2013

 • 17-10-13Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica

  No BOE do 28 de decembro de 2012  publicouse a Lei 15/1012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sostibilidade enerxética, que regula entre outros o Imposto sobre o Valor da Produción da Enerxía Eléctrica.

 • 14-10-13Nota da AEAT sobre o tratamento das prestacións públicas de

  Recibíronse nas oficinas da AEAT diversos escritos solicitando a rectificación das declaracións de IRPF con solicitude de devolución para os exercicios 2009 a 2012 sobre a base da posible exención das cantidades satisfeitas pola Seguridade Social, en concepto de prestación por maternidade, e que tivo a súa orixe na difusión masiva de mensaxes telefónicas nos que se insta á presentación de escritos ante a AEAT para todas aquelas persoas que tivesen percibido este tipo de prestación.

 • 08-10-13Régimen de arrendamiento fiscal de empresa naviera para la adquisición de buques

  A disposición final quinta do Real Decreto–lei 11/2013 introduce, con efectos dende o 4 de agosto de 2013, a disposición transitoria cuadraxésimo segunda do Texto Refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades para dar cumprimento, en materia de adaptación normativa, á Decisión da Comisión Europea, do 17 de xullo de 2013.

 • 04-10-13Novedades tributarias introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores

  Infórmase das principais novidades tributarias introducidas pola Lei 14/2013, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o Imposto sobre Sociedades e o Imposto sobre o Valor Engadido

 • 27-09-13A Axencia Tributaria advirte dun intento de fraude tipo "phishing" a través de internet

  La Agencia Tributaria ha detectado un envío de comunicaciones por correo electrónico en el que, suplantando su identidad e imagen, se indica que:“Después del último cálculo sobre las actividades fiscales hemos decidido que le corresponde un reembolso del impuesto en valor de 384,56 euros.Para recibir dicho reembolso, completar y mandar el formulario del impuesto a devolver”.

 • 31-07-13Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

  No BOE do sábado 27 de xullo publicouse a Lei 11/2013, do 26 de xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego, que recolle as medidas aprobadas no Real Decreto-lei 4/2013, do 22 de febreiro, polo que se adoptan diversas medidas tributarias de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego.

 • 25-07-13Amortización fiscal del fondo de comercio financiero en entidades no residentes, indirectamente participadas (Decisión CE)

  Recibiuse notificación dunha Decisión da Comisión Europea pola que se inicia un procedemento de investigación acerca da posible consideración como axuda de estado ilegal da amortización do fondo de comercio financeiro no IS (artigo 12.5 do TRLIS) cando o devandito fondo de comercio só aflora nas participacións indirectamente adquiridas.A devandita Decisión ordena ao Reino de España non conceder novas axudas en tanto non se pronuncie definitivamente sobre a ilegalidade da axuda e invita as autoridades españolas a informar da súa existencia os posibles beneficiarios.

 • 10-07-13Solicitude e recollida inmediata pola

  Desde el 10 de julio se encuentra disponible el servicio de solicitud y recogida inmediata por Internet de los certificados de Renta 2012.

 • 02-07-13Pago a Proveedores EE.LL.y CC.AA

  Las EE.LL.y las CC.AA.poderán, ata o 19 de Xullo, introducir a relación inicial de facturas e a partir do 25 de Xullo ata o 6 de Setembro, introducir os certificados individuais e realizar a aceptación, en nome do provedor, das súas facturas.

 • 07-06-13Solicitude de devolución da taxa xudicial

  Desde o día 1 de xuño de 2013 pódense presentar, a través do Modelo 695, as solicitudes de devolución da taxa xudicial a que se ten dereito ben pola acumulación de procesos, ben por alcanzar un acordo que poña fin ao proceso, ben por conformidade total ou, se for o caso, polo recoñecemento total das pretensións do demandante en vía administrativa por parte da administración demandada.