Novidades tributarias

Infórmase sobre as principais novidades tributarias introducidas por La Ley 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 (BOE do día 28)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS


 1. O artigo 63 actualiza ao un por cento os coeficientes correctores do valor de adquisición de inmobles para os efectos do previsto no apartado 2 do artigo 35 da Lei 35/2006 do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o cálculo das ganancias e perdas patrimoniais derivadas das transmisións de inmuebles no afectos a actividades económicas que se efectúen durante o ano 2013.
 2. A disposición adicional trixésimo novena, establece o xuro legal do diñeiro nun 4% ata 31 de decembro de 2013 e o xuro de mora a que se refire o artigo 26.6 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria, no 5%.Durante o mesmo período, o xuro de mora a que se refire o artigo 38.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, será do 5%.
 3. A disposición adicional octoxésimo segunda, fixa a contía anual do IPREM para 2013,en 7.455,14€ anuais, salvo que expresamente se exclúan as pagas extraordinarias, en cuxo caso será de 6.390,13€.
 4. A disposición transitoria quinta regula a compensación fiscal por percepción dos seguintes rendementos do capital mobiliario con período de xeración superior a dous anos en 2012:
  • Rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios contratados antes do 20 de xaneiro de 2006, aos que se lles tivese aplicado unha porcentaxe de redución do 40%.
  • Rendementos de seguros de vida e invalidez contratados antes do 20 de xaneiro de 2006, aos que se lles tivese aplicado porcentaxes de redución do 40% ou o 75% segundo supostos.
  Contía da dedución:

  A contía da dedución será a diferenza positiva entre a cantidade resultante de aplicar os tipos de gravame do aforro, ao saldo positivo resultante de integrar e compensar entre se o importe total dos rendementos netos previstos anteriormente, e o importe teórico da cota íntegra que tivese resultado de ter integrado os devanditos rendementos na base liquidable xeral con aplicación das porcentaxes de redución citadas.

  A contía da dedución restarase da cota líquida total, despois da dedución por rendementos do traballo e actividades económicas do artigo 80 bis da Lei 35/2006.

 5. A presente Lei de Presupostos Xerais do Estado NON establece a compensación por dedución en adquisición da vivenda habitual adquirida antes do 20 de xaneiro de 2006, toda vez que esta foi suprimida polo artigo 25 do RDL 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade presupostaria e de fomento da competitividade (BOE do día 14).
 6. A disposición adicional quincuaxésimo sexta enumera como actividades que se considerarán prioritarias de mecenado durante o ano 2013, de acordo co establecido no artigo 22 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado as seguintes:
  • As levadas a cabo polo Instituto Cervantes para a promoción e a difusión da lingua española e da cultura mediante redes telemáticas, novas tecnoloxías e outros medios.
  • A promoción e a difusión das linguas oficiais dos diferentes territorios do Estado español levadas a cabo polas correspondentes institucións das Comunidades Autónomas con lingua oficial propia.
  • A conservación, restauración ou rehabilitación dos bens do Patrimonio Histórico Español que se relacionan no Anexo VIII desta LPGE, así como as actividades e bens que se inclúan, logo de acordo entre o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, no programa de dixitalización, conservación, catalogación, difusión e explotación dos elementos do Patrimonio Histórico Español «patrimonio.es» ao que se refire o artigo 75 da Lei 53/2002, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social.
  • Os programas de formación do voluntariado que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións públicas.
  • Os proxectos e actuacións das Administracións públicas dedicadas á promoción da Sociedade da Información e, en particular, aqueles que teñan por obxecto a prestación dos servizos públicos por medio dos servizos informáticos e telemáticos a través de Internet.
  • A investigación, desenvolvemento e innovación nas Instalacións Científicas que, para este efecto, se relacionan no Anexo XI desta LPGE.
  • A investigación, desenvolvemento e innovación nos ámbitos das nanotecnoloxías, a saúde, a genómica, a proteómica e a enerxía, e en ámbitos de excelencia internacional, realizados polas entidades, que, para estes efectos, se recoñezan polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, por proposta do Ministerio de Economía e Competitividade.
  • O fomento da difusión, divulgación e comunicación da cultura científica e da innovación, levadas a cabo pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía.
  • Os programas dirixidos á loita contra a violencia de xénero que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións públicas ou se realicen en colaboración con estas.
  • As doazóns e achegas vinculadas á execución dos proxectos incluídos no Plan Director de Recuperación do Patrimonio Cultural de Lorca.
 7. Os seguintes eventos terán a consideración de acontecementos de excepcional interese público para os efectos do disposto no artigo 27 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.Os beneficios destes programas serán os máximos establecidos no artigo 27.3 da devandita Lei.
  • Disposición adicional quincuaxésimo sétima, celebración da «3ª edición da Barcelona World Race». A duración será do 1 de xaneiro de 2013 a 30 de setembro de 2015.
  • Disposición adicional quincuaxésimo oitava, Programa de preparación dos deportistas españois dos xogos de «Río de Xaneiro 2016». A duración será do 1 de xaneiro de 2013 a 31 de decembro de 2016.
  • Disposición adicional quincuaxésimo novena, celebración do VIII Centenario da Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014). A duración será de 1 xullo de 2013 ao 30 de xuño de 2015.
  • Disposición adicional sesaxésima, celebración do «V Centenario Nacemento de Santa Teresa a celebrar en Ávila no ano 2015». A duración será de 1 xaneiro de 2013 a 31 de decembro de 2015.
  • Disposición adicional sesaxésimo primeira,«Ano Xenebreiro Serra 2013». A duración será de 1 xaneiro de 2013 ao 31 de decembro de 2013.
  • Disposición adicional sesaxésimo segunda, evento de saída da volta ao mundo a vela «Alicante 2014». A duración será de 1 xaneiro de 2013 ao 31 de decembro de 2015.
  • Disposición adicional sesaxésimo terceira, celebración do «Ano Santo Xubilar Mariano 2013-2014 na Real Ilustre e Fervorosa Irmandade e Confraría de Nazarenos da Nosa Señora do Rosario, o Noso Padre Jesús da Sentenza e María Santísima de la Esperanza Macarena na cidade de Sevilla». A duración será do 1 de xuño de 2013 a 31 de maio de 2014.
 8. A disposición adicional sesaxésimo novena.Asignación de cantidades a fins sociais. O Estado destinará a subvencionar actividades de interese social, na forma que regulamentariamente se estableza, o 0,7 por cento da cota íntegra do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do exercicio 2013 correspondente aos contribuíntes que manifesten expresamente a súa vontade en tal sentido.
 9. A disposición adicional sesaxésimo oitava.Financiamento á Igrexa Católica. Durante o ano 2013 o Estado entregará mensualmente, á Igrexa Católica determinada cantidade a conta da cantidade que deba asignar á Igrexa por aplicación do disposto nos apartados Uno e Dous da disposición adicional décimo oitava da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007.

IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES


 1. Coeficientes de corrección monetaria
  O artigo 64 actualiza, con efectos para os períodos impositivos que se inicien durante 2013, os coeficientes previstos no artigo 15.9.a) do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, (en diante TRLIS), aplicables aos elementos patrimoniais transmitidos en función do momento da súa adquisición para corrixir a depreciación monetaria producida dende o día 1 de xaneiro de 1983, para os efectos de calcular as rendas positivas obtidas na transmisión de elementos patrimoniais do activo fixo ou dos clasificados como activos non correntes mantidos para a venda, que teñan a natureza de bens inmobles.
 2. Pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades
  O artigo 63 establece que, respecto dos períodos impositivos que se inicien durante o ano 2013, a porcentaxe a que se refire o artigo 45.4 do TRLIS será o 18 por cento para a modalidade de pagamento fraccionado prevista no apartado 2 deste.As deducións e bonificacións ás que se refire o devandito apartado incluirán todas aquelas outras que lle foren de aplicación ao suxeito pasivo.
  Así mesmo, indícase que para a modalidade prevista no artigo 45.3 do TRLIS, a porcentaxe será o resultado de multiplicar por cinco sétimos o tipo de gravame redondeado por defecto.Para a aplicación desta modalidade, deberá terse en conta o disposto no artigo 9.Primero.Uno do Real Decreto-lei 9/2011, do 19 de agosto, no artigo 1.Primero.Cuarto do Real Decreto-lei 12/2012, do 30 de marzo e no artigo 26.Segundo.Uno do Real Decreto-lei 20/2012.É dicir, continúan calculándose os pagamentos fraccionados da modalidade do apartado 3 do artigo 45, nos mesmos termos en que viñan determinándose de acordo coa normativa vixente a 31 de decembro de 2012.
 3. Dedución en producións cinematográficas:
  A disposición final vixésimo cuarta modifica o Real Decreto-lei 8/2011 e amplía la vigencia de la deducción en producciones cinematográficas del artículo 38.2 del TRLIS ata os períodos impositivos que se iniciasen antes do 1 de xaneiro de 2015.Así mesmo, regula o réxime transitorio aplicable ás deducións pendentes ao comezo do primeiro período impositivo que se inicie a partir de 1 de xaneiro de 2015.

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS


Prórroga dos beneficios fiscais
A disposición adicional sesaxésimo cuarta prorroga para o exercicio 2013 os beneficios fiscais establecidos no Imposto sobre Bens Inmobles e no Imposto sobre Actividades Económicas para Lorca (Murcia) establecidos polo Real Decreto-lei 6/2011, do 13 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados polos movementos sísmicos acaecidos o 11 de maio de 2011 en Lorca, Murcia.

IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


Con efectos dende 1 de xaneiro de 2013 introdúcense varias modificacións na Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (LIVA), de carácter técnico, basicamente como consecuencia da necesaria adaptación do ordenamento interno á normativa e xurisprudencia comunitarias.

 1. O artigo 66 modifica o número 7º e inclúe un novo número 8º no artigo 75.Uno LIVA para harmonizar o devindicación de determinadas operacións intracomunitarias coa normativa europea.

  Cando as entregas de bens destinados a outro Estado membro constitúan subministracións e non se pactase prezo ou cando, despois de pactarse, non se determine o momento da súa esixibilidade, ou a mesma establecésese cunha periodicidade superior ao mes natural, a devindicación do imposto producirase o último día de cada mes.

  Nas restantes entregas de bens intracomunitarias, a devindicación producirase o día 15 do mes seguinte a aquel no que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente, ou ben, a data de expedición da factura se esta fose anterior.

 2. O artigo 67 modifica os artigos 88.Dos e Tres, 89.Dos, 163 ter.Uno.e) e Dous, 164.Dos e 171.Uno.3º LIVA co obxecto de adaptar as obrigas en materia de facturación á Directiva 2010/45/UE, do 13 de xullo, cuxa trasposición ao ordenamento xurídico interno se levou a cabo a través do Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, cuxa entrada en vigor se produce o 1 de xaneiro de 2013.

  Desaparecen as mencións ao “documento substitutivo” (tíckets), suprímese como requisito para a expedición da factura por parte do destinatario a formalización por escrito do acordo previo entre as partes e equipárase a factura en papel e a electrónica.

 3. O artigo 68 modifica o artigo 20.Uno.6º e 12º e Tres LIVA relativo á exención dos servizos prestados por entidades sen finalidade lucrativa, suprimindo o requisito do recoñecemento previo por parte da Administración tributaria do carácter social da entidade para que esta aplique a exención.

  Por tanto, os servizos prestados por entidades ou establecementos de carácter social que reúnan os requisitos establecidos no artigo 20.Tres LIVA (carecer de finalidade lucrativa, os cargos de presidente, patrón ou representante legal deberán ser gratuítos e os socios, cónxuxes ou parentes consanguíneos ata o segundo grao non poderán ser destinatarios principais das operacións nin gozar de condicións especiais na prestación do servizo) estarán exentos, con independencia da obtención do recoñecemento previo da súa condición.

  Non obstante, as entidades que reúnan tales requisitos poderán solicitar da Administración tributaria a súa cualificación como entidades ou establecementos privados de carácter social, cualificación que será vinculante para a Administración mentres subsistan as condicións e requisitos que fundamentan a exención.

 4. O artigo 69 modifica o artigo 20.Uno.22º.a) LIVA referido á exención en segundas e ulteriores entregas de edificacións, co obxecto de introducir unha limitación á exclusión de tal exención nos contratos de arrendamento financeiro, de tal forma que as entregas de edificacións efectuadas no exercicio da opción de compra, por empresas dedicadas ao arrendamento financeiro, unicamente tributarán polo IVE cando os contratos teñan unha duración mínima de dez anos.

Madrid a 10 de xaneiro de 2013