El NIF en el IVA

É o mesmo NIF que NIF-IVE?

No. O NIF necesítano as persoas físicas ou xurídicas para calquera relación de natureza ou con transcendencia tributaria, mentres que o NIF-IVE é necesario para realizar determinadas operacións intracomunitarias.

Quen debe ter NIF-IVE?

O NIF-IVE asignarase, con algunhas excepcións, ás seguintes persoas ou entidades:

 1. Os empresarios ou profesionais establecidos ou non no territorio de aplicación do IVE español que realicen entregas de bens ou adquisicións intracomunitarias de bens suxeitas ao Imposto, mesmo se os bens obxecto das devanditas adquisicións intracomunitarias se utilizan na realización de actividades empresariais ou profesionais no estranxeiro.
 2. Os empresarios ou profesionais que sexan destinatarios dos servizos prestados por empresarios ou profesionais non establecidos no territorio peninsular español e Illas Baleares, respecto dos cales sexan suxeitos pasivos do IVE ( investimento do suxeito pasivo).
 3. Os empresarios ou profesionais que presten servizos, que por aplicación das regras de localización destes se entendan prestados noutro Estado membro distinto de España, cando o suxeito pasivo sexa o destinatario destes.
 4. As persoas xurídicas que non actúen como empresarios ou profesionais, cando realicen adquisicións intracomunitarias de bens suxeitas ao IVE.

Cal é a composición do NIF-IVE?

Para os efectos do Imposto sobre o Valor Engadido, para as persoas ou entidades que realicen operacións intracomunitarias, o NIF-IVE será o definido de acordo coas normas xerais, ao que se antepoñerá o prefixo É, conforme ao estándar internacional código ISO-3166 alfa 2.

Es decir:NIF IVE = É + NIF

Como se solicita o NIF-IVE?
Directamente polo interesado cando solicite a inclusión no Rexistro de operadores intracomunitarios cubrindo a declaración censal de alta ou modificación, modelo 036:

 • Marcando a casa 582 de solicitude de alta
 • Consignando a data prevista para a primeira operación na casa 584

A asignación do NIF-IVE supoñerá que o operador constará no censo VIES (Sistema de Intercambio de Información sobre o IVE).

Se a Axencia Tributaria non tivese resolto nun prazo de tres meses, poderá considerarse denegada a asignación do número solicitado.

IMPORTANTE

O operador non constará en VIES se non cumpriu correctamente o modelo 036 e, en concreto, non marcou a casa 582 solicitando a alta no Rexistro de Operadores Intracomunitarios (ROI).

Para consultar no VIES, dentro da páxina Web da Axencia Tributaria (https://www.agenciatributaria.es), enlace coa Sede Electrónica/ Procedementos, Servizos e Trámites (Información e Rexistro) / Otros servizos / VIES.

Se Vd. é un operador comunitario español poderá consultar a validez do NIF-IVE doutros operadores intracomunitarios españois sen necesidade dun certificado de usuario;non obstante, para consultar a validez do NIF-IVE doutros operadores intracomunitarios non españois necesitará ter instalado no navegador concreto co que realice a conexión un certificado electrónico (Firma electrónica:http://www.cert.fnmt.es).

Recórdase que a confirmación sobre a validez dun número IVE e da súa atribución a un determinado suxeito pasivo é unha das evidencias que avalan a exención das entregas de bens intracomunitarias ou a non suxeición ao IVE das prestacións de servizos debido á súa localización noutro Estado Membro.

Como se solicita o NIF?

As persoas físicas que non sexan empresarios nin profesionais e non dispoñan de Documento Nacional de Identidade (DNI) ou de Número de Identidade de Estranxeiro (NIE) solicitarán o NIF mediante o modelo 030.Non obstante, se realizan actividades empresariais ou profesionais, solicitarán o NIF mediante o modelo 036. As persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica deberán solicitar o NIF mediante o modelo 036 de declaración censal, independentemente de que vaian ou non a realizar actividades empresariais ou profesionais.

Os Modelos 030 e 036 pódense obter nas Administracións e Delegacións da Axencia Tributaria e, descargándoos directamente a través desta páxina web (A un clic / Modelos e formularios / Declaracións/ Censos, certificados e outros).

A documentación a achegar na solicitude do NIF é a seguinte:

 1. Se é persoa física de nacionalidade española
  • Con carácter xeral, deberá achegar:

   Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI) do solicitante.

  • Se é menor de 14 anos, e carece de DNI:(NIF K)
  • Se é residente no estranxeiro:(NIF L)

   Fotocopia do Pasaporte.

   Documento que acredite a súa residencia no estranxeiro.

 2. Se é persoa física que careza de nacionalidade española, non obrigada a dispoñer de NIE ou estando obrigada asígneselle un NIF con carácter provisional (NIF M).
  • Fotocopia do Pasaporte do solicitante ou doutro documento do seu país de orixe que acredite a súa identidade, idade e nacionalidade.(Se é o propio interesado o que comparece ante a Administración Tributaria poderáselle requirir a exhibición do orixinal do seu pasaporte ou documento que acredite a súa identidade).
  • Se o estranxeiro non está obrigado a dispoñer do NIE, debe achegar documento acreditativo de non estar obrigado a dispoñer do NIE
  • Se o estranxeiro está obrigado a dispoñer do NIE, debe achegar o documento acreditativo de telo solicitado ao Ministerio do Interior, así como xustificación documental da operación de natureza ou con transcendencia tributaria para a que necesita o NIF M.

   Ademais, en todos os casos, cando a solicitude se presente por medio de representante, ben por obriga legal, ben de forma voluntaria, se deberá achegar fotocopia do NIF do devandito representante (se o representante comparecese ao presentar a solicitude, non sería necesario que achegase fotocopia do seu NIF, abondaría con que exhibise o documento acreditativo deste) e a documentación acreditativa da representación.

 3. As persoas xurídicas e entidades sen personalidade
  • Copia da escritura pública ou documento fidedigno da súa constitución.
  • Copia dos Estatutos sociais ou documento equivalente.
  • Certificación da súa inscrición nun rexistro público, cando deba inscribirse.
 4. Además, en todos os casos, cando a solicitude se presente por medio de representante, ben por obriga legal, ben de forma voluntaria, se deberá achegar fotocopia do NIF do devandito representante e a documentación acreditativa da representación.

Nos seguintes enlaces pode consultar información relativa á obtención do NIF:

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda