Criterios aplicables na presentación dos pagamentos fraccionados do IS tras a modificación do Concerto Económico co País Vasco

CRITERIOS PARA DETERMINAR A NORMATIVA APLICABLE Para OS EFECTOS do IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES, TRAS A MODIFICACIÓN DO CONCERTO ECONÓMICO CO PAÍS VASCO

NORMATIVA IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES CONCERTO-CONVENIO

DOMICILIO FISCAL

VOLUME DE OPERACIÓNS EXERCICIO ANTERIOR

COMPETENCIA inspectora

País Vasco   ≤ 10 MILL €

Normativa foral do País Vasco

  > 10 MILL €

Normativa foral do País Vasco,

agás 75% ou máis de seus operacións en territorio común no exercicio anterior, en cuxo caso normativa estatal

Navarra   ≤ 7 MILL €

Normativa foral de Navarra

  > 7 MILL €

Normativa foral de Navarra,

agás 75% ou máis de seus operacións en territorio común no exercicio anterior, en cuxo caso normativa estatal

Territorio Común   ≤ 7 MILL €

Normativa estatal

  > 7 MILL € ≤ 10 MILL €

Normativa estatal,

agás 100% de operacións en Navarra, en cuxo caso normativa foral de Navarra

> 10 MILL €

Normativa estatal, agás:

- 75% ou máis de seus operacións, ou 100% para grupos fiscais, no exercicio anterior en País Vasco, en cuxo caso normativa foral do País Vasco

- 100% das operacións en Navarra, en cuxo caso normativa foral de Navarra

CRITERIOS APLICABLES NA PRESENTACIÓN DOS PAGAMENTOS FRACCIONADOS DO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES, TRAS A MODIFICACIÓN DO CONCERTO ECONÓMICO CO PAÍS VASCO

Os suxeitos pasivos que deban aplicar a normativa estatal de acordo cos criterios recollidos na táboa anterior, deberán ingresar os pagamentos fraccionados do Imposto sobre Sociedades de acordo cos seguintes criterios:

EXACCIÓN PAGAMENTOS FRACCIONADOS IS CONCERTO - CONVENIO

EXACCIÓN CONCERTO-CONVENIO

DOMICILIO FISCAL

VOLUME DE OPERACIÓNS EXERCICIO ANTERIOR E PORCENTAXE REALIZADO EN CADA TERRITORIO

TRIBUTACIÓN
País Vasco > 10 MILL € e 75% ou máis de seus operacións en territorio común

En proporción ao volume de operacións en cada territorio

Navarra > 7 MILL € ≤ 10 MILL €, e 75% ou máis de seus operacións en territorio común

AEAT e Facenda Foral de Navarra: exacción Facenda Foral de Navarra (% operacións en Navarra), exacción AEAT (% operacións en territorio común e País Vasco)

> 10 MILL €, e 75% ou máis de seus operacións en territorio común

En proporción ao volume de operacións en cada territorio

Territorio Común ≤ 7 MILL €

AEAT

> 7 MILL € ≤ 10 MILL €, agás 100% de operacións en Navarra

AEAT e Facenda Foral de Navarra: exacción Facenda Foral de Navarra (% operacións en Navarra), exacción AEAT (% operacións en territorio común e País Vasco)

> 10 MILL €, agás 75% ou máis de seus operacións en País Vasco (100% no caso de grupos fiscais) ou 100% en Navarra

En proporción ao volume de operacións en cada territorio