligación de retener de las entidades comercializadoras de fondos de inversión.

  2. Para o cálculo da retención, elimínase a obriga de achegar ao empregador a copia do testemuño literal da resolución xudicial que fixe a compensación compensatoria ao cónxuxe, ou a anualidade por alimentos en favor dos fillos por decisión xudicial.Artículos 83 y 85.Siendo suficiente una comunicación.

  3. O pagador xa non deberá conservar, a disposición da Administración tributaria, os documentos achegados polo contribuínte para xustificar a situación persoal e familiar.

  4. Para aqueles que presentan declaracións mensuais de retencións elimínase o prazo excepcional que existía coa declaración e ingreso do mes de xullo, que lles permitía todo o mes de agosto e os 20 primeiros días naturais do mes de setembro inmediato posterior.


IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES


 • Extensión de la aplicación de los planes especiales de amortización aprobados

  O artigo primeiro Primeiro Un, engade un novo apartado 9 no artigo 5 do RIS, os plans de amortización aprobados poderán aplicarse a aqueles outros elementos patrimoniais de idénticas características cuxa amortización vaia comezar antes do transcurso de tres anos contados dende a data de notificación do acordo de aprobación do plan de amortización, sempre que se manteñan substancialmente as circunstancias de carácter físico, tecnolóxico, xurídico e económico determinantes do método de amortización aprobado.

  A devandita aplicación deberá ser obxecto de comunicación á Axencia Estatal de Administración Tributaria con anterioridade á finalización do período impositivo en que deba facer efecto.

 • Acuerdos previos de valoración o de calificación y valoración de rentas procedentes de determinados activos intangibles.

  O artigo primeiro, Primeiro Dous, engade un capítulo IX ao título I do RIS,  recollendo o procedemento para a solicitude de acordos previos de valoración dos ingresos,  gastos e rendas que se produzan como consecuencia da cesión de activos aos que se refire o artigo 23.1 e para a solicitude de acordos previos de cualificación e valoración que comprenderá a cualificación dos activos como pertencentes a algunha das categorías ás que se refire o citado artigo.

  El procedimiento, resumido, es el siguiente:

  • A solicitude presentarase por escrito, antes de que se realicen as operacións que motiven a aplicación da redución do artigo 23 do LIS.El órgano competente es el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria.El escrito contendrá, como mínimo:

   • Identificación de solicitante e cesionarios.

   • Descrición do activo.

   • Descrición do dereito de uso ou explotación obxecto do contrato e duración.

   • No acordo de cualificación e valoración,  cualificación motivada dos activos.

   • Proposta de valoración dos elementos sobre os que se solicita acordo.

  • No procedemento para os acordos de cualificación e valoración, o órgano competente está obrigado a pedir informe vinculante á Dirección Xeral de Tributos, en relación coa cualificación dos activos.

  • O prazo para finalizar o procedemento é de seis meses.Transcurrido ese plazo, sin haberse notificado resolución expresa la propuesta podrá entenderse desestimada.La resolución que ponga fin al procedimiento o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles.

 • Deducción por inversión de beneficios:Planes especiales de inversión.

  O artigo primeiro, Primeiro Tres engade o capítulo III ao título II do RIS, regulando os Plans especiais de investimento, que poderán presentar os suxeitos pasivos cando polas súas características técnicas, o investimento ou entrada en funcionamento dun elemento do inmobilizado material ou investimento inmobiliario deba efectuarse necesariamente nun prazo superior ao previsto no artigo  37.2 do LIS.

  El procedimiento, resumido, es el siguiente:

  • A solicitude de aprobación deses plans presentarase mediante escrito, antes da finalización do último período impositivo a que se refire o 37.2 do LIS.  Debe contener, al menos:

   • Descrición dos elementos nos que se materializará o investimento.

   • Importe dos investimentos.

   • Plan temporal para o investimento.

   • Circunstancias que xustifican o plan especial.

  • O órgano competente para aprobar o plan, será “o órgano da Axencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acordo coas súas normas de estrutura orgánica”.

  • O prazo para resolver a solicitude é de tres meses.Transcurrido ese plazo sin haberse producido resolución expresa, el plan especial de inversión se entenderá aprobado.

 • Contratos de arrendamiento financiero

  El artículo primero, Primero cuatro, añade el artículo 49 al RIS, estableciendo el plazo de presentación y el contenido mínimo de la nueva comunicación a que se refiere el régimen fiscal especial de arrendamiento financiero regulado en el artículo 115 del TRLIS, de acuerdo con la redacción dada al mismo por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

 • Modificaciones relativas al sistema de retenciones

  El artículo primero, Segundo, introduce las siguientes modificaciones con efectos a partir de 1 de enero de 2014:

  • Modifícase o apartado 6 do artigo 60 do RIS, para determinar que no caso de reembolso das participacións de fondos de investimento, deberán practicar retención ou ingreso a conta as sociedades xestoras, salvo polas participacións rexistradas a nome de entidades comercializadoras por conta de partícipes, respecto das cales serán as devanditas entidades comercializadoras as obrigadas a practicar a retención ou ingreso a conta.

  • Modifícase o apartado 4 do artigo 62 do RIS, engadindo que cando se trate de reembolso de participacións en fondos de investimento regulados pola Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo, para as que, por aplicación do previsto no artigo 40.3 da citada Lei, exista máis dun rexistro de partícipes, ou de transmisión ou reembolso de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo domiciliadas no estranxeiro, comercializadas, colocadas ou distribuídas en territorio español, a regra de antigüidade (os valores transmitidos ou reembolsados polo contribuínte son aqueles que adquiriu en primeiro lugar) aplicarase pola entidade xestora ou comercializadora coa que se efectúe o reembolso ou transmisión respecto dos valores que figuren no seu rexistro de partícipes ou accionistas.

  • Modifícase o apartado 1 do artigo 66 do RIS, para eliminar o prazo excepcional que existía en relación coa declaración e ingreso correspondente ao mes de xullo, respecto daquelas persoas ou entidades que teñen obriga mensual de presentar a declaración e realizar o ingreso correspondente a retencións e ingresos a conta.