Declaración Tributaria Especial (DTE)

Para qué sirve y quién tiene que declarar la DTE

 1. Para que serve a DTE

  Si serve para declarar bens e dereitos dos que fose titular o declarante, cando tales bens e dereitos se adquiran con rendas nas que concorran simultáneamente os seguintes requisitos:

  • Obtivéronse licitamente.
  • A súa obtención foi anterior a 31/12/2010.
  • Debéronse declarar por IRPF, IS ou IRNR, dependendo de se as obtivo unha persoa física residente, unha sociedade residente, ou un non residente, respectivamente.
  • Non se declararon polo imposto correspondente.

  Polo tanto, a DTE non serve para declarar bens e dereitos financiados con rendas nas que non concorran todos eses requisitos acumulativamente.Tampouco permite regularizar rendas cun procedemento aberto antes da súa presentación.

 2. Quen ten que declarar a DTE

  A DTE sempre ten que declarala quen obtivese realmente esas rendas que ademais, como regra xeral, terá que ser o titular xurídico dos bens.

  Existe, non obstante, unha excepción:se o que obtivo as rendas (o titular real) non figuraba como titular xurídico dos bens e dereitos, só se admitirá que presente a DTE se o que figuraba como titular xurídico non era residente e o que obtivo as rendas (titular real) pasa a figurar como titular xurídico antes de 31/12/2013.

 3. Conclusións

  Polo tanto, se a DTE se presenta por quen non obtivo realmente as rendas (persoa física ou xurídica), a devandita DTE non o exonerará de ningún tipo de responsabilidade.

  A DTE presentada por unha sociedade non abastece ningún efecto nos administradores ou socios desta polas rendas non declaradas que eles tivesen podido obter.

  A DTE só producirá efectos en quen a presentou, sempre por suposto que, ademais, cumpra todos os requisitos esixidos.