Instrución 6/2013, do Departamento de Recadación, sobre xestión de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento en materia de retencións e ingresos a conta e de debedores en situación de concurso de acredores

Con el objeto de homogeneizar las actuaciones de los órganos de recaudación, el 9 de diciembre de este año, la Directora del Departamento de Recaudación, ha dictado la Instrucción 6/2013, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago en materia de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores, que viene a adaptar lo dispuesto en la Instrucción 1/2009 a los cambios que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, supuso en dichas materias.

As novidades significativas desta van implicar en primeiro lugar, a inadmisibilidade, con carácter xeral, das solicitudes de aprazamento ou fraccionamento de retencións e ingresos a conta.Non obstante, e de acordo coa normativa vixente, excepcionalmente as devanditas solicitudes poderán ser obxecto de concesión cando dos datos obrantes nas bases de datos de  AEAT, e dos achegados polo interesado, quede suficientemente acreditado que a execución do seu patrimonio puidese:

  • afectar substancialmente ao mantemento da capacidade produtiva e o nivel de emprego da actividade económica respectiva ou,
  • producir grave quebranto para os intereses da Facenda Pública.

Por outra parte, e en canto á tramitación de solicitudes de aprazamento ou fraccionamento en caso de concurso de acredores, a referida Instrución limítase a adecuar esta aos mandatos específicos da normativa concursal, declarando en termos xerais a inadmisibilidade das solicitudes de aprazamento ou fraccionamento das débedas concursais, como consecuencia directa da propia vis atractiva do proceso concursal.

Respecto dos créditos contra a masa, e en consonancia do disposto no artigo 65 da Lei Xeral Tributaria, e o artigo 84.2 da Lei Concursal, clarifícase a obriga de pagamento destes ao seu vencemento, devindo as solicitudes de aprazamento ou fraccionamento que sobre estes se presenten inadmisibles por imposibilidade legal.

  • Instrucción 6/2013, de 9 de diciembre, del Departamento de Recaudación, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores.