Novidades tributarias introducidas polo Real  Decreto-lei 4/2013, do 22 de febreiro, pola que se adoptan determinadas medidas tributarias de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego (BOE do 23 de febreiro)

Infórmase das principais novidades tributarias introducidas polo Real Decreto-lei 4/2013, do 22 de febreiro, no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o Imposto sobre Sociedades de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego.

PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POLO REAL DECRETO-LEI 4/2013, DO 22 DE FEBREIRO, DE MEDIDAS DE APOYO ao EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DO CRECEMENTO Y DA CREACIÓN DE EMPREGO (BOE do día 23)


IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS


O artigo 8 do Real Decreto-Lei 4/2013 introduce as seguintes modificacións no IRPF con efectos dende o 1 de xaneiro de 2013:

 • Exención das prestacións por desemprego na súa modalidade de pagamento único.

  Modifícase a letra n) do artigo 7 da Lei do Imposto onde se regula a exención das prestacións por desemprego na súa modalidade de pagamento único suprimíndose o límite cuantitativo de 15.500€. En consecuencia, dende o 1 de xaneiro de 2013 estas prestacións por desemprego estarán exentas integramente, en calquera caso.

 • Establécese unha nova redución do rendemento en caso de inicio de actividades económicas en estimación directa.

  Introdúcese un novo apartado 3 no artigo 32 da Lei de Imposto onde se regula unha nova redución do 20% do rendemento neto das actividades económicas que se poderá aplicar cando concorran as seguintes circunstancias:

  • Os contribuíntes han de determinar o rendemento polo método de estimación directa.
  • As actividades económicas débense iniciar a partir do 1 de xaneiro de 2013.
  • Non se debeu exercer ningunha outra actividade no ano anterior á data de inicio da nova actividade.

   (Non obstante, entenderase que non se realizou ningunha actividade anteriormente cando a pesar de desenvolver a actividade nese período, a devandita actividade nunca tería xerado rendementos netos positivos.)

  A redución aplicarase no primeiro período impositivo no que o

  Naqueles casos en que se inicie, a partir do 1 de xaneiro de 2013, unha actividade que xere o dereito a aplicar esta redución e posteriormente se inicie outra, sen cesar na anterior, a redución empezarase a aplicar no período impositivo no que a suma dos rendementos netos positivos de ambas as dúas actividades sexa positiva, aplicándose sobre a devandita suma.

  A contía máxima de rendementos netos sobre os que se pode aplicar esta redución é de 100.000€ anuais.

  Non se poderá aplicar esta redución nos períodos impositivos en que máis do 50% dos ingresos procedan dunha persoa ou entidade da que o contribuínte tivese obtido rendementos do traballo no ano anterior á data de inicio da actividade económica.


IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES


Novo Tipo de gravame reducido para entidades de nova creación.

O artigo 7 do Real Decreto-Lei 4/2013 introduce, con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2013, a Disposición Adicional Décimo Novena do Texto Refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades (en diante TRLIS), que aproba un tipo de gravame reducido para as entidades de nova creación, constituídas a partir de 1 de xaneiro de 2013, que realicen actividades económicas.Estas entidades tributarán, no primeiro período impositivo en que a base impoñible resulte positiva e no seguinte, conforme á seguinte escala, agás se, de acordo co previsto no artigo 28 desta Lei, deban tributar a un tipo diferente ao xeneral:

 1. Pola parte de base impoñible comprendida entre 0 e 300.000 euros, ao tipo do 15%.
 2. Pola parte de base impoñible restante, ao tipo do 20%.

Esta escala non será de aplicación na cuantificación dos pagamentos fraccionados cando ao suxeito pasivo lle sexa de aplicación a modalidade do artigo 45.3 TRLIS.

Non se entenderá iniciada unha actividade económica, para os efectos do previsto nesta disposición:

 • Cando a actividade económica fose realizada con carácter previo por outras persoas ou entidades vinculadas no sentido do artigo 16 TRLIS e transmitida, por calquera título xurídico, á entidade de nova creación.
 • Cando a actividade económica fose exercida, durante o ano anterior á constitución da entidade, por unha persoa física que ostente unha participación, directa ou indirecta, no capital ou nos fondos propios da entidade de nova creación superior ao 50%.

Non terán a consideración de entidades de nova creación aquelas que formen parte dun grupo segundo o artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

Madrid, 26 de febreiro de 2013