Nota explicativa sobre a Lei 8/2018, de 5 de novembro, por que se modifica a Lei 19/1994, de 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de novembro de 2018 se modifica a disposición adicional cuarta, dedución por investimentos en Canarias da Lei 19/1994, de 6 de xullo, elevandose o límite conxunto sobre a cota nas illas da Palma, A Gomera e El Hierro de xeito que o tope mínimo do 80 %se incrementará ao 100 %e o diferencial mínimo de 35 puntos pasa a 45 puntos porcentuais cando a normativa comunitaria de axudas de estado así o permita e se trate de investimentos contempladas na Lei 2/2016, de 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de novembro de 2018 se modifica a disposición adicional décimo cuarta, límites das deducións por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizadas en Canarias, dela Lei 19/1994, de 6 de xullo, incorporando as seguintes novidades:

  • Se incrementa o importe da dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes cinematográficos e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental a que se refire o apartado 1 do artigo 36 da Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, que pasa de 4,5 a 5,4 millóns de euros cando se trate de producións realizadas en Canarias.

  • Igualmente, se eleva de 4,5 a 5,4 millóns de euros o importe da dedución por gastos realizados en Canarias por producións estranxeiras de longametraxes cinematográficos ou de obras audiovisuais a que se refire o apartado 2 do artigo 36 da Lei 27/2014. 

  • Con respecto ao importe mínimo de gasto que establece o apartado 2 do artigo 36 da Lei 27/2014, en caso de execución de servizos de post-produción ou animación dunha produción estranxeira, este queda fixado para os gastos realizados en Canarias en 200.000 euros. 

  • Por último, o importe mínimo da dedución por gastos realizados na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais a que se refire o apartado 3 do artigo 36 da Lei 27/2014 se fixa en 900.000 euros cando se trate de gastos realizados en Canarias. 

Completando o réxime de deducións por incentivos e estímulos á investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades aplicables en Canarias se engade, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de novembro de 2018, un novo artigo 94 bis, na Lei 20/1991, de 7 de xuño, por que aquelas entidades que contraten un traballador para realizar seu actividade en Canarias terán dereito ao gozo dos beneficios fiscais que por creación de emprego se establezan pola normativa fiscal conforme aos requisitos que nela se establezan, incrementandoos nun 30 por cento. Esta modificación supón incluír a aplicación das deducións por creación de emprego do artigo 37 da Lei 27/2014 e o incremento que tampouco existía do 30 por cento sobre as contías deducibles tanto das deducións do artigo 37 como das do artigo 38 relativo á dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade da citada Lei 27/2014.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018 se engade unha nova disposición adicional décimo cuarta bis Imposto sobre Sociedades. Aplicación do réxime de consolidación fiscal a entidades con sucursais na Zona Especial Canaria na Lei 19/1994, de 6 de xullo, onde se establece que a aplicación do tipo de gravame especial establecido o artigo 43 desta Lei no caso de sucursais da Zona Especial Canaria de entidades con residencia fiscal en España non impedirá ás devanditas entidades formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII da Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades. Sinalandose, que malia o anterior, a parte da base impoñible da entidade que forme parte dun grupo fiscal e que sexa atribuíble á sucursal da Zona Especial Canaria non se incluirá na base impoñible individual da entidade para os efectos da determinación da base impoñible do grupo fiscal, sendo obxecto de declaración separada nos termos que regulamentariamente se determinen.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de novembro de 2018 se modifica o apartado 1 da disposición adicional décimo cuarta da Lei 27/2014, do Imposto sobre Sociedades, establecendose que no caso de Empresas Navieiras ás que resulte de aplicación a bonificación establecida no artigo 76, apartados 1 e 2, da Lei 19/1994, de 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, se tomará como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non bonificadas. E que no caso das Empresas Navieiras que tributan polo Réxime Especial en función do Tonelaxe establecido no Capítulo XVI da Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, os pagamentos fraccionados se calcularán sobre o importe da base impoñible obtida de acordo co que se establece no artigo 114.1 da devandita Lei (que contén a regra especial de fixación da base impoñible en función das toneladas de rexistro neto de cada buque).

En ambos os dous casos se salva o impacto negativo na determinación do pagamento fraccionado que introducira a regra do pagamento fraccionado mínimo sen considerar que estas empresas poden aplicar, respectivamente, ben unha bonificación do 90 por cento das rendas que deriven da explotación de buques inscritos no Rexistro Especial, ou ben determinar seu base impoñible segundo as citadas regras do Réxime especial en función do Tonelaxe.