Pagamentos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e

Nota

A Lei 16/2012, do 27 de decembro, pola que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica, somete a tributación, a través dun gravame especial, os premios pagados correspondentes a sorteos celebrados a partir do 1 de xaneiro de 2013, das lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal Lotarías e Apostas do Estado, polos órganos ou entidades das Comunidades Autónomas, así como dos sorteos organizados pola Cruz Vermella Española e das modalidades de xogos autorizadas á Organización Nacional de Cegos Españois.Así mesmo, sométense ao devandito gravame especial os premios das lotarías, apostas e sorteos organizados por organismos públicos ou entidades que exerzan actividades de carácter social ou asistencial sen ánimo de lucro establecidos noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo e que persigan obxectivos idénticos aos dos organismos ou entidades españois anteriormente sinalados e que ata agora estaban exentos.

A referida norma establece que os perceptores destes premios, calquera que sexa a súa natureza, no momento do cobramento, soportasen unha retención ou ingreso a conta que debe practicarlles o organismo pagador do premio, é dicir, SELAE, Cruz Vermella Española,  ONCE ou a CCAA correspondente.

Polo tanto, os contribuíntes do IRPF ou os contribuíntes non residentes sen establecemento permanente que resulten agraciados e soportasen a retención no momento do abono do premio,  ou non a soportasen por ser a súa contía inferior a 2.500 euros, non terán que presentar ningunha outra autoliquidación.

Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que obteñan un premio suxeito ao gravame especial deberán incluír, como antes do 1 de xaneiro de 2013,  o importe do premio entre as rendas do período suxeitas ao imposto e a retención/ingreso a conta soportado como un pagamento a conta máis.Coa nova normativa, a única diferenza é que estes premios pasan a estar sometidos a retención ou ingreso a conta do 20%.

Adicionalmente, os contribuíntes non residentes sen establecemento permanente que resulten agraciados e soportasen a retención no momento do abono do premio,  poderán solicitar a devolución que puidese corresponderlles por aplicación dun convenio para evitar a dobre imposición internacional.Por último, recórdase que respecto á obriga de identificación de beneficiarios de premios, non existen cambios substanciais respecto de anos anteriores.En caso de que se trate de premios que fosen distribuídos en forma de participacións  e quen proceda á repartición deste figure como beneficiario único (ou como Xestor de Cobramento) por manifestalo así no momento do cobramento do premio, deberá estar en condicións de acreditar ante a Administración Tributaria que o premio foi repartido aos titulares de participacións.