e-factura

  • A factura electrónica é unha factura que, axustándose aos requisitos establecidos no Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de facturación, foi expedida e recibida en formato electrónico.
    En todo caso a  expedición da factura electrónica estará condicionada a que o seu destinatario dese o seu consentimento.
    O Regulamento de facturación establece unha igualdade de trato entre a factura en papel e a electrónica, sempre que se garanta ao obrigado á súa expedición a autenticidade da súa orixe, a integridade do seu contido e a súa lexibilidade, dende a súa data de expedición e durante todo o período de conservación.

  • Formato Facturae
  • Axudas para facturación electrónica
  • Dixitalización certificada de facturas
  • Normativa relativa á factura electrónicaNova ventá
  • Web FacturaeNova ventá