En relación con las informaciones publicadas por diversos medios sobre la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, comunica:

En virtude do disposto na normativa vixente sobre función pública, os titulares dos postos de traballo provistos polo procedemento de libre designación poderán ser destituídos discrecionalmente.Los ceses a que se hace referencia en las informaciones publicadas en estos últimos días forman parte de este proceso normal de organización en la Agencia Tributaria, y de relevo en determinados puestos, de acuerdo siempre con la normativa vigente.

O sistema de libre designación é un mecanismo de provisión de postos de traballo contemplado nos artigos 51 a 58 do Regulamento de Ingreso e Provisión de Postos de Traballo, aprobado por Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo.

O número de postos de libre designación existente na Axencia Tributaria para o colectivo dos Inspectores de Facenda do Estado é o que se estima adecuado en cada momento, atendendo ao contexto no que a Axencia desenvolve a súa actividade, e co obxectivo posto, en todo caso, de alcanzar maiores niveis de eficacia e eficiencia no exercicio das funcións que ten encomendadas que aseguren a consecución dos seus fins.

Por outra parte, en canto ás referencias concretas a un determinado  expediente, a Administración Tributaria non entra nunca a considerar nin a difundir nin a valorar, nin débeno facer tampouco os seus funcionarios, as circunstancias ou incidencias de concretas actuacións inspectoras xa que o impide a Lei Xeral Tributaria cando atribúe o carácter reservado aos datos ou os antecedentes obtidos pola Administración Tributaria no exercicio das súas funcións en virtude do disposto no seu artigo 95.

O prestixio da Axencia Tributaria deriva do traballo e esforzo de todos os seus funcionarios no cumprimento dos obxectivos de loita contra a fraude da institución, razón pola que lamenta que na información publicada nos medios de comunicación se faga referencia a expedientes ou empresas concretas.

As decisións que se tomaron responden a un proceso normal de relevo na Axencia Tributaria, e a publicación da mencionada información rompe a garantía do segredo das actuacións, coa que a institución e todos os funcionarios deben estar comprometidos, e prexudica gravemente a actuación da Axencia en materia de loita contra a fraude.