Novedades tributarias introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores

Infórmase das principais novidades tributarias introducidas pola Lei 14/2013, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o Imposto sobre Sociedades e o Imposto sobre o Valor Engadido


PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POLA LEI 14/2013, DO 27 DE SETEMBRO, DE APOYO Aos EMPRENDEDORES Y a SÚA INTERNACIONALIZACIÓN (BOE do día 28)


IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS


O artigo 27 da Lei 14/2013 introduce as seguintes modificacións no IRPF: 

CON EFECTOS DENDE O 29 DE SETEMBRO DE 2013:

 • Suprímese a exención das ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación.

  Suprímese a letra d) do apartado 4 do artigo 33 e a disposición adicional trixésimo cuarta da Lei do Imposto.Ambas as dúas normas establecían a exención de determinadas ganancias patrimoniais xeradas na transmisión de accións e participacións en empresas de nova ou recente creación nos termos e condicións da disposición adicional trixésimo cuarta da Lei.

  Non obstante, os contribuíntes que obteñan ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión da transmisión de accións ou participacións adquiridas con anterioridade ao 29 de setembro de 2013 (entrada en vigor da Lei 14/2013), poderán aplicar a exención prevista na disposición adicional trixésimo cuarta na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.

 • Establécese unha nova exención por reinvestimento no suposto de transmisión de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación.

  O artigo 38.2  da Lei do Imposto establece a exención por reinvestimento das ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión da transmisión de accións ou participacións polas que se tivese practicado a dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación prevista no artigo 68.1 da devandita Lei.A exención poderá ser total, se se reinverte o importe total obtido pola transmisión das accións, ou parcial cando o importe reinvertido sexa inferior ao total percibido na transmisión.

  Non resultará de aplicación a exención por reinvestimento:

  • Cando o contribuínte adquirise valores homoxéneos no ano anterior ou posterior á transmisión das accións.Neste caso, a exención non procederá respecto dos valores que permanezan no patrimonio do contribuínte.
  • Cando as accións se transmitan ao cónxuxe, ou a parentes en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao incluído.
  • Cando as accións ou participacións se transmitan a unha entidade respecto da que se produza, co contribuínte ou con calquera das persoas citadas no punto anterior, algunha das circunstancias establecidas no artigo 42 do Código de Comercio.
 • Dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación.

  Engádese un novo apartado 1 ao artigo 68 da Lei do Imposto polo que se establece unha nova dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación.  A dedución aplicarase exclusivamente na cota íntegra estatal.

  A porcentaxe de dedución será do 20 por cento das cantidades satisfeitas pola subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación que cumpran os requisitos establecidos.

  La base máxima de dedución será de 50.000 euros anuais e estará formada polo valor de adquisición das accións ou participacións subscritas.Cando se aplicase a exención por reinvestimento regulado no artigo 38, unicamente formará parte da base da dedución das novas accións subscritas o exceso do importe total obtido na transmisión das accións polas que se tivese aplicado a exención.

  A aplicación da dedución requirirá que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período impositivo exceda do valor que botara a súa comprobación ao comezo deste polo menos na contía dos investimentos realizados (art.º 70.1).

  Para a práctica da dedución será necesario obter unha certificación expedida pola entidade cuxas accións ou participacións se adquirisen indicando o cumprimento dos requisitos.Prevese a regulación regulamentaria da obriga de subministración de información para as entidades de recente ou nova creación cuxos socios ou accionistas terían solicitado a certificación citada anteriormente   (artigo 105.2.e).

  A entidade cuxas accións ou participacións se adquiran deberá cumprir os seguintes requisitos:

  • Revestir a forma de Sociedade Anónima, Sociedade de Responsabilidade Limitada, Sociedade Anónima Laboral ou Sociedade de Responsabilidade Limitada Laboral.
  • Exercer unha actividade económica que conte cos medios persoais e materiais necesarios para o desenvolvemento desta.Non poderá ter por actividade a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario.
  • Os fondos propios da entidade non poderán superar 400.000 euros no inicio do período impositivo en que o contribuínte adquira as accións ou participacións.

  A dedución soamente resultará de aplicación respecto das accións ou participacións subscritas a partir do 29 de setembro de 2013 (data de entrada en vigor da Lei 14/2013).

CON EFECTOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2013:

 • EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN.Regúlanse as especialidades para a aplicación da nova dedución por investimento de beneficios establecido no novo artigo 37 do TRLIS.

  Modifícase o apartado 2 do artigo 68 da Lei 35/2006 para regular as especialidades necesarias para a aplicación da dedución por investimento de beneficios do artigo 37 do TRLIS. 

  Establécense as seguintes especialidades para a aplicación no IRPF:

  • Darán dereito á dedución os rendementos netos de actividades económicas que se invistan en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarias afectos a actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte.
  • Deberase inverter unha contía equivalente a a parte da base liquidable xeral positiva do período impositivo que corresponda aos rendementos netos de actividades económicas.A base da dedución será esta contía.
  • A porcentaxe de dedución será do 10 por cento.Non obstante, será do 5 por cento cando o contribuínte practicase a redución do 20 por cento prevista no apartado 3 do artigo 32 desta Lei ou a redución por mantemento ou creación de emprego, ou se trate de rendas obtidas en Ceuta e Melilla respecto das que se tivese aplicado a dedución prevista no artigo 68.4 da Lei.
  • O importe da dedución non poderá exceder da suma da cota íntegra estatal e autonómica.
  • Non serán aplicables os apartados 5 e 8 do artigo 37 do TRLIS.
  • A dedución aplicarase aos contribuíntes que determinen o rendemento en estimación directa en calquera das súas modalidades.Non obstante, tratándose de contribuíntes que determinen o  rendemento neto polo método de estimación obxectiva poderase aplicar cando se estableza regulamentariamente.

  En todo caso deberán cumprirse os requisitos establecidos para as empresas de reducida dimensión (art.108 TRLIS).A cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior ha de ser inferior a 10 millóns de euros.

  Esta dedución será aplicable respecto dos rendementos netos de actividades económicas obtidos a partir de 1 de xaneiro de 2013.


  IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES


 • Dedución por Investimento de Beneficios

  Para períodos impositivos iniciados dende o 1 de xaneiro de 2013, o  artigo 25 introduce no Texto Refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades, novamente, o artigo 37 (sen contido no actual TRLIS),  creando a Dedución por Investimento de Beneficios, para os suxeitos pasivos que cumpran os requisitos do Réxime de Entidades de Reducida Dimensión. Esta dedución por investimento de beneficios é aplicable polas entidades que cumpran os requisitos do artigo 108 e tributen de acordo coa escala do artigo 114.  A dedución aplicarase  sobre a cota íntegra do exercicio no que se realice o investimento, e consiste no 10 por cento dos beneficios que se invistan en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas.A dedución será do 5 por cento para as entidades que tributen de acordo coa escala de gravame da D.A. duodécima da Lei  (tipo reducido por mantemento ou creación de emprego).

  As características principais desta dedución son:

  • O investimento deberá realizarse no prazo comprendido entre o inicio do período impositivo en que se obteñen os beneficios obxecto de investimento e os dous anos posteriores ou, excepcionalmente, de acordo cun plan especial de investimento aprobado pola Administración tributaria por proposta do suxeito pasivo.Os elementos patrimoniais obxecto de investimento deberán permanecer en funcionamento no patrimonio da entidade, salvo perda xustificada, durante un prazo de 5 anos, ou durante a súa vida útil se é inferior.
  • A base da dedución resultará de aplicar ao importe dos beneficios do exercicio, sen incluír a contabilización do Imposto sobre Sociedades, obxecto de investimento un coeficiente determinado por
   1. No numerador:os beneficios obtidos no exercicio, sen incluír a contabilización do Imposto sobre Sociedades, minorados por aquelas rendas ou ingresos que sexan obxecto de exención, redución, bonificación, dedución do artigo 15.9 desta Lei ou dedución por dobre imposición, exclusivamente na parte exenta, reducida, bonificada ou deducida na base impoñible, ou ben que xerase dereito a dedución na cota íntegra.
   2. No denominador:os beneficios obtidos no exercicio, sen incluír a contabilización do Imposto sobre Sociedades.

    O coeficiente que resulte tomarase con dous decimais redondeado por defecto.

  • As entidades que apliquen esta dedución deberán dotar unha reserva por investimentos, con cargo aos beneficios do exercicio, por un importe igual á base de dedución, que será indispoñible en tanto que os elementos patrimoniais nos que se realice o investimento deban permanecer na entidade.
  • Esta dedución é incompatible coa aplicación da liberdade de amortización, coa dedución por investimentos regulada no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias, e coa Reserva para investimentos en Canarias regulada no artigo 27 da Lei 19/1994, de 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.
 • Deducións do artigo 44

  O Artigo 26 dá nova redacción ao artigo 44 do TRLIS.Mantense coa redacción actual o apartado 1.Modifícase o apartado2. O apartado 3, sen cambios, pasa a ser o apartado 4.Por último, introdúcese un novo apartado 3.

  O Artigo 26 un, dá nova redacción ao apartado 2 do artigo 44 do TRLIS, que recolle as normas comúns ás deducións previstas no Capítulo IV. 

  O apartado 2 do artigo 44, establece que as entidades que tributen a tipo xeral, ao resultante da escala do artigo 114, ou ao 35 por cento, que xeren deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica  (recollidas nos apartados 1 e 2 do artigo  35 do TRLIS) en exercicios iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2013, poderán optar por aplicar a dedución nos termos xerais cos límites do apartado 1 deste mesmo artigo ou, o que resulta novidoso, por quedar excluídas do citado límite.Para quedar excluídas deberán renunciar a  un 20 por cento (en concepto de desconto) do importe da dedución xerada, a cambio do cal poderán  aplicar a dedución sen límites.En caso de insuficiencia de cota poderase solicitar o seu abono á Administración tributaria, a través da declaración do Imposto de Sociedades. 

  O importe da dedución aplicada ou aboada, no caso de actividades de innovación tecnolóxica non poderá superar conxuntamente o importe de 1 millón de euros anual.

  O importe da dedución aplicada ou aboada por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, non poderá superar conxuntamente e por todos os conceptos, o importe de 3 millóns de euros anuais.

  Para a aplicación do disposto neste apartado, débense cumprir os seguintes requisitos:

  1. Que transcorra, polo menos, un ano dende a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución, sen que esta fose obxecto de aplicación.
  2. Que o equipo medio ou, alternativamente, o equipo medio adscrito a actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica non se vexa reducida dende o final do período impositivo en que se xerou a dedución ata a finalización do prazo a que se refire a letra c) seguinte.
  3. Que se destine un importe equivalente á dedución aplicada ou aboada, a gastos de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica ou a investimentos en elementos do inmobilizado material ou activo intanxible exclusivamente afectos ás devanditas actividades, excluídos os inmobles, nos 24 meses seguintes á finalización do período impositivo en cuxa declaración se realice a correspondente aplicación ou abono.
  4. Que a entidade obtivese un informe motivado sobre a cualificación da actividade como investigación e desenvolvemento ou innovación tecnolóxica ou un acordo previo de valoración dos gastos e investimentos correspondentes ás devanditas actividades, nos termos establecidos no apartado 4 do artigo 35 desta Lei.

  O incumprimento de calquera destes requisitos levará consigo a regularización das cantidades indebidamente aplicadas ou aboadas, na forma establecida no artigo 137.3 do TRLIS.

  O novo apartado 3 do artigo 44, establece que un mesmo investimento non poderá dar lugar á aplicación de máis dunha dedución na mesma entidade salvo disposición expresa, nin poderá dar lugar á aplicación dunha dedución en máis dunha entidade.

 • Cesión de activos intanxibles

  Aplicable ás cesións de activos intanxibles que se produzan a partir do 29 de setembro de 2013. O artigo 26, dous, modifica o artigo 23 do TRLIS, que recolle a redución das rendas procedentes de determinados activos intanxibles.

  A redacción anterior permitía a redución na base impoñible, do 50% dos ingresos procedentes de determinados activos intanxibles.A reforma substitúe ingresos por rendas netas, sen modificar os bens cuxa cesión pode beneficiarse do réxime.Determina como se calculan as rendas netas, mantén a exclusión do beneficio fiscal das rendas procedentes de determinados bens e permite aos suxeitos pasivos solicitar á Administración tributaria un acordo previo de valoración ou de cualificación, que se desenvolven nos apartados 6 e 7 do artigo, respectivamente.

  1.- As rendas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación de patentes, debuxos ou modelos, planos, fórmulas ou procedementos secretos, de dereitos sobre informacións relativas a experiencias industriais, comerciais ou científicas, integraranse na base impoñible nun 40 por cento do seu importe, cando se cumpran os seguintes requisitos (en grosa os novos):

  1. Que a entidade cedente crease os activos obxecto de cesión, polo menos, nun 25 por cento do seu custo.
  2. Que o cesionario utilice os dereitos de uso ou de explotación no desenvolvemento dunha actividade económica e que os resultados desa utilización non se materialicen na entrega de bens ou prestación de servizos polo cesionario que xeren gastos fiscalmente deducibles na entidade cedente, sempre que, neste último caso, a devandita entidade estea vinculada co cesionario.
  3. Que o cesionario non resida nun país ou territorio de nula tributación ou considerado como paraíso fiscal, salvo que estea situado nun Estado Membro da Unión Europea e o suxeito pasivo acredite que a operativa responde a motivos económicos válidos.
  4. Cando
  5. Que a entidade dispoña dos rexistros contables necesarios para poder determinar os ingresos e gastos, directos e indirectos, correspondentes aos activos obxecto de cesión.

  2.- Definición de rendas, para os efectos do establecido no apartado 1 do artigo 23.Entenderase por rendas a diferenza positiva entre os ingresos do exercicio procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación dos activos e as cantidades que sexan deducidas neste por aplicación dos artigos 11.4 ou 12.7 desta Lei, por deterioracións e por aqueles gastos do exercicio directamente relacionados co activo cedido.No obstante, no caso de activos intanxibles non recoñecidos no balance da entidade, entenderase por rendas o 80 por cento dos ingresos procedentes da cesión daqueles.

  3.- Mantense a exclusión do beneficio fiscal das rendas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación, de marcas, obras literarias, artísticas ou científicas, incluídas as películas cinematográficas, de dereitos persoais susceptibles de cesión, como os dereitos de imaxe, de programas informáticos, equipos industriais, comerciais ou científicos, nin de calquera outro dereito ou activo distinto dos sinalados no apartado 1.Engádese como operación excluída a transmisión destes activos intanxibles.

  4.- Para os efectos de aplicar a presente redución, con carácter previo á realización das operacións, o suxeito pasivo poderá solicitar á Administración tributaria a adopción dun acordo previo de valoración en relación cos ingresos procedentes da cesión dos activos e dos gastos asociados, así como das rendas xeradas na transmisión.

  5.- Así mesmo, con carácter previo á realización das operacións, o suxeito pasivo poderá solicitar á Administración tributaria un acordo previo de cualificación dos activos como pertencentes a algunha das categorías a que se refire o apartado 1 do artigo 23 e de valoración en relación cos ingresos procedentes da cesión daqueles e dos gastos asociados, así como das rendas xeradas na transmisión.A resolución desteEn caso de estimarlo procedente, la Dirección General de Tributos podrá solicitar opinión no vinculante al respecto, al Ministerio de Economía y Competitividad.

  Polo que se refire ao procedemento para ambos os dous acordos,  a Lei remítese a desenvolvemento regulamentario.

  Réxime transitorio:

  A  Disposición transitoria cuadraxésima establece o régimen transitorio da redución de ingresos procedentes de determinados activos intanxibles, para as  cesións do dereito de uso ou de explotación de activos intanxibles que se realizasen con anterioridade ao 29 de setembro de 2013, establecendo que  se regularán polo establecido no artigo 23 desta Lei, segundo redacción dada a este pola disposición adicional oitava.Oito da Lei 16/2007, do 4 de xullo, de reforma e adaptación da lexislación mercantil en materia contable para a súa harmonización internacional con base na normativa da Unión Europea.

 • Deducción por creación de empleo

  Aplicable aos períodos impositivos que comecen a partir do 1 de xaneiro de 2013.  O artigo 26.3, modifica o artigo 41 do TRLIS, que recolle a Dedución por creación de emprego para traballadores con minusvalidez, establecendo diferentes importes segundo o grao de minusvalidez do contratado e eliminando a anterior referencia a “minusvalía”. Tamén se elimina a obrigatoriedade de que o contrato sexa “por tempo indefinido”.

  • Será deducible da cota íntegra a cantidade de 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de equipo de traballadores con minusvalidez nun grao igual ou superior ao 33 por cento e inferior ao 65 por cento, contratados polo suxeito pasivo, experimentado durante o período impositivo respecto ao equipo medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.
  • Será deducible da cota íntegra a cantidade de 12.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de equipo de traballadores con minusvalidez nun grao igual ou superior ao 65 por cento, contratados polo suxeito pasivo, experimentado durante o período impositivo, respecto ao equipo medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

  Ao igual que prevía a regulación anterior, os traballadores contratados que deran dereito á dedución prevista neste artigo non se computarán para os efectos da liberdade de amortización con creación de emprego regulada no artigo 109 desta Lei.

 • Cooperativas

  A Disposición Final oitava apartado 4 modifica o artigo 7 da Lei 11/2013 do 26 de xullo de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego, que introduciu a Disposición Adicional décimo novena do T.R da Lei do Imposto sobre Sociedades.A modificación consiste en eliminar a referencia ás cooperativas que se constitúan a partir do 1 de xaneiro de 2013 entre as beneficiarias da aplicación da escala que recolle dita DÁ, xa que non resulta necesaria, ao ter cambiado “tipo diferente ao xeneral” (que as excluía), por tipo inferior (que as inclúe).

 • Derrogación técnica

  A Disposición derrogatoria derroga o apartado 3 da disposición adicional décima do TRLIS.Trátase dunha derrogación técnica posto que ese apartado 3 fai referencia ao anterior artigo 37 do citado TRLIS derrogado á súa vez polo artigo 92 catro da Lei 2/2011 do 4 de marzo.O actual artigo 37  recolle a Dedución por Investimento de Beneficios.


  IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


RÉXIME ESPECIAL DO CRITERIO DE CAIXA NO IVE

Con efectos dende o 1 de xaneiro de 2014, o artigo 23 da Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización introduce o réxime especial do criterio de caixa no Capítulo X do Título IX da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (art. 163 decies e sig.)

Este novo réxime especial de carácter optativo, permite aos suxeitos pasivos atrasar a devindicación e a conseguinte declaración e ingreso do IVE repercutido ata o momento do cobramento aos seus clientes aínda que se atrasará, igualmente, a dedución do IVE soportado nas súas adquisicións ata o momento en que efectúe o pagamento aos seus provedores (criterio de caixa dobre);todo iso coa data límite do 31 de decembro do ano inmediato posterior a aquel en que as operacións se efectuasen.

As principais características do réxime especial do criterio de caixa son:

 • Requisitos subxectivos:

  Poderán aplicar este réxime especial os suxeitos pasivos do imposto cuxo volume de operacións durante o ano natural anterior non superase os 2.000.000 de euros, entendendo que as operacións se realizan cando se producise a devindicación do IVE se non lles tivese sido de aplicación o réxime especial.

  Exclúense os suxeitos pasivos cuxos cobramentos en efectivo respecto un mesmo destinatario durante o ano natural superen a contía determinada regulamentariamente.

 • Réxime optativo:

  O réxime poderá aplicarse polos suxeitos pasivos que cumpran os requisitos anteriores e opten pola súa aplicación nos termos que se establezan regulamentariamente.

  A opción entenderase prorrogada salvo renuncia.Esta renuncia terá unha validez mínima de 3 anos.

  A renuncia ou exclusión do réxime determinará o mantemento das normas reguladas neste respecto das operacións efectuadas durante a súa vixencia.

 • Requisitos obxectivos:

  O réxime especial referirase a todas as operacións do suxeito pasivo realizadas no territorio de aplicación do imposto

  Exclúense:

  1. As acollidas aos réximes especiais simplificado, da agricultura, gandería e pesca, da recarga de equivalencia, do ouro de investimento, aplicable aos servizos prestados por vía electrónica e do grupo de entidades.
  2. As entregas de bens exentas ás que se refiren os artigos 21, 22, 23, 24 e 25 desta Lei (exportacións e entregas intracomunitarias de bens)
  3. As adquisicións intracomunitarias de bens.
  4. Aquelas nas que o suxeito pasivo do imposto sexa o empresario ou profesional para quen se realiza a operación conforme artigo 84.Uno.2º, 3º e 4º (supostos de investimento do suxeito pasivo).
  5. As importacións e as operacións asimiladas a importacións.
  6. Aquelas ás que se refiren os artigos 9.1º e 12 (autoconsumos de bens e servizos)
 • Contido do réxime:

  • O imposto se devindicará:

   • No momento do cobramento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente percibidos.
   • O 31 de decembro do ano inmediato posterior a aquel en que se realizase a operación se o cobramento non se produciu.

   Deberá acreditarse o momento do cobramento, total ou parcial, do prezo da operación.

  • A repercusión deberá efectuarse ao tempo de expedir e entregar a factura pero entenderase producida no momento da devindicación da operación.

  • Os suxeitos pasivos acollidos ao réxime poderán practicar os seus deducións nos termos establecidos no Título VIII da LIVA coa particularidade de que o dereito á dedución nace:

   • No momento do pagamento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente satisfeitos
   • O 31 de decembro do ano inmediato posterior a aquel en que se realizase a operación se o pagamento non se produciu

   Deberá acreditarse o momento do pagamento total ou parcial do prezo da operación.

  • As obrigas formais específicas deste réxime determinaranse regulamentariamente.

 • Destinatarios das operacións afectadas polo réxime:

  No caso dos suxeitos pasivos non acollidos ao réxime pero que sexan destinatarios das operacións incluídas neste, o dereito á dedución das cotas soportadas por esas operacións nace:

  • No momento do pagamento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente satisfeitos
  • O 31 de decembro do ano inmediato posterior a aquel en que se realizase a operación se o pagamento non se produciu
 • Modificación de bases impoñibles do artigo 80.Cuatro LIVA

  A modificación da base impoñible por créditos incobrables efectuada por suxeitos pasivos que non se encontren acollidos ao réxime especial do criterio de caixa, determinará o nacemento do dereito á dedución das cotas soportadas polo suxeito pasivo debedor acollido ao devandito réxime especial correspondentes ás operacións modificadas e que estivesen aínda pendentes de dedución.

 • Efectos do auto de declaración de concurso

  A declaración de concurso do suxeito pasivo acollido ao réxime especial do criterio de caixa ou do suxeito pasivo destinatario das súas operacións determinará, na data do auto de declaración do concurso, a devindicación das cotas repercutidas e a dedución das cotas soportadas respecto das operacións ás que fose de aplicación este réxime, que estiveran aínda pendentes de devindicación ou dedución.

IMPOSTO XERAL INDIRECTO CANARIO

Con efectos dende o 1 de xaneiro de 2014, o artigo 24 da Lei 14/2013 introduce o Réxime especial do criterio de caixa no Capítulo  IX do Título III da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias (art. 58 nonies e seguintes) en análogos termos aos sinalados para o Imposto sobre o Valor Engadido.