Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre,

que introduce modificaciones en el Reglamento del IVA y en otras normas tributarias (BOE del día 26).

Este Real Decreto modifica las siguientes normas:o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real Decreto 1624/1992, do 29 de decembro;o Regulamento Xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado polo Real Decreto 520/2005, do 13 de maio;o Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos e o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.


IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


El artículo primero del RD 828/2013 introduce las siguientes modificaciones en el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (RIVA):

Exención de los servicios prestados por entidades sin finalidad lucrativa:reconocimiento previo.

O artigo 5 RIVA queda derrogado para adaptar o RIVA á supresión por parte da Lei 17/2012 da esixencia legal de solicitude de autorización previa pola Administración Tributaria como requisito para a aplicación das exencións a que se refiren os números 6º e 12º do artigo 20.Uno LIVA (servizos prestados por unións ou agrupacións de interese económico e por organismos sen finalidade lucrativa aos seus membros).

Así mesmo, no artigo 6 RIVA suprímese o recoñecemento previo do carácter social de entidades ou establecementos privados como requisito para a aplicación das exencións previstas nos apartados 8º, 13º e 14º do artigo 20.Uno LIVA aínda que se poderá solicitar, con carácter vinculante para a Administración a súa cualificación como tales.As devanditas exencións aplicaranse sempre que se cumpran os requisitos establecidos no artigo 20.Tres LIVA con independencia do momento en que se obteña a mencionada cualificación.

Operaciones aduaneras exentas.

Se modifican los artículos relativos a las exenciones ligadas a las operaciones aduaneras para adaptarlos a los cambios en los procedimientos aplicables:

 • En subministracións de bens ou avituallamento a buques e avións (artigo 10 RIVA) as operacións serán documentadas ante a Alfándega polo provedor.
 • Nas operacións relacionadas con zonas e depósitos francos e réximes suspensivos, reguladas nos artigos 11 e 12 RIVA, suprímese a obriga de declaración ante a Alfándega, establecendo a responsabilidade da xustificación da exención no adquirente dos bens ou receptor dos servizos exentos, quen deberá entregar ao transmitente ou prestador dos servizos unha declaración subscrita por el onde manifeste a situación dos bens, para o cal poderá utilizar un formulario dispoñible na sede electrónica da AEAT.
 • Adáptase a acreditación da exención dos servizos relacionados coas importacións prevista no artigo 19 RIVA á relación privada entre declarante, o importador e o prestador do servizo exento.Dicha justificación podrá realizarse por medio de la aportación de una copia del ejemplar del DUA de importación con el código seguro de verificación  y la documentación que justifique que el valor del servicio ha sido incluido en la base imponible declarada.

Modificación de la base imponible por créditos incobrables y concurso del destinatario.

La nueva redacción del artículo 24 RIVA, en sus apartados 1 y 2 incorpora los siguientes cambios: 

 • Esíxese ao suxeito pasivo, como condición para a modificación da base impoñible, a acreditación da remisión da factura rectificadora ao destinatario.
 • CON EFECTOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2014, a obriga de comunicación das modificacións de bases impoñibles, tanto para o acredor coma para o debedor, debe realizarse por medios electrónicos, nun formulario específico dispoñible na sede electrónica da AEAT.
 • Os documentos que acompañen a comunicación mencionada por parte do acredor deberán remitirse a través do rexistro electrónico da AEAT
 • En caso de concurso do destinatario das operacións (artigo 80.Tres LIVA):
  • Las facturas rectificativas serán también remitidas a las administraciones concursales.
  • Se elimina de los documentos que deben presentarse en la AEAT acompañando a la comunicación de modificación de base imponible, la copia del auto judicial de declaración de concurso.
  • O destinatario-concursado deberá incluír na declaración-liquidación relativa a feitos impoñibles anteriores ao concurso os axustes derivados daqueles supostos en que este non teña dereito á dedución total do imposto pola parte da cota rectificada non deducible e cando o período de liquidación en que debería efectuarse a rectificación estivese prescrito.
  • NOTA:A Lei 7/2012 modificou o artigo 114.Uno.2º LIVA, coa dobre finalidade de que o destinatario das operacións declarase o axuste positivo que provoca a factura rectificadora nun período anterior á data da declaración do concurso, de maneira que a débeda tributaria derivada do citado axuste tivese a cualificación para os efectos do concurso de “crédito concursal” e de levar a rectificación ao mesmo período en que o destinatario-concursado practicárase a dedución.
  • Precísase que o destinatario ou, no seu caso, a administración concursal deberá presentar a rectificación neste prazo que a declaración-liquidación correspondente ao período en que se tivesen recibido as facturas rectificadoras.

Nuevos supuestos de inversión de sujeto pasivo:comunicación.

En relación cos novos supostos de investimento de suxeito pasivo introducidos na Lei 37/1992 pola Lei 7/2012 nas letras e) e f) do artigo 84.Uno.2º (entrega de bens inmobles con renuncia á exención, entregas en execución de garantía constituída sobre inmobles e execucións de obra de urbanización de terreos ou construción ou rehabilitación de edificacións) incorpórase un novo artigo 24 quater RIVA onde:

 • Establécense determinadas obrigas de comunicación para os empresarios ou profesionais que realicen estas operacións e para os destinatarios destas respecto aos requisitos previstos para a aplicación do investimento do suxeito pasivo.
 • Tales comunicaciones deberán efectuarse con carácter previo o simultáneo a la adquisición de los bienes o servicios
 • Establécese a posibilidade de acreditar polos destinatarios mediante declaración escrita asinada por estes a concorrencia de determinadas circunstancias (que actúan na súa condición de empresarios ou profesionais, que teñen dereito á dedución total do imposto soportado polas adquisicións dos bens inmobles e que as operacións se realizan no marco dun proceso de urbanización de terreos ou de construción ou rehabilitación de edificacións), respondendo solidariamente da débeda tributaria no caso de que mediante a devandita declaración se eluda a correcta repercusión do imposto, sen prexuízo das sancións que procedan.

Régimen especial del criterio de caja- RECC.

CON EFECTOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2014:

Engádese un Capítulo VIII no Título VIII (artigo 61 septies e sig.)dedicado ao desenvolvemento regulamentario deste novo réxime introducido pola Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización:

 • Establécense os termos da inclusión e a renuncia ao réxime, que se exercitarán mediante a presentación de declaración censal nos prazos correspondentes.
 • Prevese a exclusión do RECC, con efecto no ano inmediato posterior aquel en que se superen os límites, cando o volume de operacións durante o ano natural supere os 2.000.000 €, así como cando o total de cobramentos en efectivo que realice respecto dun mesmo destinatario durante o ano natural supere os 100.000 €.
 • Amplíase a información a subministrar nos libros rexistro xerais para incorporar as referencias ás datas de cobramento ou pagamento e do medio utilizado, para os suxeitos pasivos acollidos ao RECC.Del mismo modo, se aplica a los no acogidos al RECC pero que resulten ser destinatarios de operaciones afectadas por el mismo (art. 63 y 64 RIVA).

Inclúese un novo apartado 5 no artigo 69 RIVA onde se precisa que as operacións deberán anotarse nos libros rexistro nos prazos establecidos coma se non lles tivese sido de aplicación o RECC e completarse no momento en que se efectúen os cobramentos ou pagamentos.

Situaciones de declaración de concurso.

De acordo coa previsión introducida no artigo 99.Cinco da Lei 37/1992 pola Lei 7/2012, o artigo 71 RIVA regula a obriga de presentar dúas declaracións-liquidacións, dividindo o período normal de declaración en dous períodos segundo se trate de feitos impoñibles anteriores ou posteriores ao auto de declaración de concurso e a posibilidade de compensación entre estas.

 • Otras modificaciones
  • A flexibilización do ámbito obxectivo de aplicación do tipo impositivo do 4% á adquisición de vehículos para o transporte habitual de persoas con mobilidade reducida ou con minusvalidez en cadeiras de rodas, por persoas ou entidades que presten servizos sociais de promoción da autonomía persoal e de atención á dependencia e de integración social das persoas con minusvalidez contemplado no artigo 26 bis.Dos RIVA.En concreto, permítese a aplicación do 4% aínda que non tivesen transcorrido catro anos dende a adquisición doutro vehículo sempre que se destinen ao transporte habitual de distintos grupos definidos de persoas ou se utilicen en distintos ámbitos territoriais ou xeográficos.

   Se precisa que se considerarán personas con movilidad reducida los titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad siempre que cuenten con el certificado o resolución expedidos por el IMSERSO u órgano competente de la CCAA, acreditativo de la movilidad reducida.

  • A simplificación do procedemento para o exercicio de a opción pola aplicación da regra de pro rata especial regulado no artigo 28.1 RIVA, permitindo o seu exercicio na última declaración-liquidación do imposto correspondente a cada ano natural coa regularización das deducións practicadas durante este.

   Se exceptúan los supuestos de inicio de la actividad o de sector diferenciado.

   El ejercicio de dicha opción vincula al sujeto pasivo durante tres años naturales, considerando como primer año natural el correspondiente al que se refiere la opción ejercitada.

   Para o exercicio 2013 a opción poderá exercitarse mediante presentación de declaración censal no mes de decembro deste ano.

  • A exclusión da aplicación do réxime de estimación obxectiva do IRPF prevista no artigo 36.2 RIVA supoñerá a exclusión nese mesmo ano do réxime simplificado do IVE.
  • A modificación do prazo de presentación das autoliquidacións do IVE previsto no artigo 71.4 RIVA, eliminando a excepción existente para a liquidación do mes de xullo, que se ingresará polos obrigados tributarios o día 20 de agosto en lugar do 20 de setembro.
  • A adaptación das referencias do Regulamento do imposto ás modificacións habidas en materia de facturación, tras a entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2013, do novo Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

  FACTURACIÓN


  CON EFECTOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2014:

  El artículo cuarto del RD 828/2013 introduce las siguientes modificaciones en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre:

  • Excepciónase no artigo 3.2 a non obriga de emitir factura, nos casos de prestacións de servizos definidas nos artigos 20.Uno.16º e 18º LIVA nos casos de operacións realizadas no territorio de aplicación do imposto, Canarias, Ceuta ou Melilla por empresarios distintos de entidades aseguradoras e de crédito.
  • Se incluyen en los artículos 6, 7 y 11 las referencias correspondientes derivadas del RECC (mención del RECC en el contenido de las facturas, plazo para la expedición)

  DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS


  El artículo segundo del RD 828/2013 introduce las siguientes modificaciones en el RD 520/2005, de 13 de mayo:

  No artigo 14.2.c) concrétase o requisito de que as cotas indebidamente repercutidas fosen ingresadas sinalando que nos casos de autoliquidacións a ingresar sen ingreso efectivo do resultado da autoliquidación, só procederá devolver a cota indebidamente repercutida que exceda do resultado da autoliquidación que estea pendente de ingreso.


  DECLARACION ANUAL OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS-MOD.347


  CON EFECTOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2014:

  El artículo tercero del RD 828/2013 introduce las siguientes modificaciones en el RD 1065/2007, de 27 de julio:

  Ámbito subjetivo (artículos 31 y 32)

  • Pasan a incluírse como obrigados a presentar a declaración as comunidades de bens en réxime de propiedade horizontal así como determinadas entidades ou establecementos de carácter social, con determinadas excepcións.
  • Os suxeitos pasivos acollidos ao réxime simplificado do IVE deberán subministrar información non só das operacións polas que emitan factura senón tamén daquelas polas que reciban factura e estean anotadas no Libro Rexistro de facturas recibidas.

  Contenido de la declaración (artículo 33)

  • Os suxeitos pasivos acollidos ao RECC e os destinatarios das súas operacións deberán incluír na súa declaración anual de forma separada os importes devindicados durante o ano natural conforme á regra xeral de devindicación (artigo 75 LIVA) e de acordo cos criterios do réxime especial (artigo 163 terdecies LIVA).
  • Prodúcese a eliminación do límite mínimo excluínte de 3.005,06 € exclusivamente para obrigar a declarar todas as subvencións outorgadas polas distintas AAPP a unha mesma persoa ou entidade. 

  Cumplimentación (artículo 34)

  • En el caso de empresarios ou profesionais establecidos noutro Estado membro que carezan de NIF, deberase consignar o número de identificación fiscal para os efectos do Imposto sobre o Valor Engadido atribuído polo devandito Estado.
  • Deberán identificarse separadamente as operacións nas que se produza a aplicación da investimento do suxeito pasivo no IVE, as que se vinculen ao réxime de depósito distinto do alfandegueiro e ás que se aplique o RECC.
  • Precísase que a obriga de presentar o modelo 347 por parte da Administración Xeral do Estado respecto ás operacións realizadas con cargo ao Presuposto de gastos do Estado polo procedemento de Pagamento directo realizarase mediante o envío da devandita información de xeito único e centralizado a través da Intervención Xeral da Administración do Estado.

  Imputación temporal (artículo 35)

  • A información subministrarase exclusivamente atendendo ao seu cómputo anual, nos supostos da información a presentar polos suxeitos acollidos ao RECC, polas comunidades de bens en réxime de propiedade horizontal e, en canto ás operacións afectadas polo RECC, polos destinatarios destas. 

  DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES INCLUIDAS EN LOS LIBROS REGISTRO-MOD.340


  CON EFECTOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2014:

  El apartado once del artículo tercero del RD 828/2013  reduce el ámbito subjetivo de la obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro (modelo 340) a suxeitos pasivos do IVE ou do IGIC que estean incluídos no rexistro de devolución mensual.